Her får du den bedste bogføring i Grenaa!

Bogføring Grenaa

Har du et fir­ma, hvor du har brug for hjælp til bog­fø­rin­gen i nær­he­den af Grenå, kan du med for­del kig­ge i ret­ning af Bogfoering.dk. Vi har nem­lig et kon­tor i Grenå beman­det med dyg­ti­ge bog­hol­de­re og reviso­rer, som sid­der klar til at hjæl­pe dig. Så har du brug for at out­sour­ce bog­fø­rin­gen helt eller del­vis, er vi et godt lokalt bud.

Bogfoering.dk — Gre­naa
bogføring c/o Kvist & Jen­sen Digi­ta­li­se­ring
Grøn­land 24
8500 Gre­naa

Tlf: 42 14 81 52
Mail: [email protected]

På kontoret i Grenaa  giver vi altid en hjælpende hånd

Dis­se dyg­ti­ge og hjælp­som­me bog­hol­de­re sid­der klar til at hjæl­pe dig i Gre­naa. De har alle erfa­ring som fre­elan­ce bog­hol­de­re og kan hjæl­pe enhver virk­som­hed:

Kristian Konradsen Proces- og digitaliseringskonsulent
Kri­sti­an Kon­rad­sen
Pro­ces- og Digi­ta­li­se­rings­kon­su­lent
Michelle Krause
Michel­le Krau­se
Bog­hol­der
Dort­he Kri­sti­an­sen
Bog­hol­der
Char­lot­te Lar­sen
Bog­hol­der

Med hele 7 kon­to­rer for­delt i det jyske, er vi altid klar til at hjæl­pe dig med lige nøj­ag­tigt de bog­fø­rings­op­ga­ver, som du har brug for at få udført. Vi tager også run­der fra resten af lan­det, som vi sam­ar­bej­der med over distan­cen. Uan­set om du vil over­dra­ge hele eller dele af bog­fø­rin­gen til os, er vi klar til at hjæl­pe dig til en fast lav måned­lig pris.

Alle vores bog­hol­de­re har stor erfa­ring inden­for bog­fø­ring. Der­for kan de hjæl­pe dig med alle for­mer for bog­fø­rings­tek­ni­ske spørgs­mål. Skal du have prak­tisk hjælp til bog­fø­rin­gen, kan det enten fore­gå på vores kon­tor i Grenå, ude i dit fir­ma eller onli­ne via Sky­pe.

“Vi byg­ger et fuld­stæn­digt digi­ta­li­se­ret og auto­ma­ti­se­ret bog­hol­de­ri, hvor du aldrig får et bilag i hån­den”

Du bestemmer selv, hvad du skal have hjælp til

De bog­hol­de­re der er til­knyt­tet Gre­naa kon­to­ret – og alle de andre ansat­te på vores kon­to­rer – er uddan­net i alle de mest udbred­te regn­skabspro­gram­mer. Vi kan også hjæl­pe dig med at sæt­te et helt digi­ta­li­se­ret og auto­ma­ti­se­ret bog­hol­de­ri op, så I helt slip­per for at skul­le hol­de styr på bilag, time­sed­ler og kør­sels­regn­skab på papir.

Væl­ger du at læg­ge hele din bog­fø­ring over i vores digi­ta­li­se­re­de og auto­ma­ti­se­re­de system, kan du sam­ti­dig væl­ge din egen con­trol­ler og regn­skabs­chef. Dem kan du træk­ke på, når du har brug for at få visu­a­li­se­ret regn­ska­bet og øko­no­misk og skat­te­mæs­sig råd­giv­ning. Det giver dig en ræk­ke beslut­nings­mæs­si­ge for­de­le, som det ellers kun er de stør­ste virk­som­he­der i din bran­che, der har råd til.

Men vi behø­ver ikke nød­ven­dig­vis digi­ta­li­se­re dit bog­hol­de­ri. Vi kan sag­tens fore­ta­ge bog­fø­rin­gen helt tra­di­tio­nelt. Vi kan tage os af alt. Udover alm. bog­fø­ring, kan vores bog­hol­de­re hjæl­pe med en lang ræk­ke opga­ver som for eksem­pel:

  • Udar­bej­del­se og frem­sen­del­se af fak­tu­ra­er til kun­der
  • Moms­af­stem­ning og -ind­be­ret­ning
  • Afstem­ning og ind­be­ret­ning af alle punk­t­af­gif­ter
  • Måneds- og kvar­tals­af­slut­nin­ger
  • Bank- og andre kon­to­af­stem­nin­ger
  • Løn­be­reg­ning og løn­kør­sel via diver­se løn­bu­reau­er
  • Ind­be­ret­ning af lov­plig­ti­ge oplys­nin­ger til Dan­marks Sta­ti­stik

og meget, meget mere.

