Sådan finder du hjælp til bogføring i Århus

Har du brug for en bog­hol­der til bog­fø­ring i Århus og omegn, hand­ler det først og frem­mest om at defi­ne­re din opga­ve præ­cist. Der­ved kan du bed­re fin­de net­op den bog­hol­der, der pas­ser til det behov, du har for bog­hol­de­ri i Århus. For i dag er der man­ge for­skel­li­ge løs­nin­ger – og de behø­ver ikke nød­ven­dig­vis at være loka­le!

Har du brug for bog­fø­ring i Aar­hus, så kon­takt os på 42 14 81 52 , eller udfyld for­mu­la­ren her­un­der. Så kon­tak­ter vi dig og afta­ler nær­mer om, hvad din nye bog­hol­der skal gøre for dig.

Med lige omkring 15.000 virk­som­he­der og over 1,2 mil­li­o­ner poten­ti­el­le med­ar­bej­de­re med en køre­tid på mak­si­malt en time fra Århus cen­trum, er Århus Dan­marks næst­stør­ste erhvervs­by.

Byen rum­mer bl.a. hoved­sæ­der for sto­re dan­ske og inter­na­tio­na­le virk­som­he­der som Arla, Vest­as, Sal­ling Group, Jysk, Aars­l­eff, Ter­ma og Hum­mel. Sam­ti­dig har den Dan­marks stør­ste con­tai­ner­havn, og er godt for­bun­det til omver­de­nen med både vej­net og fly­tra­fik.

Så der er gang i erhvervs­li­vet i Århus, og sik­kert også i dit fir­ma. Så meget, at du måske har brug for hjælp til bog­fø­rin­gen. Er det til­fæl­det, fin­der du en mas­se inspira­tion, tips og tri­cks til, hvor­dan du nem­mest fin­der – eller kan spa­re – en bog­hol­der til din bog­fø­ring i dit Århus-base­re­de fir­ma.

Hvad er det præcist for opgaver, der skal løses?

Før du går i gang med at søge efter en bog­hol­der i Århus og omegn, er det en god ide at fin­de ud af, helt præ­cist hvad det er, du har brug for hjælp til? For hvad er det helt præ­cist, der giver beho­vet for en ekstra res­sour­ce? Hvor stor er arbejds­mæng­den, og hvil­ke arbejds­op­ga­ver er der helt præ­cist tale om?

Star­ter du med det sid­ste først, kan det give dig en ide om, hvor meget der er at lave, og hvor­dan det kan være, at der er brug for ekstra hæn­der. For måske er der andre måder at løse opga­ver­ne på, som kom­mer til at koste dig knapt så meget som udgif­ter­ne til en ekstern eller fre­elan­ce bog­hol­der. Ja, måske fin­des der lige­frem en helt gra­tis løs­ning!

 

Lyder det inter­es­sant?

 

Har du udnyttet dine digitale muligheder?

Tit kan auto­ma­ti­se­ring og digi­ta­li­se­ring af bog­hol­de­ri­et nem­lig løse beho­vet for en ekstra res­sour­ce. For der duk­ker løben­de fle­re og fle­re tje­ne­ster op på net­tet, der gør det muligt at digi­ta­li­se­re og auto­ma­ti­se­re arbejds­gan­ge, som du før var nødt til at udfø­re manu­elt.

F.eks. stil­les der ikke læn­ge­re krav om, at du skal opbe­va­re en papir­ba­se­ret kopi af alle jeres bilag. Der­for bli­ver der læn­ge­re og læn­ge­re imel­lem, at du ser en fak­tu­ra fra en leve­ran­dør på papir. De til­sen­des i ste­det som en PDF-fil pr. mail, lige­som man­ge virk­som­he­der til­by­der at frem­sen­de deres reg­nin­ger digi­talt.

Det åbner op for, at du kan auto­ma­ti­se­re regi­stre­rin­gen af de bilag, som du før hav­de en bog­hol­der til at sid­de og bog­fø­re. Det mini­me­rer arbejds­be­last­nin­gen for det enkel­te bilag til at regi­stre­re beta­lin­gen af fak­tu­ra­en.

Til­sva­ren­de kan du få smar­te app-base­re­de løs­nin­ger til de fle­ste ERP-pro­gram­mer, der gør det muligt at regi­stre­re bon­ner og andre papir­bi­lag ved at tage et bil­le­de af dem med mobil­te­le­fo­nen. På den måde slip­per du – og dine med­ar­bej­de­re – for at skul­le hol­de styr på kas­se­bo­ner og andre kvit­te­rin­ger på papir. Så snart der er taget et bil­le­de af dem med mobi­len, bli­ver de opret­tet som et nyt bilag i jeres bog­fø­rings­pro­gram.

Selv arbej­det med at få god­kendt ind­kom­ne fak­tu­ra­er og sæt­te dem til beta­ling i ban­ken kan auto­ma­ti­se­res. Det begræn­ser arbej­det til at god­ken­de det enkel­te bilag i systemt og god­ken­de beta­lin­gen i ban­ken. Sådan – 3–4 manu­el­le arbejds­gan­ge er skå­ret væk for hvert evig ene­ste papir­bi­lag!

