Få den mest effektive bogføring i Århus

Bogføring Aarhus

Er der brug for hjælp til bog­fø­rin­gen i Århus, behø­ver du ikke at søge vidt og bredt efter en løs­ning. For bogfoering.dk har nem­lig et lokalt kon­tor i Århus, hvor­fra vi kan tage hånd om din bog­fø­ring. Vi kan også hjæl­pe dig med, at digi­ta­li­se­re og auto­ma­ti­se­re jeres bog­hol­de­ri, så I slip­per for nogen­sin­de, at kom­me til at rode med papir­bi­lag igen.

Bogfoering.dk — Aar­hus
bogføring c/o Kvist & Jen­sen Digi­ta­li­se­ring
Mar­se­lis Bou­le­vard 173
8000 Aar­hus C

Tlf: 42 14 81 52
Mail: [email protected]

Det bliver en af disse dygtige bogholdere, der står for din bogføring i Århus

 

Det er en af dis­se dyg­ti­ge og erfar­ne bog­hol­de­re, som kom­mer til at kla­re din bog­fø­ring i Århus. De har alle erfa­ring som fre­elan­ce bog­hol­de­re og kan hjæl­pe enhver virk­som­hed:

Kristian Konradsen Proces- og digitaliseringskonsulent
Kri­sti­an Kon­rad­sen
Pro­ces- og Digi­ta­li­se­rings­kon­su­lent
Gitte Gjerulf Nielsen bogholder
Git­te Gjerul­ff Niel­sen
Bog­hol­der
Jane Fin­da­hl Chri­sten­sen
Regn­skabsas­si­stent
Anja Søn­der­skov
Revisor HD-R
Met­te Hjorts­høj Niel­sen
Revisor HD-R

Du får til­knyt­tet en fast bog­hol­der, der kom­mer til at stå for din bog­fø­ring. Så ved du, at ved­kom­men­de er godt inde i din virk­som­hed og hvor­dan I gør tin­ge­ne hos jer. Ved syg­dom, uddan­nel­se eller orlov tager en af vores andre, ruti­ne­re­de og dyg­ti­ge bog­hol­de­re over.

Alle er uddan­ne­de inden for regn­skab og øko­no­mi og har stor erfa­ring med bog­fø­ring. Der­for kan de hjæl­pe dig med alle for­mer for regn­sk­ab­s­tek­ni­ske spørgs­mål.

Du bestem­mer selv, om vi skal kla­re bog­fø­rin­gen ude i fir­ma­et hos dig, eller om vi kan kla­re den fra vores kon­tor i Århus. Væl­ger du det sid­ste, kan vi tage spørgs­mål og even­tu­el­le sam­ta­ler via tele­fo­nen, Sky­pe eller hvil­ken onli­ne møde­tje­ne­ste, du nu bru­ger i din virk­som­hed.

“Vi kan tage helt over på din bog­fø­ring og byg­ge et ful­dau­to­ma­ti­se­ret og digi­ta­li­se­ret bog­hol­de­ri til dig”

Vi klarer mere end bare bilagene

 

Det er ikke kun den almin­de­li­ge bog­fø­ring, vores bog­hol­de­re kan hjæl­pe dig med. Vi kla­rer også alle de mest almin­de­li­ge, ruti­ne­mæs­si­ge opga­ver inden for bog­hol­de­ri, som for eksem­pel

og meget, meget mere.

Vi kan bruge alle bogføringsprogram

 

Vores digi­ta­le til­gang til bog­fø­ring bety­der, vi kan arbej­de med alle bog­fø­rings­pro­gram­mer hos os. Vi bog­fø­rer lige så ger­ne i både Dinero, Bil­lys Bil­ling og E-cono­mi­cs som i Micro­soft Dyna­mi­cs NAV Small Busi­ness, Micro­soft C5 og uni­con­ta eller de helt sto­re ver­sio­ner af Micro­soft Dyna­mi­cs NAV og AX.

Hver enkelt af vores bog­hol­de­re har spe­ci­a­li­se­ret sig i et eller fle­re at de regn­skabspro­gram­mer, der fin­des på mar­ke­det. Så næsten uan­set hvil­ket regn­skabspro­gram du anven­der, har vi en bog­hol­der, der ken­der det helt ind til benet.

Vælg, hvor meget hjælp du vil have til din bogføring

 

For­di du altid er sik­ker på, at leje en bog­hol­der med den nye­ste viden om den tek­no­lo­gi­ske udvik­ling inden for bog­fø­ring, kan vi til­by­de hjælp til dit bog­hol­de­ri på en lang ræk­ke for­skel­li­ge måder.

Manuel bogføring ude i firmaet

 

Vi kan kla­re bog­fø­rin­gen efter den gode, gam­le meto­de, hvor din faste bog­hol­der kom­mer ud i det antal timer hver uge eller måned, som vi har aftalt. Du beta­ler en fast pris lav pris for ydel­sen hver måned.

