Automatiseret digitalt bogholderi

Glem bogføringen
– den klarer vi!

Vi hjæl­per både små og sto­re virk­som­he­der med, at kla­re bog­fø­rin­gen ved hjælp af et auto­ma­ti­se­ret digi­talt bog­hol­de­ri uden papir­bi­lag. Så får du mere tid til, at ple­je dine kun­der og dri­ve din for­ret­ning.

Træt af bilagsbunker eller brug for ekstra hænder?

 

Uan­set om du er træt af selv ‚at stå for bog­fø­rin­gen i din virk­som­hed, eller har behov for ekstra hæn­der i bog­hol­de­ri­et, har vi en løs­ning, der pas­ser til dit behov hos bogfoering.dk

Træt af bilag
ænk hvis bogføringen klarede sig selv

Tænk, hvis bogføringen klarede sig selv!

 

Fore­stil dig, hvis du aldrig skul­le bekym­re dig om, at hol­de styr på bilag eller bru­ge en mas­se res­sour­cer på at hol­de bog­fø­rin­gen opda­te­ret. Med det auto­ma­ti­ske digi­ta­le bog­hol­de­ri bli­ver den drøm til vir­ke­lig­hed!

Få det bogholderi, du har brug for

 

Der er man­ge måder, at out­sour­ce jeres bog­hol­de­ri på. Enten ved at der kom­mer en bog­hol­der et par timer hver uge, eller ved at over­dra­ge bog­fø­rin­gen helt til os.

Få det bogholderi du har brug for_1

Få mere tid til at vækste forretningen og træf bedre beslutninger

 

Hvil­ken virk­som­hed­s­e­jer drøm­mer ikke om, at få mere tid til at udvik­le for­ret­nin­gen, og kun­ne træf­fe bed­re beslut­nin­ger på et mere oplyst grund­lag?

Sam­ar­bejds­part­ner for virk­som­he­der i alle stør­rel­ser

Vi har mere end 40 års erfaring med bogholderi, bogføring og ekstern rådgivning. Nu gør vi det også digitalt!

Skræddersy jeres nye bogholderi

 

Hos bogfoering.dk kan du væl­ge den bog­fø­rings­løs­ning, der pas­ser præ­cist til jeres virk­som­hed. Alle løs­nin­ger afreg­nes med et fast måned­ligt beløb. Så ved du altid, hvor meget bog­fø­rin­gen kom­mer til at koste jer!


Automatiseret digitalt bogholderi

Med et auto­ma­ti­se­ret digi­talt bog­hol­de­ri slip­per du for papir­nus­se­ri og unø­di­ge udskrif­ter af bilag, som alle­re­de fin­des digi­talt. Vi auto­ma­ti­se­rer og digi­ta­li­se­rer alle arbejds­gan­ge i dit bog­hol­de­ri og over­ta­ger den dag­li­ge bog­fø­ring.

Læs mere

Outsource hele eller dele af dit bogholderi

Over­ve­jer du at ansæt­te en bog­hol­der, eller kni­ber det med res­sou­rer­ne i jeres bog­hol­de­ri? Hvor­for så ikke out­sour­ce hele eller dele af bog­hol­de­ri­et til bogfoering.dk.
Læs mere

Lej en
bogholder

Er der brug for ekstra hæn­der til bog­fø­rin­gen, eller vil du ger­ne selv slip­pe for, at skul­le rode med bilag og regn­skabspro­gram? Så lej en bog­hol­der hos bogfoering.dk og kom up-to-date med bog­fø­rin­gen.

Læs mere

Ekstern controller

Med en ekstern con­trol­ler får du mulig­hed for, at få kon­trol­le­ret og gået dit regn­skab efter i søm­me­ne. Så er du sik­ker på, at der ikke duk­ker ube­ha­ge­li­ge over­ra­skel­ser op, den dag års­regn­ska­bet skal afslut­tes.

Læs mere

Ekstern CFO/Økonomichef

Med en ekstern CFO eller øko­no­mi­chef får et for­spring for­an dine nær­me­ste kon­kur­ren­ter og mulig­hed for, at rea­ge­re på nye trends og udfor­drin­ger før alle andre.

Læs mere

Masser af andre ydelser

Udover sel­ve bog­fø­rin­gen kan bogfoering.dk også hjæl­pe med en ræk­ke andre ydel­ser inden for bog­fø­ring og bog­hol­de­ri.