Så ved at ska­be over­blik over, hvad det helt præ­cist er for opga­ver, du skal have udført, kan du måske fin­de en bil­li­ge­re og nem­me­re løs­ning på opga­ven. Det kan spa­re fir­ma­et for den ekstra res­sour­ce og måske lige­frem let­te hver­da­gen for dem, du alle­re­de har ansat. 

Få even­tu­elt hjælp fra os. Vi ken­der alle mulig­he­der­ne for auto­ma­ti­se­ring og digi­ta­li­se­ring af bog­hol­de­ri­et.

Sådan finder du en bogholder i Århus

Giver det dig ikke den ønske­de løs­ning på jeres res­sour­ce­pro­ble­mer, må du i gang med at jag­te en god bog­hol­der. Er det vig­tigt for dig, at du fin­der en bog­hol­der, der bor lokalt i Aar­hus, har du fle­re for­skel­li­ge mulig­he­der.

En hur­tig søg­ning på ”bog­fø­ring århus”, ”bog­hol­der århus” eller ”bog­hol­de­ri århus” vil højst sand­syn­lig­vis give dig fle­re gode bud på bog­hol­de­re, der til­by­der at løse din opga­ve. Prøv even­tu­elt den sam­me søg­ning med ”Aar­hus” i ste­det for ”Århus”. Det ryk­ker ikke det sto­re på de øver­ste pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne. Men læn­ge­re nede i søge­re­sul­ta­ter­ne duk­ker der nog­le nye bud op.

For det er en god ide også at under­sø­ge for­sla­ge­ne nederst på før­ste side i søge­re­sul­ta­ter­ne eller på side 2 eller 3. Her fin­der du oftest de min­dre fir­ma­er, der ikke har råd til at hyre SEO-eks­per­ter, som kan få dem til tops på Goog­le. Dis­se bog­hol­der-fir­ma­er er oftest bil­li­ge­re og mere flek­sib­le at hyre ind til opga­ven.

Måske kan du leje en bogholder hos din revisor?

Man­ge revi­sions­fir­ma­er til­by­der også at udfø­re bog­fø­ring for deres kun­der. Så her er det også muligt, at du kan få hjælp til at løse dine bog­fø­rings­op­ga­ver. 

Revi­sions­fir­ma­er­ne vil helst ger­ne stå for hele bog­fø­rin­gen. Der­ved er de sik­re på, at alt bli­ver bog­ført kor­rekt. Så bli­ver det nem­me­re at revi­de­re regn­ska­bet og skri­ve års­rap­por­ten. Så ved at lade revi­sions­fir­ma­et kla­re jeres bog­fø­ring, kan det give bespa­rel­ser på de øvri­ge opga­ver, som revi­sions­fir­ma­et udfø­rer for jer.

Den­ne løs­ning giver dog nok mest mening for de helt små fir­ma­er, der ikke er så sto­re, at de har brug for en fastan­sat bog­hol­der på fuld tid. For­de­len for dem er, at de får udført deres dag­li­ge bog­fø­rings­op­ga­ver af bog­hol­de­re, der har kol­le­ga­er og reviso­rer at spar­re med. Det har en ensom bog­hol­der i et lil­le fir­ma ikke. De skal selv brug tid på at hol­de sig opda­te­ret. 

Det er sjæl­dent, at et revi­sions­fir­ma vil udle­je deres bog­hol­der på time­ba­sis – og end­nu sjæld­ne­re at de til­by­der, at deres bog­hol­de­re kom­mer ud og sid­der hos dig i fir­ma­et. Men der fin­des und­ta­gel­ser som f.eks. os!

Behøver din bogholder være i Århus?

Har jeres med­ar­bej­de­re mulig­hed for at arbej­de hjem­me­fra? Og kører de fle­ste af jeres bilag og øvri­ge regn­skabs­do­ku­men­ta­tion digi­talt? Så er der jo i prin­cip­pet ingen grund til, at jeres nye bog­hol­der behø­ver fin­des i Aar­hus. Eller at ved­kom­men­de behø­ver at sid­de rent fysisk i jeres bog­hol­de­ri i Århus.

På net­tet fin­des der nem­lig tje­ne­ster, der udle­jer bog­hol­de­re på sam­me måde, som du kan teg­ne abon­ne­ment på en tje­ne­ste i sky­en. Her kan du få en ekstern bog­hol­der til en fast måned­lig pris. Der­ved får I løst præ­cist de bog­fø­rings­op­ga­ver, I har brug for.

Sådan en tje­ne­ste til­by­der vi her hos bogfoering.dk. Vi til­by­der end­da mulig­hed for, at bog­hol­de­ren kan sid­de rent fysisk hos jer. Så kom­mer han eller hun på bestem­te dage og udfø­rer det arbej­de, der kræ­ver, at bog­hol­de­ren er til ste­de hos jer. Resten af tiden udfø­res arbej­det så på distan­cen. 

Vi kan også hjæl­pe jer med at digi­ta­li­se­re og auto­ma­ti­se­re alle arbejds­gan­ge i bog­hol­de­ri­et. Det mind­sker eller fjer­ner helt beho­vet for, at bog­hol­de­ren kom­mer til Århus. Sam­ti­dig let­ter det arbejds­pres­set på jeres eksi­ste­ren­de res­sour­cer. Læs mere her om de tje­ne­ster som vi til­by­der inden for bog­fø­ring i både Århus og resten af lan­det.

Nu må du være over­be­vist?