Automatiseret digitalt bogholderi

Er du træt af at skul­le hol­de styr på papirkvit­te­rin­ger og andre løse bilag. Eller synes du der bru­ges alt for meget tid på, at bog­fø­re i jeres regn­skabspro­gram? Eller drøm­mer du om at få bed­re over­blik over, hvad regn­sk­ab­stal­le­ne bety­der? Så lad Bogfoering.dk digi­ta­li­se­re og auto­ma­ti­se­re jeres bog­hol­de­ri. Så slip­per du for, at stå med et papir­bi­lag igen, og får et meget bed­re over­blik over øko­no­mi­en i din virk­som­hed.

For de fle­ste nystar­te­de virk­som­he­der er regn­ska­bet et nød­ven­digt onde, der pri­mært bli­ver ført for at kun­ne afreg­ne moms og Skat til tiden. Især bila­ge­ne er et til­ba­ge­ven­den­de irri­ta­tions­mo­ment, spe­ci­elt hvis regn­ska­bet ikke bli­ver opda­te­ret regel­mæs­sigt.

Sene­re bli­ver der råd til, at ansæt­te en bog­hol­der på hel- eller del­tid. Det fjer­ner dog ikke alle pro­ble­mer­ne med, at hol­de styr på papir­bi­lag, eller stres­sen omkring moms­af­reg­nin­ger og års­regn­skab. Sam­ti­dig giver det hel­ler ikke ejer­ne et bed­re over­blik over, hvad regn­sk­ab­stal­le­ne reelt for­tæl­ler om fir­ma­ets øko­no­mi­ske til­stand.

Men tænk nu, hvis der fand­tes en nem­me­re løs­ning, der for altid fjer­ne­de udfor­drin­ger­ne med bilag, betød at du aldrig skul­le huske på, at over­hol­de afreg­nings- og beta­lings­fri­ster til det offent­li­ge, og som sam­ti­dig gav dig et meget bed­re over­blik over, hvor­dan dit fir­ma rent fak­tisk kla­rer sig her og nu?

Men tænk nu, hvis der fand­tes en nem­me­re løs­ning, der for altid fjer­ne­de udfor­drin­ger­ne med bilag, betød at du aldrig skul­le huske på, at over­hol­de afreg­nings- og beta­lings­fri­ster til det offent­li­ge, og som sam­ti­dig gav dig et meget bed­re over­blik over, hvor­dan dit fir­ma rent fak­tisk kla­rer sig her og nu?

Automatiseret digitalt bogholderi

Det er her Bogfoering.dk’s auto­ma­ti­ske digi­ta­li­se­re­de bog­hol­de­ri kom­mer ind i bil­le­det.

Vink farvel til papirbilag og papirbunker

Vink farvel til bilag

Med Bogfoering.dk’s auto­ma­ti­ske digi­ta­li­se­re­de bog­hol­de­ri tager vi fuld­stæn­digt over på fir­ma­ets bog­fø­ring og digi­ta­li­se­rer og auto­ma­ti­se­rer alle arbejds­gan­ge.

Det bety­der først og frem­mest, at du kan vin­ke far­vel til alle dine papir­bi­lag. I ste­det for at skul­le ren­de og gem­me papirkvit­te­rin­ger, papir­fak­tu­ra­er og huske at udskri­ve mod­tag­ne PDF- og andre elek­tro­ni­ske fak­tu­ra­er og kvit­te­rin­ger, tager du bare et bil­le­de af kvit­te­rin­ger og fak­tu­ra­er på papir med en app på din mobil­te­le­fon. Sam­ti­dig vide­re­sen­des alle elek­tro­ni­ske fak­tu­ra­er enten manu­elt eller auto­ma­tisk til en direk­te mailadres­se til dit regn­skab.

“Vi tager fuld­stæn­digt over på fir­ma­ets bog­fø­ring og digi­ta­li­se­rer og auto­ma­ti­se­rer alle arbejds­gan­ge”

Få et Mastercard som minder dig om at tage et billede af bilaget

Du kan til­med få til­knyt­tet et sær­ligt MasterCard, der auto­ma­tisk min­der dig om, at du skal tage et bil­le­de af kvit­te­rin­gen, når du hand­ler i f.eks. en døgnkiosk, en dag­lig­va­re­bu­tik eller et andet sted, hvor du får en udskre­vet papirkvit­te­ring fra kas­sen som bilag.

Det fun­ge­rer via en sær­lig app, der alar­me­rer og giver dig en påmin­del­se om at tage et bil­le­de af kvit­te­rin­gen, hver gang du bru­ger dit MasterCard. Så glem­mer du aldrig at få ”kvit­te­rin­gen med” igen.

