Søger du hjælp til bogføringen i Hadsten?

Bogføring Hadsten

Over­ve­jer du at få ekstern hjælp til din bog­fø­ring i Had­sten, så er Bogfoering.dk et godt, sik­kert og nært­lig­gen­de valg. Vi kan over­ta­ge hele eller dele af dit bog­hol­de­ri og køre det, som du gør det i dag. Vi kan også digi­ta­li­se­re din bog­fø­ring, så du aldrig skal hol­de styr på papir­bi­lag igen. Bag Bogfoering.dk står revi­sions­fir­ma­et Kvist & Jen­sen – så vi har mere end 40 års erfa­ring at træk­ke på – uan­set hvil­ken type bog­fø­ring vi skal fore­ta­ge for dig.

Bogfoering.dk — Had­sten
bogføring c/o Kvist & Jen­sen Digi­ta­li­se­ring
Søn­der­ga­de 34
8370 Had­sten

Tlf: 42 14 81 52
Mail: [email protected]

Mød din nye eksterne bogholder

Det er en af dis­se dyg­ti­ge, erfar­ne bog­hol­de­re, der kom­mer til at stå for din bog­fø­ring i Had­sten. De har alle erfa­ring som fre­elan­ce bog­hol­de­re og kan hjæl­pe enhver virk­som­hed:

Dorthe Jakobsen
Dort­he Jakob­sen
Bog­hol­der
Benja­min Hede­gaard Raun
Digi­ta­li­se­ring, Elev

Alle vores bog­hol­de­re efter­ud­dan­nes løben­de i både de skat­te­tek­ni­ske og tek­no­lo­gi­ske nyhe­der inden for bog­fø­ring. Sam­ti­dig kan de spar­re med deres kol­le­ga­er og vores erfar­ne reviso­rer og andre øko­no­mi­folk på kon­to­ret. Så med en ekstern bog­hol­der fra Bogfoering.dk er du altid sik­ker på, at dit regn­skab er bog­ført kor­rekt efter de nye­ste reg­ler på områ­det.

“Vi kan arbej­de i alle de mest udbred­te regn­skabspro­gram­mer”

Få bogføring i Hadsten lige som du vil have det

Med en ekstern bog­hol­der fra Bogfoering.dk kan du få lige præ­cis den hjælp til dit regn­skab, som du har brug for. Vi kan videre­fø­re dit bog­hol­de­ri, sådan som det kører i dag eller vi kan digi­ta­li­se­re og auto­ma­ti­se­re det fuld­stæn­digt.

Væl­ger du, at vi skal fort­sæt­te bog­fø­rin­gen på sam­me måde, som det kører i dag, kan det fore­gå ved, at vi enten kom­mer ud til dig eller kla­rer det fra vores kon­tor. Du væl­ger selv, og væl­ger også, hvor man­ge timer vi skal bru­ge på det og hvor tit, der er behov for, at få bog­ført bila­ge­ne i dit regn­skab.

Du kan også få hjælp hos os til at digi­ta­li­se­re din bog­fø­ring, så du skal bru­ge mindst muligt tid på det. Væl­ger du vores fuld­stæn­digt auto­ma­ti­se­re­de digi­ta­le bog­hol­de­ri, kom­mer du aldrig til at skul­le sam­le papir­bi­lag ind og gem­me dem til os.

Du tager bare et bil­le­de af de papirkvit­te­rin­ger, du får i løbet af din hver­dag. Det fore­går via en app på din mobil­te­le­fon, som du også bru­ger til at god­ken­de alle beta­lin­ger med. Elek­tro­ni­ske fak­tu­ra­er og fak­tu­rer som mod­ta­ges i PDF-for­mat, sen­des til en sær­lig mailadres­se, der hører til dig regn­skab. Der­ved kom­mer de ind i regn­ska­bet auto­ma­tisk, og kan bog­fø­res uden nogen sin­de at bli­ve skre­vet ud.

