Den bedste bogføring i Hammel finder du her

Bogfoering.dk Hammel

Har du brug for hjælp til din bog­fø­ring, og hol­der dit fir­ma til i nær­he­den af Ham­mel, kan du nemt fin­de hjælp til bog­fø­rin­gen tæt på, hvor du bor. Bogfoering.dk har eget kon­tor i Ham­mel. Her sid­der vi klar til, at hjæl­pe dig din bog­fø­ring. Vi kan til­med digi­ta­li­se­re og auto­ma­ti­se­re den, så du helt slip­per for papir­bi­lag og andre af bog­fø­rin­gens svø­ber.

Bogfoering.dk — Ham­mel
bogføring c/o Kvist & Jen­sen Digi­ta­li­se­ring
Tove­ga­de 1
8450 Ham­mel

Tlf: 42 14 81 52
Mail: [email protected]

Her er vores team af bogholdere på kontoret i Hammel

Du kan møde dis­se erfar­ne kræf­ter på vores kon­tor i Ham­mel. De har alle erfa­ring som fre­elan­ce bog­hol­de­re og kan hjæl­pe enhver virk­som­hed:

Michael Helvig Jensen - hjælper med digitalisering
Micha­el Hel­vig Jen­sen
Digi­ta­li­se­ring
Char­lot­te Bro­berg
Bog­hol­der
Randi Helmer Refsgaard
Dort­he Due­lund Simon­sen
Bog­hol­der
“Vi kan digi­ta­li­se­re og effek­ti­vi­se­re bog­fø­rin­gen i din dag­lig­dag, så den fyl­der så lidt som muligt”

Lad os blive din eksterne bogholder

 

Er dit skri­ve­bord ved, at syn­ke sam­men under væg­ten af papir­bun­ker, og er fak­tu­re­rin­gen og moms­af­reg­nin­gen et nød­ven­digt onde, du er nødt til at fin­de tid til at kig­ge på? Så er det værd at over­ve­je om ikke du skal have fat i en ekstern bog­hol­der. Vi kan hjæl­pe dig med at gøre din hver­dag let­te­re og få over­blik­ket over jeres virk­som­heds øko­no­mi.

Du væl­ger selv, om vi skal kom­me ud at sid­de hos dig, eller vi skal kla­re bog­fø­rin­gen hos os i Ham­mel. Du kom­mer ikke til at mær­ke den sto­re for­skel. For uan­set hvor­fra vi arbej­der, kan vi sør­ge for, at dine bilag bli­ver bog­ført, dine fak­tu­ra­er bli­ver sendt, og ikke mindst at dine leve­ran­dø­rer, moms og Skat bli­ver betalt til tiden og at de ansat­te får løn.

Har du brug for meget eller lidt hjælp?

 

Du bestem­mer også selv, hvor meget af din bog­fø­ring vi skal hjæl­pe dig med. Skal vi kun tjek­ke op på din egen bog­fø­ring og afslut­te moms og års­regn­skab, eller skal vi over­ta­ge hele bog­fø­rin­gen? Det er dit valg.

Lige­gyl­digt hvil­ken løs­ning du væl­ger, får du til­knyt­tet en fast bog­hol­der, der tager sig af din bog­fø­ring. Sam­ti­dig kan din faste ekster­ne bog­hol­der altid træk­ke på vores andre bog­hol­de­re og reviso­rer. Det bety­der, at du er sik­ker på, at alle bilag bog­fø­res kor­rekt. Der­ved und­går du, at der opstår ube­ha­ge­li­ge over­ra­skel­ser, når mom­sen eller års­regn­ska­bet skal luk­kes af.

Vink farvel til papirbilag og sæt strøm til bogføringen

 

Uan­set hvil­ket regn­skabspro­gram du bru­ger i din hver­dag, kan vi hjæl­pe dig. Og bru­ger du ikke noget regn­skabspro­gram end­nu, kan vi hjæl­pe dig i gang med et, der pas­ser til dit fir­mas stør­rel­se. Sam­ti­dig kan vi digi­ta­li­se­re din bog­fø­ring, så du helt kan vin­ke far­vel til papir­bi­lag.