Optimeret bogholderi

Lad os gen­nem­gå bog­hol­de­ri­ets arbejds- og papir­gan­ge og opti­me­re, auto­ma­ti­se­re og digi­ta­li­se­re det. Det sid­ste bety­der, at du og dine med­ar­bej­de­re kan vin­ke far­vel til papir­bi­lag en gang for alle.

Læs mere

Løn administration

Har du brug for hjælp med lønad­mi­ni­stra­tio­nen i din virk­som­hed, kan du out­sour­ce den helt til os. Vi fjer­ner besvær­li­ge og tids­kræ­ven­de papir­gan­ge – ikke blot i bog­hol­de­ri­et, men også i med­ar­bej­der­nes dag­lig­dag.

Læs mere

Gratis regnskabsprogram

Med et nemt, intu­i­tivt og gra­tis regn­skabspro­gram fra Bogfoering.dk kan du nemt kom­me i gang med at bog­fø­re dine bilag, uden hver­ken, at skul­le have pen­ge op af lom­men eller have for­ud­gå­en­de erfa­ring.

Læs mere

Bogføring er ikke der, hvor du skaber den største værdi i virksomheden

 

Bog­fø­ring er et nød­ven­digt onde for de fle­ste virk­som­he­der – og oftest er det alt for tids- og res­sour­ce­kræ­ven­de og ska­ber alt for sto­re fru­stra­tio­ner hos både ledel­sen og de ansat­te. Men det kan bogfoering.dk hel­dig­vis lave om på.

Så snart du hører ordet bog­fø­ring, tæn­ker du sik­kert på sto­re dyn­ger af bilag, tun­ge ring­bind og for­mum­me­de bog­hol­de­re bag com­pu­ter­skær­me – eller jag­ten­de dig for, at få fat i det bilag, du er kom­met til at for­læg­ge.

For oftest er det net­op bila­ge­ne og de arbejds­gan­ge, der er opsat for at ind­sam­le og kata­lo­gi­se­re dem, som tager alt for meget tid og kræ­ver alt for man­ge res­sour­cer – både i bog­hol­de­ri­et og af med­ar­bej­der­ne.

Hvad er bogføring?

 

Bog­fø­ring hand­ler nem­lig om at ind­sam­le og kata­lo­gi­se­rer udgif­ter og ind­tæg­ter i fir­ma­et. På bag­grund af det­te udfor­mes der et regn­skab, som beskri­ver fir­ma­ets øko­no­mi­ske situ­a­tion. Sam­ti­dig dan­ner regn­ska­bet grund­la­get og doku­men­ta­tio­nen for den skat, moms og de afgif­ter, som fir­ma­et beta­ler.

Det er lov­plig­tigt for et fir­ma at føre et regn­skab. Ansva­ret for at regn­ska­bet udfær­di­ges, og evt. afle­ve­res til Erhvervs- og sel­skabs­sty­rel­sen til tiden, påfal­der ejer­kred­sen bag fir­ma­et. Afle­ve­res regn­ska­bet eller afreg­nes skat, moms og afgif­ter ikke til tiden, kan ejer­ne idøm­mes bøder.

Hvor stammer ordet bogføring fra?

 

Sel­ve ordet ”bog­fø­ring” stam­mer fra gam­le dage, hvor alle finan­si­el­le transak­tio­ner blev skre­vet ind i en stor bog, kal­det hoved­bo­gen eller kas­se­bo­gen. Her kun­ne man føl­ge alle pen­ge­strøm­me ind og ud af fir­ma­ets kas­se.

Bogføring hvordan?

 

I dag fore­ta­ges den­ne bog­fø­ring ved hjælp af regn­skabspro­gram­mer (også kal­det ERP-syste­mer). Det er it-pro­gram­mer, der enten er instal­le­ret på en com­pu­ter lokalt i virk­som­he­den, eller lig­ger som en tje­ne­ste i sky­en (inter­net­tet).

Den elek­tro­ni­ske bog­fø­ring gør det muligt, at ska­be bed­re over­blik og mere klar­hed over alle finan­stransak­tio­ner, lige­som den gør det let­te­re at hol­de øje med, om både kun­der­ne og fir­ma­et beta­ler deres reg­nin­ger til tiden.

