Leder du efter hjælp til bogføringen nær Hadsund

Hadsund Bogføring

Har du brug for hjælp til bog­fø­rin­gen og lig­ger din virk­som­hed nær Hads­und? Så er vi lige i nær­he­den. Belig­gen­de tæt på den smuk­ke Mari­a­ger Fjord fin­der du Bogfoering.dk’s kon­tor i Hads­und. Her har vi sam­let en hel ræk­ke af bran­chens dyg­tig­ste bog­hol­de­re. De har kom­pe­ten­cer­ne i orden til at kla­re din bog­fø­ring – enten på en gode gam­mel­dags måde eller ved hjælp af en ful­dau­to­ma­tisk digi­tal løs­ning, hvor du vin­ker helt far­vel til papir­bi­lag.

Bogfoering.dk — Hads­und
bogføring c/o Kvist & Jen­sen Digi­ta­li­se­ring
Ring­vej­en 8
9560 Hads­und

Tlf: 42 14 81 52
Mail: [email protected]

Det er os, der kommer til at hjælpe dig med din bogføring

Mød vores dyg­ti­ge med­ar­bej­de­re i Hads­und. Det er dem, der kom­mer til at hjæl­pe dig. De har alle erfa­ring som fre­elan­ce bog­hol­de­re og kan hjæl­pe enhver virk­som­hed:

Vibeke Frederiksen
Vibe­ke Fre­de­rik­sen
Bog­hol­der
Pia Niel­sen
Bog­hol­der
Mona Søn­der Thom­sen
Bog­hol­der
Karin Mik­kel­sen
Bog­hol­der
Jan­ni Juste­sen
Bog­hol­der

Alle vores bog­hol­de­re har alle stor erfa­ring inden­for bog­fø­ring, og kan hjæl­pe dig med alle for­mer for bog­fø­rings­tek­ni­ske spørgs­mål. Skal du have prak­tisk hjælp til bog­fø­rin­gen, kan det enten fore­gå på vores kon­tor i Hads­und, ude ved dig eller onli­ne via Sky­pe.

“Få ro i maven — vi kla­rer dit bog­hol­de­ri mens du kon­cen­tre­re dig om, at dri­ve for­ret­nin­gen”

Vælg den bogføring, der passer til din virksomhed

 

Bogfoering.dk er sat i ver­den for at hjæl­pe dig og dit fir­ma med regn­ska­bet. Som kun­de bestem­mer du helt selv, hvor meget eller lidt hjælp du har brug for – og om vi skal sid­de hos dig eller kan kla­re bog­fø­rin­gen fra vores kon­tor.

Vi kan over­ta­ge dele af jeres bog­fø­ring, ude­luk­ken­de stå for peri­o­de­af­slut­nin­ger­ne, eller vi kan helt over­ta­ge jeres bog­hol­de­ri 

– end­da i en sær­lig ful­dau­to­ma­tisk digi­tal ver­sion, hvor du aldrig kom­mer til at stå med et papir­bi­lag igen.

Her tager du bare et bil­le­de af de papirkvit­te­rin­ger, du får i løbet af hver­da­gen og sen­der til dit regn­skab via en app. Fra app’en kan du også god­ken­de alle beta­lin­ger. Fak­tu­ra­er i PDF-for­mat og elek­tro­ni­ske fak­tu­rer hånd­te­res auto­ma­tisk, så de altid bli­ver bog­ført kor­rekt, og regn­ska­bet altid er opda­te­ret. Du kan selv føl­ge med via regn­skabspro­gram­met, som du har fuld adgang til, gan­ske som hvis du hav­de kørt bog­hol­de­ri­et selv.

Vil du bare fort­sæt­te din bog­fø­ring, gan­ske som du er vant til, kan vi også hjæl­pe dig med det. 

Du behø­ver ikke nød­ven­dig­vis at digi­ta­li­se­re dit bog­hol­de­ri, for at være kun­de hos os.