Uan­set hvil­ken løs­ning du væl­ger, sam­men­sæt­ter vi en pak­ke til en fast måned­lig pris. Så ved du altid, hvad du kom­mer til at beta­le for din bog­fø­ring, lige­som du har mulig­hed for, at til­kø­be ekstray­del­ser efter behov.

Vi kan hjælpe med det hele

 

I dag hand­ler bog­fø­ring om meget andet end blot at bog­fø­re udgif­ter og ind­tæg­ter. Hos Bogfoering.dk kan vi hjæl­pe dig med både den almin­de­li­ge bog­fø­ring, lønad­mi­ni­stra­tio­nen og meget, meget andet. For eksem­pel kan vi stå for:

  • At sen­de fak­tu­ra­er til dine kun­der
  • At ryk­ke for beta­ling af fak­tu­ra­er
  • At sæt­te fak­tu­ra­er til leve­ran­dø­rer til beta­ling
  • Afstem­ning og ind­be­ret­ning af moms
  • Afstem­ning og ind­be­ret­ning af andre punk­t­af­gif­ter
  • Ind­sen­del­se af lov­plig­ti­ge oplys­nin­ger til Dan­marks Sta­ti­stik
  • Ind­be­ret­ning af feri­e­pen­ge, ATP, pen­sion etc.
  • Rej­se­af­reg­nin­ger (evt. digi­ta­le rej­se­af­reg­nin­ger) inklu­si­ve gen­nem­gang af alle bilag
  • Bereg­ne og køre løn til både fastan­sat­te og fre­elan­ce­re

Vi bruger dit bogføringsprogram

 

Du har sik­kert hørt om alt det besvær, andre har haft, for­di de valg­te at out­sour­ce deres bog­hol­de­ri til f.eks. deres revisor eller en ekstern bog­hol­der. Besvæ­ret skyl­des oftest, at de var nødt til at gå over til det regn­skabspro­gram, som bog­hol­de­ren eller revi­sions­fir­ma­et anvend­te.

Sådan fun­ge­rer det ikke hos Bogfoering.dk. Vi kan arbej­de i alle de mest udbred­te regn­skabspro­gram­mer, uan­set om de kører som en tje­ne­ste i sky­en eller kræ­ver instal­la­tion på en com­pu­ter. Så næsten uan­set hvil­ket regn­skabspro­gram, du anven­der i dag, kan vi tage over.

Du får natur­lig­vis en fast til­knyt­tet bog­hol­der. Det bety­der, at du altid er sik­ker på, at det er den sam­me bog­hol­der, som ken­der dit fir­ma, der står for bog­fø­rin­gen – uan­set om den fore­går hos dig eller os.

Vi klarer også bogføring uden for Hadsten

 

Bor du ikke i Had­sten, har vi 6 andre kon­to­rer pla­ce­ret i  Aal­borg, Aar­hus,  Ran­ders, Ham­mel, Hads­und og Gre­naa, som du altid er vel­kom­men til at kon­tak­te! 

Og bor du slet ikke i det midtjy­ske, kan vi også kla­re din bog­fø­ring over distan­cen. Så tager vi bare møde­r­ne via Sky­pe og tele­fon. Det er lige så nemt, som at mødes i vir­ke­lig­he­den. Vores fre­elan­ce bog­hol­de­re i Had­sten er vant til kun­der i hele lan­det, så i dag er afstand uden betyd­ning.

Så kon­takt os i dag enten via for­mu­la­ren her eller via tele­fon eller mail. Du kan også bare kom­me for­bi på kon­to­ret og få en snak om, hvil­ken bog­fø­rings­løs­ning der pas­ser bedst til din virk­som­hed.

Skal vi også klare dit bogholderi?

Kun­ne du tæn­ke dig at få bog­fø­rings hjælp i Had­sten? Så kon­takt Bogfoering.dk alle­re­de i dag,Kon­takt os ved hjælp af kon­takt­for­mu­la­ren her­un­der, giv os et ring på 42 14 81 52 eller send os en mail på [email protected].