Brug for effektiv bogføring i Randers?

Bogføring Randers

Har du brug for hjælp til din bog­fø­ring og bor i Ran­ders, er din bog­fø­rings­hjælp lige i nær­he­den i form af Bogfoering.dk. Vi har 7 dedi­ke­re­de bog­hol­de­re sid­den­de på vores kon­tor i Ran­ders, som er klar til at hjæl­pe dig med dine bog­fø­rings­ud­for­drin­ger. Vi kan også hjæl­pe dig med, at digi­ta­li­se­re og auto­ma­ti­se­re dine arbejds­gan­ge. Så slip­per du for papir­bun­ker og er altid up-to-date med din bog­fø­ring.

Bogfoering.dk — Ran­ders
bogføring c/o Kvist & Jen­sen Digi­ta­li­se­ring
Tron­hol­men 3
8960 Ran­ders

Tlf: 42 14 81 52
Mail: [email protected]

Her er de bogholdere, der kommer til at stå for din bogføring i Randers

Det er dis­se skøn­ne men­ne­sker, der hjæl­per dig med bog­fø­rin­gen i Ran­ders. De har alle erfa­ring som fre­elan­ce bog­hol­de­re og kan hjæl­pe enhver virk­som­hed:

Kristian Konradsen Proces- og digitaliseringskonsulent
Kri­sti­an Kon­rad­sen
Pro­ces- og Digi­ta­li­se­rings­kon­su­lent
Susanne Dokkedahl
Sus­an­ne Dok­ke­da­hl
Bog­hol­der
Bir­git­te Bay-Smidt
Bog­hol­der
Lene Jacob­sen
Bog­hol­der
Alla Medkova Rasmussen
Alla Med­ko­va Ras­mus­sen
Bog­hol­der
Tove Nygaard
Bog­hol­der
Tina Kristensen bogholder
Tina Kri­sten­sen
Bog­hol­der
Cilia Sørensen
Cilia Søren­sen
Bog­hol­der
Betina Bohn Christensen
Beti­na Bohn Chri­sten­sen
Bog­hol­der
Lonnie Johansen
Lon­nie Johan­sen
Bog­hol­der
Mette Beck
Met­te Beck
Bog­hol­der

Alle vores bog­hol­de­re har alle stor erfa­ring inden­for bog­fø­ring, og kan hjæl­pe dig med alle for­mer for bog­fø­rings­tek­ni­ske spørgs­mål. Skal du have prak­tisk hjælp til bog­fø­rin­gen, kan det enten fore­gå på vores kon­tor i Ran­ders, ude ved dig eller onli­ne via Sky­pe.

“Vi byg­ger et fuld­stæn­digt digi­ta­li­se­ret og auto­ma­ti­se­ret bog­hol­de­ri, hvor du aldrig får et bilag i hån­den”

Du vælger selv, hvor meget hjælp du vil have

 

Hos os er du sik­ker på at leje en bog­hol­der, der er med helt for­re­st i den tek­no­lo­gi­ske udvik­ling inden for bog­fø­ring. Det bety­der, at de er vant til at benyt­te de nye­ste pro­gram­mer, apps og softwa­re. Det gør det muligt for dem at byg­ge et fuld­stæn­digt digi­ta­li­se­ret og auto­ma­ti­se­ret bog­hol­de­ri, hvor du aldrig får et bilag i hån­den, og hvor dit bog­hol­de­ri altid er opda­te­ret.

Du bestem­mer selv, hvor meget hjælp du vil have til din bog­fø­ring. Du kan væl­ge at tage et bil­le­de af dine bilag og mai­le dem til os. Så kla­rer vi resten. Du kan også væl­ge, selv at kla­re hele bog­fø­rin­gen frem til moms- eller års­af­slut­nin­gen, og så tager vi over der­fra. Så er du sik­ker på, at alt er bog­ført som det skal, og at du afreg­ner de rig­ti­ge beløb i skat, moms og punk­t­af­gif­ter til tiden.

Du kan læse mere om det auto­ma­ti­se­ret digi­ta­le bog­hol­de­ri her.

Få større tryghed ved at have eksperter til at hjælpe dig

 

Det er lige net­op dit behov, som pas­ser til din virk­som­hed og din eller dine med­ar­bej­de­res lyst og tid til selv at have noget med bog­fø­rin­gen at gøre, som bestem­mer, hvil­ken løs­ning vi sam­men­sæt­ter til dig. Du kan også selv bestem­me, hvor digi­tal du vil være. Er du ikke til det digi­ta­le, har vi også en løs­ning til dig. Så tøv ikke med at kon­tak­te os, uan­set hvil­ken type bog­hol­de­ri du ønsker dig.