Manuel bogføring fra vores kontor

 

Vi kan også fore­ta­ge bog­fø­rin­gen fra vores kon­tor i Århus. Så kan du kom­me for­bi med even­tu­el­le papir­bi­lag eller vi kan mod­ta­ge fotos af bila­ge­ne som doku­men­ta­tion. På sam­me måde kan du frem­sen­de elek­tro­ni­ske fak­tu­ra­er til os via mail.

Fuldautomatisk digitalt bogholderi

 

Ende­lig kan vi tage helt over på din bog­fø­ring og byg­ge et ful­dau­to­ma­ti­se­ret, digi­ta­li­se­ret bog­hol­de­ri til dig. Her digi­ta­li­se­rer og auto­ma­ti­se­res alle papir- og arbejds­gan­ge­ne mest muligt, så du slip­per for at skul­le afle­ve­re bilag på papir – og at nog­le af bila­ge­ne for­svin­der. I ste­det tager du et bil­le­de af alle de bon­ner og andre små­bi­lag, du får i hver­da­gen og vide­re­sen­der elek­tro­ni­ske bilag mod­ta­get som f.eks. PDF til en mailadres­se, som går direk­te til dit regn­skab.

Du kan læse mere om det auto­ma­ti­se­ret digi­ta­le bog­hol­de­ri her.

Få din egen controller og regnskabschef

 

Væl­ger du den sid­ste løs­ning, kan du sam­ti­dig væl­ge din egen con­trol­ler og regn­skabs­chef, der kan kon­trol­le­re og råd­gi­ve dig om både regn­ska­bet og vide­re­ud­vik­lin­gen af dit fir­ma. Der­med får du nog­le mulig­he­der, som det ellers kun er de stør­ste fir­ma­er i din bran­che, som har adgang til.

Det bety­der, at du hur­ti­ge­re spot­ter nye trends og kan udvi­se ret­ti­dig omhu, når det er nød­ven­digt. Der­ved får du et for­spring for­an dine nær­me­ste kon­kur­ren­ter og kan væk­ste hur­ti­ge­re og på et mere sik­kert grund­lag end dem.

Få større tryghed ved at have eksperter til at hjælpe dig

 

Som du kan se, kan vi sam­men­sæt­te enhver tæn­ke­lig form for hjælp til din bog­fø­ringDu bestem­mer selv, hvor­dan den skal fore­gå og hvor digi­tal du vil være. Så tøv ikke med at kon­tak­te os, uan­set hvil­ken type bog­hol­de­ri du ønsker dig.

Uan­set hvil­ken model du væl­ger, giver vi dig den sik­ker­hed, du får af, at det er erfar­ne fag­folk, der har gen­nem­gå­et dit regn­skab, inden det bli­ver afle­ve­ret. Det giver ro på, og sik­rer, at du kan sove trygt om nat­ten. Sam­ti­dig und­går du at få en bøde, for­di du har mis­set en ind­be­ret­nings­frist, og kom­mer ikke til at stå i dår­ligt lys hos de offent­li­ge myn­dig­he­der på grund af en regn­sk­ab­s­tek­nisk fejl.

Kon­takt os ved hjælp af kon­takt­for­mu­la­ren her­un­der, giv os et ring på 42 14 81 52 eller send os en mail på [email protected].

Få mere tid til din forretning – lad os overtage bogholderiet

 

Hvis du ikke synes bog­fø­ring og bog­hol­de­riop­ga­ver hører til din spids­kom­pe­ten­cer, står vi klar til at hjæl­pe dig. Med en ekstern bog­hol­der skal du hel­ler ikke tæn­ke på syg­dom, uddan­nel­se osv. Vi sør­ger for, at dine ting bli­ver lavet til tiden, og at vores bog­hol­de­re altid er fag­ligt up-to-date.

Ikke kun for firmaer i Århus og omegn

 

Bor du et andet sted i det midt-, kron- og nord­jy­ske områ­de, har vi også kon­to­rer i Aal­borg, Ran­ders, Ham­mel, Hads­und, Had­sten og Gre­naa. Vores fre­elan­ce bog­hol­de­re i Aar­hus afde­lin­gen har kun­der i sto­re dele af lan­det og man­ge bog­fø­rings kun­der på Sjæl­land.

Vores digi­ta­le løs­ning gør, at afstan­den ikke læn­ge­re har den sto­re betyd­ning. Vi er kun en mail eller et Sky­pe-opkald væk. Der­for behø­ver dit fir­ma ikke abso­lut bo i i nær­he­den af et af vores kon­to­rer, for at du kan få glæ­de af de ydel­ser, som bogfoering.dk til­by­der. Vi har kun­der over hele lan­det.

Så uan­set om du har brug for bog­fø­ring i Århus, Oden­se, Roskil­de eller et andet sted i Dan­mark, så kon­takt os i dag og få bog­fø­ring til et fast, lavt måned­ligt beløb.