Vores ydel­ser er et kon­kur­ren­ce­dyg­tigt alter­na­tiv til at ansæt­te en bog­hol­der. Sam­men fin­der vi en løs­ning til en fast måned­lig pris, der pas­ser til net­op din virk­som­hed. Så ved du, hvad det koster dig at out­sour­ce bog­hol­de­ri­et hver måned og und­går faste for­plig­tel­ser til end­nu en med­ar­bej­der. Har du brug for til­læg­s­y­del­ser kan de til­kø­bes efter behov.

Når det gælder økonomi, er der intet vigtigere end tryghed

Vi er her for at hjæl­pe dig! Øko­no­misk tryg­hed og over­blik er med til at give ro på i hver­da­gen. Så kan du kon­cen­tre­re dig om at dri­ve for­ret­ning, mens vi kla­rer dit bog­hol­de­ri.

Med en ekstern bog­hol­der fra Bogfoering.dk får du aldrig nog­le over­ra­skel­ser, når først års­regn­ska­bet skal afslut­tes. For din ekster­ne bog­hol­der kan spar­re med sine kol­le­ga­er på vores kon­tor, lige­som han eller hun kan træk­ke på vores erfar­ne reviso­rer, når der er behov for det.

Der­for kan vi bog­fø­re alle dine bilag kor­rekt, og sør­ge for at både moms, punk­t­af­gif­ter og skat altid afreg­nes kor­rekt og til tiden. Men selv­føl­ge­lig tager vi fat i dig, hvis der er noget, du skal tage stil­ling til.

Væl­ger du vores auto­ma­ti­ske digi­ta­le bog­hol­de­ri kan du sam­ti­dig væl­ge din egen con­trol­ler og øko­no­mi­chef, som du kan spa­re med om dit fir­mas udvik­ling. De kan visu­a­li­se­re regn­sk­ab­stal­le­ne for dig, så du bed­re kan for­stå, hvad de bety­der. De kan også råd­gi­ve dig om nye inve­ste­rin­ger og ini­ti­a­ti­ver, og hvad de kom­mer til at bety­de for virk­som­he­den rent øko­no­misk og skat­te­mæs­sigt.

Der­ved får du de sam­me mulig­he­der som nog­le af din bran­ches stør­ste virk­som­he­der for at træf­fe beslut­nin­ger på et vel­fun­de­ret grund­lag – uden at skul­le beta­le høje løn­nin­ger til eks­per­tres­sour­cer.

Du behøver ikke bo i Hadsund-området for at kontakte os

 

Bogfoering.dk er ikke kun et lokalt fir­ma i Hads­und. Vi har kun­der over hele lan­det, og hjæl­per hund­red­vis af dan­ske virk­som­he­der i alle stør­rel­ser med deres bog­fø­ring. Bag Bogfoering.dk står revi­sions­fir­ma­et Kvist & Jen­sen. Så vi er ikke bare nog­le unge, smar­te typer, der har dis­rup­tet revi­sions­bran­chen. Der står mere end 40 års erfa­ring bag.

Bor du ikke lige i nær­he­den af Hads­und, for­sø­ger vi i ste­det at mødes vir­tu­elt via Sky­pe eller andre tje­ne­ster. Og den gode gam­mel­dags tele­fon vir­ker bestemt også end­nu! Vores fre­elan­ce bog­hol­de­re i Hads­und kører rundt i hele Jyl­land for at ser­vi­se­re kun­der og der­for kan vi også hjæl­pe dig selv­om du ikke bor i Hads­und.

Du er også vel­kom­men til at kon­tak­te et af vores andre loka­le kon­to­rer i hen­holds­vis Ran­ders, Aar­hus, Aal­borg, Ham­mel, Had­sten og Gre­naa eller bru­ge kon­takt­for­mu­la­ren her­un­der.

Skal vi også klare dit bogholderi?

Kun­ne du tæn­ke dig at få bog­fø­rings hjælp i Hads­und? Så kon­takt Bogfoering.dk alle­re­de i dag,Kon­takt os ved hjælp af kon­takt­for­mu­la­ren her­un­der, giv os et ring på 42 14 81 52 eller send os en mail på [email protected].