Bogholder i Esbjerg

Som virk­som­hed i en så erhvervs­rig by som Esb­jerg, kan det ofte være mere giv­tigt at foku­se­re på nye kun­der, nye pro­jek­ter og nye pro­duk­ter end på bog­fø­rin­gen. Der­for står vi hos bogfoering.dk klar med kom­pe­ten­te kon­su­len­ter, der kan hjæl­pe din virk­som­hed med alle opga­ver inden for bog­fø­ring i og omkring Esb­jerg.

Vi har gjort det til vores spids­kom­pe­ten­ce at hjæl­pe sto­re som små virk­som­he­der med at gøre deres bog­fø­ring nem­me­re og mere over­sku­e­lig. Det gør vi som oftest ved hjælp af et auto­ma­ti­se­ret, digi­talt bog­hol­de­ri uden papir­bi­lag, som vi imple­men­te­rer hos jer, lige som I ønsker det. Der­for kan vi også hjæl­pe din virk­som­hed med bog­fø­ring i Esb­jerg.

Har du brug for bog­hol­der i Esb­jerg, så kon­takt os på 42 14 81 52 , eller udfyld for­mu­la­ren her­un­der. Så kon­tak­ter vi dig og afta­ler nær­mer om, hvad din nye bog­hol­der skal gøre for dig.

Vi er specialister i digitalt bogholderi – men leverer lige det, du ønsker

 

Svøm­mer dit kon­tor også i bun­ker af papir­bi­lag, kvit­te­rin­ger og fak­tu­ra­er? Og føler du og din bog­hol­der, at I har mistet over­blik­ket over din virk­som­heds øko­no­mi?

Så kan et digi­ta­li­se­ret og auto­ma­tisk bog­hol­de­ri helt sik­kert være noget for dig. Vi ska­ber over­blik­ket over din virk­som­heds øko­no­mi på et gen­nem­sku­e­ligt das­h­bo­ard, så du bli­ver fri for papir­nus­se­ri og afre­vet hår, når I igen ikke kan fin­de de ret­te bilag frem fra bun­ker­ne.

Vi ken­der selv­føl­ge­lig også til de andre bog­fø­rings­sy­ste­mer, som f.eks. E-cono­mic, NAV Small Busi­ness, Dinero, Bil­lys Bil­ling – og vi kan også ope­re­re ud fra dit gam­le bog­fø­rings­sy­stem, hvis det pas­ser dig bedst.

Vores services som eksternt bogholderi

Vi leve­rer selv­føl­ge­lig ikke kun én ydel­se, men man­ge for­skel­li­ge. Vi skræd­der­syr også ger­ne net­op den løs­ning, der pas­ser din virk­som­hed bedst. Der­for kan vi helt sik­kert også fin­de en løs­ning på din bog­fø­ring, der pas­ser din virk­som­hed i Esb­jerg bedst. De hove­d­y­del­ser, vi til­by­der vores kun­der, cen­tre­rer sig omkring:

  • Auto­ma­ti­se­ret, digi­talt bog­hol­de­ri
  • Opti­me­ret bog­hol­de­ri
  • Out­sour­cet bog­hol­de­ri
  • Lej en bog­hol­der
  • Ekstern con­trol­ler
  • Ekstern CFO/økonomichef
  • Lønad­mi­ni­stra­tion

Hos bogfoering.dk til­by­der vi en ræk­ke for­skel­li­ge ydel­ser inden for bog­fø­ring og bog­hol­de­ri, og du kan helt selv væl­ge hvil­ke, der er rele­van­te for din virk­som­hed. Vi kan vare­ta­ge både dele af din bog­fø­ring, eller du kan væl­ge at lade os hånd­te­re hele dit bog­hol­de­ri med alt, hvad det inde­bæ­rer. Vi kører ger­ne ud til din virk­som­hed i Esb­jerg for at snak­ke om din bog­fø­ring, eller vi ord­ner den digi­talt.