Hvornår er det en god ide, at få hjælp til bogføringen i Grenå?

 

Hvis ikke du har opga­ver nok i det dag­li­ge til at have jeres egen bog­hol­der ansat, er det helt oplagt at out­sour­ce opga­ver­ne til en ekstern sam­ar­bejds­part­ner som Bogfoering.dk.

Vi er også et oplagt valg, selv­om du kun har brug for hjælp til en enkelt eller nog­le få afgræn­se­de opga­ver i dit bog­hol­de­ri. Du beta­ler en fast lav måned­lig pris for vores assi­stan­ce, der bereg­nes efter det antal bilag eller det antal timer, vi har hos dig.

Så uan­set hvor stort eller lil­le behov du har for at få hjælp til bog­fø­rin­gen, så kon­takt os ende­lig. Time­an­tal og antal­let af opga­ver kan ska­le­res op og ned helt efter dit behov. Du bestem­mer selv og kan enten udvi­de eller opsi­ge afta­le alt efter dit behov.

Lige­gyl­dig hvil­ken sam­ar­bejds­løs­ning du væl­ger, får du hjælp af nog­le af bran­chens mest erfar­ne fag­folk. De bog­fø­rer og kon­trol­le­rer dit regn­skab, så du er sik­ker på, at det altid er helt i orden og up-to-date. Det giver ro på, og sik­rer, at du kan sove trygt om nat­ten. Sam­ti­dig slip­per du for at kom­me til at stå i dår­ligt lys hos offent­li­ge myn­dig­he­der og instan­ser og und­går kæm­pebø­der, for­di du har mis­set en ind­be­ret­nings­frist.

Lad os overtage dit bogholderi og få mere tid til din forretning

Hører bog­fø­ring og bog­hol­de­riop­ga­ver ikke til dine inter­es­ser eller spids­kom­pe­ten­cer, så lad os over­ta­ge bog­fø­rin­gen 100 %. Det fri­gi­ver en mas­se tid, du kan bru­ge på at dri­ve og udvik­le din for­ret­ning og dens med­ar­bej­de­re.

Vi kan køre vide­re i dit regn­skabspro­gram, så du slip­per for dyre og tids­kræ­ven­de kon­ver­te­rin­ger af dit regn­skab. Sam­ti­dig slip­per du for at skul­le lære et nyt system at ken­de, hvis du ger­ne selv vil føl­ge lidt med i bog­fø­rin­gen.

Ende­lig skal du ikke tæn­ke på syg­dom, uddan­nel­se osv. med en freelance/ekstern bog­hol­der. Selv om du får til­knyt­te en fast bog­hol­der, står der altid en kol­le­ga klar, hvis din faste bog­hol­der ikke er på arbej­de. Der­for er du altid sik­ker på, at du får bog­ført dit regn­skab til tiden og får afreg­net enhver sit. Alt sam­men fore­ta­get af erfar­ne og fag­ligt up-to-date bog­hol­de­re.

Skal vi også klare dit bogholderi?

Kun­ne du tæn­ke dig at få bog­fø­rings hjælp i Gre­naa? Så kon­takt Bogfoering.dk alle­re­de i dag,Kon­takt os ved hjælp af kon­takt­for­mu­la­ren her­un­der, giv os et ring på 42 14 81 52 eller send os en mail på [email protected].

Ikke kun for virksomheder i Grenaa

 

Selv­om vi hol­der til i Gre­naa, og der­for har flest virk­som­he­der i Gre­naa som bog­fø­rings­kun­der, har vi også man­ge virk­som­he­der på resten af Djursland. Så bor du et andet sted på Djursland - Auning — Ebelt­oft eller Fjel­lerup — er det ikke et pro­blem. Vores digi­ta­le løs­ning gør, at afstan­den ikke læn­ge­re har den sto­re betyd­ning. Vi er kun en mail eller et Sky­pe-opkald væk.

Men vil du ger­ne have besøg af en af vores fre­elan­ce bog­hol­de­re i Gre­naa, så kom­mer de også ger­ne ud til dig selv­om du bor uden­for byen. Hele Djursland er deres arbejds­om­rå­de.

Her kan du læse mere om hvil­ke ydel­ser vi til­by­der. Har du spørgs­mål eller vil du ger­ne have et bud på, hvor­dan vi kan stå for din bog­fø­ring? Så kon­takt os via kon­takt­for­mu­la­ren her på siden, send os en mail, giv os et ring, eller kom for­bi og få en snak om dit bog­hol­de­ri på vores kon­tor i Gre­naa.