Brug for kompetent bogføring i Aalborg?

Bogføring aalborg

Skal du have hjælp til jeres bog­fø­ring og bor jeres fir­ma i nær­he­den af Aal­borg, er der ikke langt til Bogfoering.dk’s kon­tor i den nord­jy­ske hoved­stad. Vores erfar­ne bog­hol­de­re sid­der klar til, at hjæl­pe med alle for­mer for bog­fø­ring, løn­regn­skab og andre regn­skabs­mæs­si­ge behov. Fak­tisk kan vi digi­ta­li­se­re og auto­ma­ti­se­re dine arbejds­gan­ge fuld­stæn­digt, så du helt slip­per for papir­bi­lag og altid har et opda­te­ret regn­skab.

Bogfoering.dk — Aal­borg
bogføring c/o Kvist & Jen­sen Digi­ta­li­se­ring
Dana­li­en 1, 1. sal
9000 Aal­borg C

Tlf: 42 14 81 52
Mail: [email protected]

Det er disse bogholdere, der kommer til at stå for din bogføring i Aalborg

Det er en af dis­se erfar­ne bog­hol­de­re, der kom­mer til at hjæl­pe dig med bog­fø­rin­gen i Aal­borg. De har alle erfa­ring som fre­elan­ce bog­hol­de­re og kan hjæl­pe enhver virk­som­hed:

Kristian Konradsen Proces- og digitaliseringskonsulent
Kri­sti­an Kon­rad­sen
Pro­ces- og Digi­ta­li­se­rings­kon­su­lent
Janni Bach
Jan­ni Bach
Bog­hol­der
Randi Helmer Refsgaard
Ran­di Hel­mer Refsgaard
Bog­hol­der

Alle de bog­hol­de­re vi har ansat, har bog­fø­ring som deres spids­kom­pe­ten­ce. Der­for kan de hjæl­pe dig med alle for­mer for bog­fø­rings­tek­ni­ske spørgs­mål – lige­som de kan træk­ke på deres kol­le­ga­ers og vores reviso­rers erfa­rin­ger og regn­skabs­mæs­si­ge viden.

Vi kan kla­re din bog­fø­ring fra vores kon­tor i Aal­borg, lige­som vi kan udfø­re den ude ved dig. Hvor vi skal arbej­de med dit regn­skab, bestem­mer du.

“Du kan glæ­de dig over den sik­ker­hed, det er at vide, at det er dyg­ti­ge og erfar­ne fag­folk, der står for dit regn­skab”

Vælg selv, hvor meget hjælp du har brug for

Vil du være sik­ker på at leje en bog­hol­der, der er fuld­stæn­dig opda­te­ret inden for den nye­ste tek­no­lo­gi­ske udvik­ling på bog­fø­rings­fron­ten, skal du væl­ge en bog­hol­der fra Bogfoering.dk. Vi ken­der alle de digi­ta­le mulig­he­der, der kan let­te arbejds­byr­den med jeres dag­li­ge bog­fø­ring.

Du behø­ver ikke skif­te regn­skabspro­gram. Vores bog­hol­de­re er godt bekendt med stort set alle de mest udbred­te regn­skabspro­gram­mer og ERP-syste­mer. Vi har kun­der, der anven­der alt lige fra Dinero, Bil­lys Bil­ling og E-cono­mi­cs over Micro­soft Dyna­mi­cs NAV Small Busi­ness, Micro­soft C5 og uni­con­ta og til de helt sto­re ver­sio­ner af Micro­soft Dyna­mi­cs NAV og AX.

Fak­tisk til­by­der vi et fuld­stæn­digt digi­ta­li­se­ret og auto­ma­ti­se­ret bog­hol­de­ri, hvor du aldrig får et bilag i hån­den. Her tager du bare et bil­le­de papirkvit­te­rin­ger ved hjælp af en app. Sam­ti­dig sen­des elek­tro­ni­ske fak­tu­ra­er og bilag i PDF- eller andre elek­tro­ni­ske for­ma­ter til en direk­te mailadres­se til jeres regn­skab. Så kla­rer vi resten. Du kan læse mere om det auto­ma­ti­se­ret digi­ta­le bog­hol­de­ri her.

Du kan natur­lig­vis også væl­ge at køre dit bog­hol­de­ri vide­re, som du altid har gjort. Så er du ikke til det digi­ta­le, har vi også en løs­ning til dig. Tøv der­for ikke med at kon­tak­te os, uan­set hvil­ken form for bog­fø­ring du ønsker dig.

Vi klare det du ikke selv har tid til

 

Vi kan over­ta­ge hele eller de dele af bog­fø­rin­gen, som I ikke har tid til. Uan­set hvil­ken løs­ning du væl­ger, beta­ler du et fast, lavt måned­lig beløb base­ret på det antal bilag eller det antal timer, som vi bru­ger på at føre dit regn­skab. Se pri­ser­ne her.

Der­u­d­over kan vores bog­hol­de­re også hjæl­pe med opga­ver som for eksem­pel

og meget, meget mere.

Få større tryghed ved at overlade bogføringen til eksperter

 

Lige meget om du væl­ger en tra­di­tio­nel eller digi­tal løs­ning, kan du glæ­de dig over den sik­ker­hed, det er at vide, at det er dyg­ti­ge og erfar­ne fag­folk, der står for dit regn­skab. Det sik­rer, at du kan sove godt om nat­ten, og at træf­fer dine øko­no­mi­ske beslut­nin­ger på et solidt og opda­te­ret beslut­nings­grund­lag.

Væl­ger du vores digi­ta­le auto­ma­ti­se­re­de bog­hol­de­ri, kan du få til­knyt­tet en con­trol­ler og regn­skabs­chef, der kan gå dit regn­skab efter i søm­me­ne, visu­a­li­se­re det og råd­gi­ve dig om øko­no­mi­ske og skat­te­tek­ni­ske spørgs­mål. Det brin­ger dit fir­ma op i sam­me klas­se som de stør­ste i din bran­che.

Skal vi også klare dit bogholderi?

Kun­ne du tæn­ke dig at få bog­fø­rings hjælp i Ran­ders? Så kon­takt Bogfoering.dk alle­re­de i dag,Kon­takt os ved hjælp af kon­takt­for­mu­la­ren her­un­der, giv os et ring på 42 14 81 52 eller send os en mail på [email protected].

Vi klarer også bogføringen andre steder end i Aalborg

Vores fre­elan­ce bog­hol­de­re i Aal­borg kla­rer ikke kun bog­fø­ring i Aal­borg. Vi kan også kla­re regn­ska­bet for dit fir­ma, selv om du bor langt fra Aal­borg. Vores digi­ta­le løs­ning gør, at afstan­den ikke har den sto­re betyd­ning. Vi er aldrig læn­ge­re væk end en mail eller et Sky­pe- eller tele­fo­nopkald.

Vi har også kon­to­rer i Ran­ders, Aar­hus, Ham­mel, Hads­und, Had­sten og Gre­naa. Så bor dit fir­ma i Midt-, Kron- og Nord­jyl­land, fin­der du os altid lige i nær­he­den.

Her kan du læse mere om hvil­ke ydel­ser vi til­by­der. Har du spørgs­mål eller vil du ger­ne have et bud på, hvor­dan vi kan stå for din bog­fø­ring? Så kon­takt os via kon­takt­for­mu­la­ren her på siden, send os en mail, giv os et ring, eller kom for­bi og få en snak om dit bog­hol­de­ri på vores kon­tor i Aal­borg.