Andre byer

Selv­om vi kun har kon­tor i 7 byer — dæk­ker vi fak­tisk hele Dan­mark. Vi arbej­der pri­mært med digi­ta­le og onli­ne løs­nin­ger og der­for er vores fysi­ske pla­ce­ring ingen betyd­ning. 

Vi kan såle­des yde den sam­me ser­vi­ce om kun­den sid­der i Ska­gen, i Køben­havn eller på Lol­land.

Der er dog en ræk­ker byer i Dan­mark, hvor vi er ekstra akti­ve: