Bogholder i Horsens

Har du svært ved at over­skue virk­som­he­dens bog­fø­ring? Så kan løs­nin­gen være en ekstern bog­hol­der for dig og din virk­som­hed. Der­med let­ter du virk­som­he­dens arbejds­byr­de og fri­gi­ver mere tid og fle­re res­sour­cer til andre vig­ti­ge opga­ver.

Søger du og din virk­som­hed en hjæl­pen­de hånd til bog­fø­ring i Hor­sens, kan vi hos bogfoering.dk assi­ste­re eller over­ta­ge alt bog­hol­de­ri, så din virk­som­hed kan flyt­te fokus mod andre pri­o­ri­te­re­de arbejds­op­ga­ver.

Har du brug for bog­hol­der i Hor­sens, så kon­takt os på 42 14 81 52 , eller udfyld for­mu­la­ren her­un­der. Så kon­tak­ter vi dig og afta­ler nær­mer om, hvad din nye bog­hol­der skal gøre for dig.

Vi imødekommer erhvervslivets vækst i Horsens

 

Som en af de stør­ste byer i Jyl­land og med sin logi­sti­ske belig­gen­hed, er Hor­sens et attrak­tivt områ­de for virk­som­he­der at slå sig ned i. Det har bl.a. resul­te­ret i, at Hor­sens har ople­vet stor vækst på det pri­va­te arbejds­mar­ked de sene­ste år. Så man kan roligt sige, at der er i gang i hju­le­ne, og for nog­le virk­som­he­der måske så meget, at der er brug for hjælp til det øko­no­mi­ske regn­skab.

Vi skræddersyr vores bogføring i Horsens efter dine behov

 

Ingen virk­som­he­der er ens, hvor­for det kan være meget for­skel­ligt, hvil­ke dele af øko­no­mi­en virk­som­he­der har brug for hjælp til. Når du tager kon­takt til os hos bogfoering.dk, hjæl­per vi dig ger­ne med at fin­de ud af, hvad dine behov er, og hvor­dan vi bedst muligt imø­de­kom­mer dem. Vi skræd­der­syr nem­lig altid vores bog­hol­der i Hor­sens efter virk­som­he­der­nes ønsker.

Som et fre­elan­ce bog­hol­de­ri kan vores fre­elan­ce bog­hol­de­re hjæl­pe med råd­giv­ning, opti­me­ring, digi­ta­li­se­ring eller out­sourcing, hvor vi over­ta­ger alt regn­skab som ekster­ne bog­hol­de­re. 

 

Lyder det inter­es­sant?

 

Har du overvejet at få digitaliseret dit bogholderi?

 

Bøv­ler din virk­som­hed med stak­ke­vis af bilag, og har du svært ved at fin­de hoved og hale i kvit­te­rin­ger, fak­tu­ra­er og andre papi­rer?

Så kan løs­nin­gen for dig og din virk­som­hed være at digi­ta­li­se­re jeres bog­fø­ring. 

Hvis du væl­ger vores digi­ta­le løs­ning, går vi ind og auto­ma­ti­se­rer din bog­fø­ring såle­des, at du og dine med­ar­bej­de­re slip­per for kede­lig og lang­som­me­ligt papir­ar­bej­de. Vi let­ter arbejds­pro­ces­sen ved bl.a. at gøre det muligt for dig og dine med­ar­bej­de at:

  • Tage bil­le­der af kvit­te­rin­ger og fak­tu­ra­er med en mobilapp
  • God­ken­de bilag via en app
  • Få vide­re­sendt elek­tro­ni­ske fak­tu­ra­er manu­elt eller auto­ma­tisk til en direk­te mailadres­se til dit regn­skab
  • Få et MasterCard, som påmin­der dig om at tage bil­le­der af dine kvit­te­rin­ger

Fordele ved et digitalt og automatiseret bogholderi

 

Der er man­ge for­de­le ved at gå fra manu­elt til digi­tal bog­fø­ring. For man­ge virk­som­he­der­ne er den vig­tig­ste for­del dog, at de spa­rer en mas­se tid og arbejds­res­sour­cer. Du slip­per alt­så for tids­kræ­ven­de og kede­ligt dob­bel­t­ar­bej­de og kan læg­ge dine i kræf­ter i andre opga­ver.

Der­u­d­over får du et meget bed­re over­blik over regn­ska­bet og kan føl­ge med i for­skel­li­ge måle­punk­ter, som viser, hvor godt virk­som­he­den kla­rer sig. Du har lige­le­des mulig­hed for at tjek­ke, hvor­dan det går din virk­som­hed i for­hold til at andre virk­som­he­der, da det digi­ta­le system går ind og fore­ta­ger sam­men­lig­nin­ger base­ret på regn­sk­ab­stal og andre øko­no­mi­ske oplys­nin­ger og vur­de­rin­ger.

En anden vig­tig for­del er, at du ikke skal være ban­ge for, at beta­lin­ger går bort eller bli­ver glemt i stø­ve­de arki­ver. Med en digi­tal plat­form kan du være i fuld kon­trol med alle dine beta­lin­ger. Når der er et bilag, som skal god­ken­des, får du besked via en app på mobi­len, og der­med har du hele tiden styr på, hvil­ke udgif­ter og ind­tæg­ter, der går gen­nem syste­met.

Lej en bogholder

Selv­om vi ger­ne over­ta­ger al bog­fø­ring inden for din virk­som­hed, så er det ikke sik­kert, at det er der, dit behov lig­ger. Måske er din virk­som­hed ikke stor nok til at ansæt­te en fuld­tids bog­hol­der, eller måske har du blot behov for hjælp til dele af regn­ska­bet. Når du lejer en fre­elan­ce bog­hol­der, har du mulig­hed for at afstem­me dine for­vent­nin­ger og i fæl­les­skab fin­der vi ud af, hvor­dan I bedst kan hjæl­pe dig og din virk­som­hed.

Du kan fx få hjælp til føl­gen­de poster:

  • Vare­ta­gel­se af alle bilag
  • Hol­de styr på alle jeres fak­tu­ra­er
  • Få betalt reg­nin­ger­ne til tiden
  • Fær­dig­gø­re løn­sed­ler og udbe­ta­le løn
  • Ind­be­ret­ning af moms
  • Afslut­ning af års­regn­skab

Og man­ge, man­ge andre ting. Du sty­rer, hvil­ke opga­ver, det er, som skal vare­ta­ges og har der­med mulig­hed for at opti­me­re din bog­fø­ring i Hor­sens på bed­ste måde.

Find en bogholder i Horsens

 

Det vir­ker måske uden betyd­ning, at din bog­fø­ring skal ske i Hor­sens, hvis din virk­som­hed væl­ger at digi­ta­li­se­re bog­hol­de­ri­et. Men selv­om man­ge møder kan fore­ta­ges via tele­fon, mail eller Sky­pe, så kan det nog­le gan­ge være nød­ven­digt med et per­son­ligt møde, hvor­for valg af et bog­hol­de­ri, der udfø­rer bog­fø­ring i Hor­sens, er yderst prak­tisk.

At væl­ge en fre­elan­ce bog­hol­der nær din virk­som­hed, og som kan vare­ta­ge din bog­fø­ring i Hor­sens, spa­rer jer fx beg­ge for en del køre­tid. Hos bogfoering.dk til­by­der vi nem­lig også at vores bog­hol­de­re kom­mer ud til dig.

Nu må du være over­be­vist?