Det vil sige, at du altid har styr på, hvor meget du har til gode hos kun­der­ne, hvor meget du skyl­der leve­ran­dø­rer og myn­dig­he­der, samt hvor meget din virk­som­hed reelt set er værd.

Elektronisk bogføring

 

Men selv om bog­fø­rin­gen i dag fore­går elek­tro­nisk, skal der sta­dig tages stil­ling til, hvor­dan hvert ene­ste bilag skal regi­stre­res – bog­fø­res – i regn­ska­bet. Det gør bog­hol­de­ren, når han eller hun udfø­rer sel­ve bog­fø­rin­gen. Der­for er det vig­tigt, at bila­get er til­gæn­ge­ligt i regn­ska­bet, når det skal bog­fø­res. Der­ved kan bog­hol­de­ren bed­re tage stil­ling til, hvor­dan bila­get skal ind­gå i regn­ska­bet.

Hel­dig­vis til­la­der SKAT i dag, at bila­ge­ne er gemt elek­tro­nisk i regn­ska­bet. Det bety­der, at det er muligt at digi­ta­li­se­re alle arbejds­gan­ge­ne omkring bilags­hånd­te­rin­gen. Man­ge af bila­ge­ne er alle­re­de elek­tro­ni­ske i form af fak­tu­ra­er i PDF-for­mat. Der­for kan dis­se nemt læg­ges ind i regn­ska­bet, efter­hån­den som de til­går virk­som­he­den.

De kas­se­bo­ner og andre papirkvit­te­rin­ger som med­ar­bej­der­ne mod­ta­ger i hver­da­gen, når de fore­ta­ger småind­køb, kan til­sva­ren­de indscan­nes og gem­mes i regn­ska­bet. Det giver igen mulig­hed for, at digi­ta­li­se­re ind­sam­lin­gen af bilag, da de fle­ste i dag har en smartp­ho­ne med kame­ra til rådig­hed.

Det gør det meget nem­me­re, at doku­men­te­re alle poste­rin­ger og kan tage hoved­par­ten af det tun­ge, tids­kræ­ven­de og res­sour­ce­kræ­ven­de arbej­de ud af bog­fø­rings­ar­bej­det.

Skal vi selv stå for bogføringen?

 

De fle­ste fir­ma­er har deres eget bog­hol­de­ri, der står for bog­fø­rin­gen. Hos de stør­re fir­ma­er har de oftest en eller fle­re fuld­tids­an­sat­te bog­hol­de­re, mens de små og mel­lem­sto­re fir­ma­er oftest kan kla­re bog­fø­rin­gen med en bog­hol­der på del­tid. Kun de helt små og de fle­ste nystar­te­de virk­som­he­der væl­ger selv at stå for bog­fø­rin­gen.

Men uan­set virk­som­he­dens og bog­hol­de­ri­ets stør­rel­se er der man­ge gode grun­de til at out­sour­ce bog­fø­rin­gen helt eller del­vist.

Hvorfor skal vi outsource bogholderiet til bogfoering.dk?

 

I det sto­re fir­ma med et stør­re bog­hol­de­ri, kan bog­hol­de­ri­et enten læg­ges helt over til en erfa­ren ekstern part­ner som bogfoering.dk, eller også kan vi hjæl­pe jer med at digi­ta­li­se­re og opti­me­re bog­hol­de­ri­et, så I kan spa­re både tid og måske også res­sour­cer. Ende­lig kan I også leje en ekstra bog­hol­der hos os, så I slip­per for at ansæt­te en ekstra res­sour­ce, som I måske kun har brug for i en kor­te­re peri­o­de.

I prin­cip­pet kan en mel­lem­stor virk­som­hed opnå de sam­me gevin­ster som et stort fir­ma. Her kan en over­gang til et ful­dau­to­ma­tisk digi­talt bog­hol­de­ri, hvor vi over­ta­ger bog­hol­de­ri­et fuld­stæn­digt og sam­ti­dig giver fir­ma­et adgang til regn­skabs­res­sour­cer, som f.eks. en con­trol­ler og en øko­no­mi­chef (CFO). Det er dyre res­sour­cer, som det oftest kun er de stør­ste virk­som­he­der i en bran­che, der her råd til.