Uan­set hvil­ken model du væl­ger, giver vi dig den sik­ker­hed, det er at vide, at det er erfar­ne fag­folk, der har været dit regn­skab igen­nem, for det bli­ver afle­ve­ret. Det giver ro på, og sik­rer, at du kan sove trygt om nat­ten. Sam­ti­dig und­går du plud­se­lig at kom­me til at stå i dår­ligt lys hos de offent­li­ge myn­dig­he­der og få en kæm­pebø­de, for­di du har mis­set en ind­be­ret­nings­frist.

Få tid til din forretning – lad os overtage bogholderiet

 

Hvis du ikke synes bog­fø­ring og bog­hol­de­riop­ga­ver er det sjove­ste i ver­den, kan du også lade os over­ta­ge bog­fø­rin­gen 100 %. På den måde får du fri­gi­vet en mas­se tid, som du kan bru­ge på at dri­ve din for­ret­ning.

Med en ekstern/freelance bog­hol­der skal du ikke tæn­ke på syg­dom, uddan­nel­se osv. Vi sør­ger for, at dine ting bli­ver lavet til tiden, og at vores bog­hol­de­re altid er fag­ligt up-to-date.

Skal vi også klare dit bogholderi?

Kun­ne du tæn­ke dig at få bog­fø­rings hjælp i Ran­ders? Så kon­takt Bogfoering.dk alle­re­de i dag,Kon­takt os ved hjælp af kon­takt­for­mu­la­ren her­un­der, giv os et ring på 42 14 81 52 eller send os en mail på [email protected].

Mere end ”bare” bogføring

Udover alm. bog­fø­ring, kan vores bog­hol­de­re hjæl­pe med en lang ræk­ke opga­ver som for eksem­pel

  • Moms­af­stem­ning og -ind­be­ret­ning
  • Afstem­ning og ind­be­ret­ning af andre punk­t­af­gif­ter
  • Ind­sen­del­se af lov­plig­ti­ge oplys­nin­ger til Dan­marks Sta­ti­stik
  • Løn­be­reg­ning og løn­kør­sel via diver­se løn­bu­reau­er
  • Udform­ning og frem­sen­del­se af fak­tu­ra­er
  • Bank- og andre kon­to­af­stem­nin­ger

og meget, meget mere.

Vi kræver ikke et bestemt bogføringsprogram

 

Vores digi­ta­le til­gang til bog­fø­ring bety­der, at du ikke tvun­get til et bestemt bog­fø­rings­pro­gram hos os. Vi har kun­der, der anven­der alt lige fra Dinero, Bil­lys Bil­ling og E-cono­mi­cs over Micro­soft Dyna­mi­cs NAV Small Busi­ness, Micro­soft C5 og uni­con­ta og til de helt sto­re ver­sio­ner af Micro­soft Dyna­mi­cs NAV og AX.

Gen­nem vores man­ge med­ar­bej­de­re, har vi et ind­gå­en­de kend­skab til alle regn­skabspro­gram­mer på mar­ke­det. Så du er altid sik­ker på at få en bog­hol­der til­knyt­tet, som er eks­pert i net­op det regn­skabspro­gram, som du anven­der.

Ikke kun for virksomheder i Randers

 

Selv­om vi hol­der til i Ran­ders, og der­for har flest virk­som­he­der i Ran­ders som bog­fø­rings­kun­der, har vi også man­ge virk­som­he­der uden­for byen som kun­der. Vores digi­ta­le løs­ning gør, at afstan­den ikke læn­ge­re har den sto­re betyd­ning. Vi er kun en mail eller et Sky­pe-opkald væk. Der­for har vi også vores fre­elan­ce bog­hol­de­re fra Ran­ders til, at køre ud til sto­re dele af djursland og ser­vi­ce­re oplan­det omkring Ran­ders.

Sam­ti­dig har vi også kon­to­rer i Aal­borg, Aar­hus, Ham­mel, Hads­und, Had­sten og Gre­naa. Så hol­der din virk­som­hed til i Midt-, Kron- og Nord­jyl­land, har vi altid en afde­ling lige i nær­he­den.

Du kan læse meget mere om vores ydel­ser her, og du er også vel­kom­men til at få en snak om dit bog­hol­de­ri på vores kon­tor i Ran­ders.