Vær i fuldstændig kontrol med alle betalinger

Sam­ti­dig er du I total kon­trol med alle beta­lin­ger. 

For god­ken­del­sen af alle bilag fore­går også via en app på din eller dine med­ar­bej­de­res tele­fon

Når der er et bilag, som kræ­ver din god­ken­del­se, for du eller den ansvar­li­ge med­ar­bej­der besked på mobi­len. Der­fra kan den enkel­te reg­ning eller det enkel­te bilag så god­ken­des, inden det bli­ver bog­ført og sat til beta­ling.

Det spa­rer dig for mas­ser af tid.

 

Lyder det inter­es­sant?

 

Slip for irriterende dobbeltarbejde og indviklede manuelle processer

I for­bin­del­se med ind­fø­rel­sen af det auto­ma­ti­se­re­de digi­ta­le bog­hol­de­ri, går Bogfoering.dk ind og ana­ly­se­rer alle arbejds­pro­ces­ser og papir­gan­ge i virk­som­he­den. De ste­der, hvor det er muligt, digi­ta­li­se­rer og auto­ma­ti­se­rer vi arbejds­gan­ge­ne, så du eller dine med­ar­bej­de­re slip­per for irri­te­ren­de dob­bel­t­ar­bej­de. Som f.eks. at sid­de og bog­fø­re sal­ge­ne i jeres webs­hop manu­elt i jeres bog­fø­rings­pro­gram.

Vi sør­ger også for, at alle leve­ran­dø­rer og andre sam­ar­bejds­part­ne­re får en direk­te mailadres­se til jeres bog­hol­de­ri, de kan sen­de fak­tu­ra­er til eller gør det muligt, at mod­ta­ge fak­tu­ra­en i sam­me elek­tro­ni­ske for­mat, som offent­li­ge myn­dig­he­der anven­der.

Det hele spa­rer jer for en mas­se tid og ned­sæt­ter det antal gan­ge, som vi skal have fat i det enkel­te bilag til et abso­lut mini­mum: Én gang! Det er noget, der kan mær­kes på tids­for­bru­get til bog­fø­rin­gen.

Dobbelt arbejde
“Udgif­ter­ne til digi­ta­li­se­ring er små i for­hold til den tid og de løn­nin­ger og for­plig­tel­ser, du spa­rer”

Få opdateret bogføringen med det interval, der passer til dig

Altid opdateret

Når du får ind­ført det auto­ma­ti­se­re­de digi­ta­le bog­hol­de­ri, afta­ler vi sam­ti­dig, hvor tit vi skal tjek­ke op på og opda­te­re dit bog­hol­de­ri. For på trods af alle de auto­ma­ti­se­rin­ger og digi­ta­li­se­rin­ger vi ind­fø­rer, skal der sta­dig et par men­ne­skeøj­ne til at kon­trol­le­re, at alt er i orden, samt bog­fø­re de even­tu­el­le bilag, som ikke har kun­net auto­ma­ti­se­res.

Hvil­ket inter­val som er det rig­ti­ge for din virk­som­hed, fin­der vi ud af sam­men. Det kan også være, at der er brug for en hyp­pi­ge­re opda­te­ring i peri­o­de, f.eks. hvis du i en peri­o­de har ekstra behov for at hol­de fokus på fir­ma­ets cas­h­flow i for­bin­del­se med udfø­rel­sen af stør­re pro­jek­ter eller inve­ste­rin­ger.

Få en letforståelig status over din virksomhed

Net­op hyp­pig­he­den af bog­fø­rin­gen har også betyd­ning for, hvor aktu­el den let­for­stå­e­li­ge sta­tus er, som du kan få over dit fir­mas øko­no­mi. I sam­ar­bej­de med dig byg­ger vi et let over­sku­e­ligt og nemt for­stå­e­ligt das­h­bo­ard, der giver dig en sta­tus på alle de KPI’er og andre måle­punk­ter, du er inter­es­se­ret I at føl­ge med i.

Det giver dig et meget bed­re ind­blik i, hvor­dan dit fir­ma kla­rer sig rent øko­no­misk net­op nu. Så du behø­ver ikke at skul­le tol­ke en mas­se tør­re regn­sk­ab­stal eller behø­ver et sepa­rat Excel-reg­ne­ark, du først skal fyl­de tal ind i, for at få over­blik over din virk­som­hed.