Så ved at over­dra­ge os bog­fø­rin­gen og digi­ta­li­se­re bog­hol­de­ri­et, får I en ekstra kon­kur­ren­ce­for­del i for­hold til jeres nær­me­ste kon­kur­ren­ter – udover de for­de­le og det over­blik, som et altid opda­te­ret bog­hol­de­ri giver jer.

Ende­lig kan den lil­le eller den nystar­te­de virk­som­hed helt und­la­de, at star­te deres eget bog­hol­de­ri. Ved i ste­det at out­sour­ce bog­fø­rin­gen fra dag 1, slip­per de for både lønud­gif­ter og alle de anskaf­fel­ser, der oftest er for­bun­det med, at star­te deres egen regn­skabs­af­de­ling. Sam­ti­dig ken­der de altid stør­rel­sen på udgif­ten til bog­fø­rin­gen, og und­går at står med per­so­na­le­ansvar.

Få mere erfaring og hav altid svar på regnskabstekniske spørgsmål

 

Men uan­set bevæg­grun­de­ne for at out­sour­ce hele eller dele af bog­hol­de­ri­et til bogfoering.dk, er den stør­ste gevinst nok, den erfa­ring som fir­ma­et får med helt gra­tis. Bag bogfoering.dk står revi­sions­fir­ma­et Kvist & Jen­sen. De har mere end 40 års erfa­ring med regn­skab, revi­sion og bog­fø­ring.

Der­for kan vores bog­hol­de­re altid fin­de svar på de tvivls- og regn­sk­ab­s­tek­ni­ske spørgs­mål, der natur­ligt opstår i for­bin­del­se med bog­fø­rin­gen af regn­ska­bet. Sam­ti­dig har din ekster­ne bog­hol­der også en meget bed­re fag­lig spar­ring, end en enkelt eller måske to bog­hol­de­re i en regn­skabs­af­de­ling vil have – og vi kan gra­tis træk­ke på vores reviso­rer og andre regn­skab­s­eks­per­ter, hvis vi skal være helt sik­re.

Ende­lig er du sik­ker på, at du får en bog­hol­der, der er opda­te­ret med den nye­ste viden. Ikke kun om regn­sk­ab­s­tek­ni­ske spørgs­mål, men også de tek­no­lo­gi­ske mulig­he­der, der er for at opti­me­re både bog­fø­rin­gen og bilag­sind­sam­lin­gen i virk­som­he­den. Det spa­rer ikke kun tid og dob­bel­t­ar­bej­de i bog­hol­de­ri­et, men for alle med­ar­bej­der­ne – f.eks. når der ikke læn­ge­re skal regi­stre­res tid, mate­ri­a­ler og kør­sel på papir.

Bogføring af løn hvordan?

 

Har I brug for hjælp til mere end ”bare” bog­fø­rin­gen, kan vi også hjæl­pe med det. Såle­des kan vi også stå for jeres løn­bog­hol­de­ri. Så er du sik­ker på, at med­ar­bej­der­ne får løn til tiden, og at der bli­ver betalt kor­rekt ATP, AUD og skat for hver enkelt med­ar­bej­der.

Vi til­by­der også en lang ræk­ke andre ydel­ser, som du kan til­kø­be efter behov. Få over­blik over vores ydel­ser her.

Lad bogfoering.dk tage sig af bogføringen til en fast, lav månedlig pris

 

Bogfoering.dk kan kort sat hjæl­pe dig, uan­set hvor­dan du vil køre dit bog­hol­de­ri, hvor meget du ønsker at out­sour­ce, og hvor­vidt du vil køre dit bog­hol­de­ri på den gode gam­mel­dags måde med papir, eller vil sprin­ge ind i den digi­ta­le tidsal­der.

Vi skræd­der­sy­er den løs­ning, der pas­ser bedst til net­op din virk­som­hed. Det giver dig bog­fø­ring til en fast, lav måned­lig pris. Væl­ger du at lade os over­ta­ge bog­fø­rin­gen fuld­stæn­digt, får du til­med sam­me følel­se, som hvis du hav­de købt det som en tje­ne­ste i sky­en: Du slip­per for at bøv­le med papir­bi­lag, og har altid et fuld­stæn­digt opda­te­ret regn­skab – næsten helt af sig selv.

Så kon­takt os alle­re­de i dag, så vi kan kom­me i gang med hjæl­pe dit fir­ma med jeres bog­fø­ring nu.