Uan­set hvil­ken løs­ning, din virk­som­hed har behov for, beta­ler du et fast måned­ligt beløb for de ser­vi­ces, du væl­ger. Du kan også til­pas­se dem løben­de, hvis din virk­som­hed får behov for, at vi skal vare­ta­ge andre eller fle­re opga­ver. Med vores ekster­ne bog­hol­de­ri får du en flek­si­bel, mål­ret­tet og gen­nem­sig­tig løs­ning, der er til­pas­set præ­cist til din virk­som­heds behov.

 

Lyder det inter­es­sant?

 

Automatiseret, digitalt bogholderi

 

Et digi­talt og auto­ma­ti­se­ret bog­hol­de­ri kan være vej­en til en mere over­sku­e­lig bog­fø­ring, hvor du slip­per for papir­nus­se­ri, bort­kom­ne papi­rer og utal­li­ge udskrif­ter af bilag. Med den­ne løs­ning bli­ver alle aspek­ter af dit bog­hol­de­ri auto­ma­ti­se­ret og digi­ta­li­se­ret, og vi vare­ta­ger din virk­som­heds bog­fø­ring fra top til tå.

Det giver dig det for­kro­me­de over­blik over din virk­som­heds øko­no­mi, og regn­sk­ab­stal­le­ne opda­te­res næsten øje­blik­ke­ligt, så du und­går grim­me over­ra­skel­ser i regn­ska­ber­ne.

Arbejds­gan­ge­ne har hel­ler aldrig været let­te­re. Nu kan kvit­te­rin­ger ind­sen­des som et bil­le­de fra tele­fo­nen, og digi­ta­le bilag kan vide­re­sen­des direk­te til jeres digi­ta­le regn­skabspro­gram. Så kan du i ste­det foku­se­re arbejds­ti­den på at dri­ve virk­som­hed uden at skul­le gra­ve infor­ma­tio­ner fra regn­skabs­skuf­fen frem i tide og uti­de.

Hvis du væl­ger et auto­ma­ti­se­ret, digi­talt bog­hol­de­ri hos bogfoering.dk, kan vi også alli­e­re dig med en ekstern bog­hol­der i form af en con­trol­ler eller regn­skabs­chef, som kan råd­gi­ve dig om de bed­ste øko­no­mi­ske løs­nin­ger for net­op din virk­som­hed. Dét er opti­mal og skræd­der­sy­et bog­fø­ring i Esb­jerg!

Eksterne freelance bogholdere

 

Hos os kan du enten leje en fre­elan­ce bog­hol­der, en ekstern con­trol­ler eller en ekstern CFO/økonomichef. Kon­kret bety­der det, at vi sen­der en kom­pe­tent ekstern bog­hol­der til din virk­som­hed i Esb­jerg, så I sam­men kan gen­nem­gå beho­ve­ne for bog­fø­ring.

Con­trol­le­ren kan gå dit regn­skab efter i søm­me­ne, så der ikke er nog­le ube­ha­ge­li­ge over­ra­skel­ser op i års­regn­ska­bet. Han kan også ana­ly­se­re og per­spek­ti­ve­re tal­le­ne, så du fr et ind­blik i, hvad de bety­der for dig og din virk­som­hed. Øko­no­mi­che­fen kan hjæl­pe med spar­ring, som ellers kun er de stør­ste virk­som­he­der forundt. Med den­ne ydel­se kan du alt­så kom­me et skridt for­an kon­kur­ren­ter­ne, og lære at aflæ­se trends, som virk­som­he­den kan rea­ge­re på.

Få allerede nu et overblik over, hvad vi kan hjælpe dig med

 

I det oven­stå­en­de har vi skit­se­ret, hvad vi kan hjæl­pe din virk­som­hed med af bog­fø­ring i Esb­jerg. Tøv ikke med at kon­tak­te os i for­mu­la­ren her­un­der, så vi sam­men kan fin­de en løs­ning på dine behov for ekster­nt bog­hol­de­ri.

Nu må du være over­be­vist?