Altid opda­te­res helt auto­ma­tisk i takt med at bog­fø­rin­gen føres up-to-date. Det giver dig meget mere ro i maven og et meget bed­re beslut­nings­grund­lag, når du skal træf­fe øko­no­mi­ske beslut­nin­ger for din virk­som­hed.

Nu må du være over­be­vist?

Få din egen controller og regnskabschef

Få din egen controller

Sam­ti­dig får du mulig­hed for at få din egen con­trol­ler og regn­skabs­chef, der kan dob­belt­tjek­ke alle dine regn­sk­ab­stal og for­mid­le regn­ska­bet, så det giver mening for dig. Sam­ti­dig kan de råd­gi­ve dig, hver gang du har brug for at træf­fe vig­ti­ge beslut­nin­ger, samt vej­le­de dig i skat­te­tek­ni­ske og inve­ste­rings­mæs­si­ge spørgs­mål.

Der­med får du nøj­ag­tigt de sam­me mulig­he­der for kva­li­fi­ce­ret råd­giv­ning og spar­ring fra erfar­ne finans- og øko­no­mi­folk, som det ellers kun er de stør­ste fir­ma­er inden for din bran­che, der har råd til. Det giver dig et for­spring for­an man­ge af dine kon­kur­ren­ter og giver dig stør­re tryg­hed omkring frem­ti­den for din virk­som­hed.

Se hvor godt din virksomhed klarer sig i forhold til andre

Med vores auto­ma­ti­se­re­de digi­ta­le løs­ning får du også mulig­hed for at se, hvor­dan dit fir­ma kla­rer sig i for­hold til andre virk­som­he­der af sam­me stør­rel­se inden for sam­me bran­che. Sam­men­lig­nin­gen fore­ta­ges på bag­grund af de regn­sk­ab­stal og andre øko­no­mi­ske oplys­nin­ger og vur­de­rin­ger, som vi kan hen­te ud fra både offent­li­ge instan­ser og nog­le af bran­ches mest moder­ne værk­tø­jer.

Det giver dig en meget bed­re ind­sigt i din egen bran­che og hvor­dan du står i den. Sam­ti­dig giver det dig mulig­hed for at hol­de øje med, hvor­dan det går kon­kur­ren­ter­ne, og hvor stor eller lil­le trus­sel de udgør for dig.

Vi sætter det hele op – og du kan beholde dit regnskabsprogram!

I for­bin­del­se med opstar­ten på det auto­ma­ti­se­re­de digi­ta­le bog­hol­de­ri sæt­ter vi det hele op, så alle arbejds­gan­ge kan fore­gå så auto­ma­tisk som muligt. Der­ved er du sik­ker på, at alt kører som det skal, og at du ikke behø­ver gøre eller bekym­re dig om noget.

Du kan til­med behol­de det regn­skabspro­gram, du alle­re­de anven­der i dag. Så kan du sta­dig føl­ge med i regn­ska­bet, hvis du har behov for det. Vi under­støt­ter alt fra NAV Small Busi­ness og E-cono­mic til Dinero og  Billy’s Bil­ling med alle for­mer for udvi­del­ser og til­pas­nin­ger.

Spar masser af tid for små penge

Med Bogfoering.dk’s auto­ma­ti­ske digi­ta­le bog­hol­de­ri kan du spa­re både en mas­se tid og måske lige­frem også res­sour­cer i dit fir­ma. Alt sam­men for små pen­ge i for­hold til den tid og de løn­nin­ger og for­plig­tel­ser, du spa­rer.

Du beta­ler kun en fast, lav pris hver måned i for­hold til mæng­den af bilag. Er der brug for til­læg­s­y­del­ser eller ekstra hyp­pi­ge opda­te­rin­ger af regn­ska­bet, kan det til­kø­bes som ekstra­pak­ker. 

Du kan også altid skif­te pak­ke eller opsi­ge din afta­le.

Spar masser af tid for små penge

Skal vi indføre det automatiske digitale bogholderi i dit firma?

Kun­ne du tæn­ke dig at høre mere om det auto­ma­ti­ske digi­ta­le bog­hol­de­ri og hvad det kan gøre for din virk­som­hed? Så kon­takt os alle­re­de i dag! Brug for­mu­la­ren her­un­der, send os en mail på [email protected]  eller giv os et ring på 42 14 81 52 .

Så fin­der vi et tids­punkt, der pas­ser os beg­ge, hvor vi kan for­tæl­le dig mere om, hvor­dan det auto­ma­ti­ske digi­ta­le bog­hol­de­ri vil let­te jeres hver­dag og spar­re dig for meget tid i admi­ni­stra­tio­nen.