Hos Bogfoering.dk er vi helt frem­me på den tek­no­lo­gi­ske for­kant med digi­ta­li­se­ring af bog­fø­rin­gen. Der­for kan vi hjæl­pe dig med at digi­ta­li­se­re og effek­ti­vi­se­re bog­fø­rin­gen i din dag­lig­dag, så den fyl­der så lidt som muligt.

Sam­ti­dig bli­ver alle vores med­ar­bej­de­re jævn­ligt efter­ud­dan­net inden for de nye­ste tek­no­lo­gi­ske nyud­vik­lin­ger, lige­som de hol­der sig opda­te­ret med den nye­ste lov­giv­ning og de nye­ste reg­ler på områ­det. Der­for er de altid fuldt opda­te­re­de til at hjæl­pe dig med både de nye­ste bog­fø­rings- og skat­te­reg­ler og de nye­ste tek­no­lo­gi­ske mulig­he­der inden for bog­fø­ring.

Vores eksperter giver dig øget tryghed omkring din bogføring

 
Som alle­re­de nævnt er du i total kon­trol med bog­fø­rin­gen, selv om du har out­sour­cet den til bogfoering.dk. I tæt sam­ar­bej­de med dig sam­men­sæt­ter vi en pak­ke til en fast måned­lig pris, der pas­ser nøj­ag­tigt til beho­ve­ne i din virk­som­hed.

Væl­ger du vores fuld­stæn­digt auto­ma­ti­se­re­de digi­ta­le bog­hol­de­ri, kan du væl­ge at til­knyt­tet din egen con­trol­ler og øko­no­mi­chef (CFO). De kan hjæl­pe dig med at visu­a­li­se­re regn­ska­bet, og hvad det bety­der for dig, din virk­som­hed og dens frem­tid. De kan også råd­gi­ve dig om inve­ste­rin­ger og nye akti­vi­te­ter, så du får det bedst muli­ge beslut­nings­grund­lag for frem­ti­den.

Er du ikke til en digi­tal løs­ning end­nu? Så kan vi også sag­tens tage over på dit bog­hol­de­ri og køre det vide­re, som det har været gjort hidtil.

Lige­gyl­dig hvil­ken model du væl­ger, får du tryg­he­den ved at vide, at der sid­der erfar­ne fag­folk og eks­per­ter med dit regn­skab. De sør­ger for at altid stem­mer, og at både kre­di­to­rer, Skat og moms bli­ver afreg­net og betalt til tiden. Det giver ro på i din hver­dag, så du kan kon­cen­tre­re dig om at dri­ve din virk­som­hed

Kon­takt os alle­re­de i dag for at få en snak med din loka­le bog­hol­der i Ham­mel! Brug for­mu­la­ren her­un­der, giv os et ring, eller kom for­bi på vores adres­se.

Lej en freelance bogholder til sparring

 

Har du brug for spar­ring i dag­lig­da­gen eller blot man­ge udfor­drin­ger med bog­hol­de­ri­et, kan spar­ring med en fre­elan­ce bog­hol­der ofte være godt givet ud.

På den måde har du altid en hot­li­ne tæt på og du kan kom­me vide­re med din bog­fø­ring. Selv­om vores fre­elan­ce bog­hol­de­re i Ham­mel har man­ge kun­der, er der altid tid til dig og skul­le din “nor­ma­le” kon­takt være opta­get, er der en anden til at tage over på din hen­ven­del­se.

Skal vi også klare dit bogholderi?

 

Kun­ne du tæn­ke dig at få bog­fø­rings hjælp i Ham­mel? Så kon­takt Bogfoering.dk alle­re­de i dag,

Kon­takt os ved hjælp af kon­takt­for­mu­la­ren her­un­der, giv os et ring på 42 14 81 52 eller send os en mail på [email protected].