Bogholder i Herning

Leder du efter hjælp til bog­fø­ring i eller omkring Her­ning? Så er vi klar til at hjæl­pe. 

Her fin­der du ekstern hjælp til bog­hold­ning, og det ekster­ne aspekt er med til at bry­de med de tra­di­tio­nel­le løs­nin­ger.

Det vig­tig­ste for et godt sam­ar­bej­de er, at vi ken­der til dine opga­ver, så det er tyde­ligt, hvor vi skal sæt­te ind. Der fin­des en helt mas­se for­skel­li­ge løs­nin­ger i vores moder­ne tid, og måske er der en af dis­se, der pas­ser bed­re til dig, dine behov og dine bøger? Se her­un­der hvad vi kan hjæl­pe med.

Har du brug for bog­hol­der i Her­ning, så kon­takt os på 42 14 81 52 , eller udfyld for­mu­la­ren her­un­der. Så kon­tak­ter vi dig og afta­ler nær­mer om, hvad din nye bog­hol­der skal gøre for dig.

Hvilke bogholderopgaver vil du have løst?

 

Har du brug for hjælp med den gene­rel­le dag­li­ge bog­fø­ring? Leder du efter en smar­te­re løs­ning? Eller er der andre spe­ci­fik­ke opga­ver, du ger­ne vil have løst?

Hvis du alle­re­de nu har defi­ne­ret hvil­ke opga­ver, du vil have hjælp til, er du klar til at gøre dig andre over­vej­el­ser. Du kan blandt andet tæn­ke over det­te: Hvor­for det er nød­ven­digt at få ekstern hjælp? Og er der ikke en smar­te­re eller bil­li­ge­re løs­ning?

Det er her, digi­ta­li­se­ring og auto­ma­ti­se­ring kom­mer ind i bil­le­det.

Digitaliseret og automatiseret bogholderi

 

Hvis du væl­ger at digi­ta­li­se­re og auto­ma­ti­se­re din bog­fø­ring, er det fak­tisk ikke sik­kert, at du har brug for ekstra hjælp. Med de mulig­he­der, der hele tiden bli­ver udvik­let onli­ne, kan man afskaf­fe man­ge af de manu­el­le arbejds­op­ga­ver, som man før har brugt en hel del tid og pen­ge på.

Det­te bli­ver for eksem­pel tyde­ligt, når man taler om bilag. Virk­som­he­dens bilag behø­ves for det før­ste ikke læn­ge­re at bli­ve opbe­va­ret i en fysisk kopi. Og for det andet bli­ver regi­stre­rin­gen af dis­se bilag langt simp­le­re og hur­ti­ge­re, hvis det hele fore­går elek­tro­nisk. Det­te er blot én enkel arbejds­op­ga­ve, hvor den manu­el­le arbejds­mæng­de kan mind­skes i vir­ke­lig høj grad.

Et digi­ta­li­se­ret bog­hol­de­ri gør dog ikke kun virk­som­he­den mere effek­tiv, det kan også være med til at gøre hver­da­gen let­te­re for alle ansat­te. Det­te bli­ver især tyde­ligt, når det ikke læn­ge­re er nød­ven­digt at hol­de styr på kvit­te­rin­ger og lig­nen­de, da der nu fin­des smar­te­re, bed­re og hur­ti­ge app-base­re­de mulig­he­der. Måske er det sågar mest opti­malt, hvis jeres bog­fø­ring fun­ge­rer stort set ude­luk­ken­de onli­ne?

 

Lyder det inter­es­sant?

 

Outsource og optimer bogholderiet

 

Hvis de man­ge nye og digi­ta­le løs­nin­ger ikke fun­ge­rer for dig, eller hvis du ikke har mod på det (eller tid til det), kan du ople­ve man­ge for­de­le ved at hyre ekster­ne fre­elan­ce bog­hol­de­re.

Hvis jeres løs­nin­ger fun­ge­rer digi­talt, er der ingen grund til, at jeres bog­fø­rer skal befin­de sig i byen. Bog­hol­der i Her­ning kan alt­så bli­ve til bog­hol­der overalt.

En fre­elan­ce bog­hol­der kan være med til at løse fle­re for­skel­li­ge pro­blem­stil­lin­ger for dig. Først og frem­mest vil du fin­de en løs­ning på de opga­ver, som du tid­li­ge­re har defi­ne­ret. Her­u­d­over kan en fre­elan­ce bog­hol­der løse dis­se (og kun dis­se) opga­ver for dig, og du behø­ver hver­ken at beta­le for mere eller min­dre. Du kan alt­så opnå en mere effek­tiv arbejds­gang, og du kan spa­re på dine omkost­nin­ger til bog­hol­de­ri på én og sam­me tid.

Her er de centrale fordele ved en ekstern bogholder

 

Digi­ta­le løs­nin­ger og ekster­ne bog­hol­de­re kom­mer ikke ale­ne – de tager en mas­se for­de­le med sig. De for­de­le vil vi ger­ne præ­sen­te­re for dig her, så du selv kan over­ve­je, om de ikke er noget af det, som du søger:

  • Over­blik

Digi­ta­li­se­re­de løs­nin­ger kan hjæl­pe dig til at hol­de over­blik­ket. Du skal ikke læn­ge­re bekym­re dig omkring for­s­vund­ne kvit­te­rin­ger, og du kan uplo­a­de dis­se i takt med, at du mod­ta­ger dem.

  • Skab et let­te­re sam­ar­bej­de

Sam­ar­bej­det mel­lem dig og fre­elan­ce­bog­hol­de­ren vil være alt andet end besvær­ligt. Så snart du har uplo­a­det kvit­te­rin­ger og fak­tu­ra­er, vil bog­hol­de­ren have adgang til dem.

  • Digi­ta­li­se­ring = for­sim­pling

Bare for­di noget eksi­ste­rer i en digi­tal ver­den, behø­ves det ikke at være avan­ce­ret. Digi­ta­le løs­nin­ger kan fak­tisk ofte give dig en meget for­sim­plet arbejds­dag.

  • Giv dig selv mere tid

Hvis du væl­ger at få ekstern hjælp til bog­fø­ring i Her­ning, vil du ople­ve, at du har mere tid til de arbejds­op­ga­ver, der bety­der noget. Du kan alt­så vare­ta­ge vig­ti­ge­re opga­ver uden bekym­rin­ger omkring bøger­ne.

Sådan kan du komme i gang med ekstern bogholder i Herning

 

Hvis du har brug for hjælp til bog­fø­rin­gen i Her­ning, men ikke ved, hvor­dan du skal kom­me i gang, så vil vi her præ­sen­te­re dig for et kort over­blik over, hvor­dan det kun­ne star­te:

Du kan for eksem­pel star­te med at kon­tak­te os og rede­gø­re for dine opga­ver. Så vil vi på den ene eller anden måde hjæl­pe med at opti­me­re din bog­fø­ring.
Til at star­te med vil vi sen­de en med­ar­bej­der ud til din virk­som­he­der. Vores kom­pe­ten­te med­ar­bej­der vil sæt­te sig ind i jeres arbejds­gang og -pro­gram­mer, og så vil vi ska­be fle­re løs­nings­for­slag, som mat­cher din virk­som­hed.

Nu må du være over­be­vist?