Leder du efter en bogholder i Nordjylland?

Er du med til at hol­de gang i øko­no­mi­en og står med en vok­sen­de virk­som­hed, der kræ­ver mere og mere papir­ar­bej­de?

I så fald er det vi kan til­by­de noget for dig. At se sin virk­som­hed vok­se er skønt, men det læg­ger også mere pres på dig. En stor virk­som­hed kræ­ver meget over­blik og et stort fokus på bog­hol­de­ri. Hvis du søger hjælp til bog­fø­ring i Nord­jyl­land, kan vi, Bogfoering.dk, være løs­nin­gen på dine pro­ble­mer.

Har du brug for bog­fø­ring i Nord­jyl­land, så kon­takt os på 42 14 81 52 , eller udfyld for­mu­la­ren her­un­der. Så kon­tak­ter vi dig og afta­ler nær­mer om, hvad din nye bog­hol­der skal gøre for dig.

Effektive bogholdere

Bogfoering.dk har et team af dedi­ke­re­de bog­hol­de­re. Vi er altid para­te til at yde hjælp til din virk­som­hed i form af vej­led­ning og fre­elan­ce arbej­de. Vi har afde­lin­ger i både Øst- og Nord­jyl­land. Vores bog­hol­de­re i Aal­borg og Hads­und hjæl­per især med bog­fø­ring i Nord­jyl­land.

Hvis du har brug for hjælp kan vi både sen­de folk ud for at hjæl­pe med at for­bed­re din virk­som­heds bog­fø­ring, eller du kan over­la­de bog­fø­rin­gen til os via vores digi­ta­le plat­form. Du behø­ver blot uplo­a­de bil­le­der af dine kvit­te­rin­ger og fak­tu­ra­er til vores app, og så kan vi sør­ge for, at der er styr på din virk­som­heds bog­hol­de­ri.

Hvad inde­bæ­rer dis­se til­bud mere spe­ci­fikt? Her­un­der føl­ger nog­le eksemp­ler på, hvad vi kan til­by­de din virk­som­hed.

Lej en bogholder

Oftest fun­ge­rer vores med­ar­bej­de­re som ekster­ne fre­elan­ce bog­hol­de­re. Lejer du en af vores bog­hol­de­re får du nog­le ekstra ser­vi­ces. Vores bog­hol­der vil i så fald blandt andet afstem­me bank og moms, ind­be­ret­te moms og stå for at lave virk­som­he­dens års­regn­skab.

Ved at leje en bog­hol­der får du nogen, der kan hol­de styr på dine regn­ska­ber, føl­ge op på ube­tal­te reg­nin­ger og ord­ne meget af det skri­ve­bord­s­ar­bej­de, som nor­malt fyl­der i din egen arbejds­tid. Nu hvor du har en anden til at tage sig af det, kan du i ste­det kon­cen­tre­re dig om, at for­bed­re dine kun­ders ople­vel­ser og få virk­som­he­den til at vok­se end­nu mere.

Det vir­ker måske som meget ansvar, at over­dra­ge til en ekstern bog­hol­der, men der­for er det net­op godt at behol­de din bog­fø­ring i Nord­jyl­land. En ekstern bog­hol­der kan i teo­ri­en sid­de hvor som helst i lan­det, men hvis du fin­der nogen i dit loka­le områ­de, er det let­te­re for dig, at tage til møder med dem. Gen­nem møder, ansigt-til-ansigt, er det ofte nem­me­re at hol­de styr på, at alting går som det skal.

 

Lyder det inter­es­sant?

 

Lej en ekstern økonomichef

 

Udover bog­hol­de­re har vi hos Bogfoering.dk også folk ansat, der kan hjæl­pe dig med, at udvi­de din for­ret­ning. Bog­hol­de­re er effek­ti­ve til at hol­de styr på dine regn­ska­ber og sik­re at alting bli­ver gjort efter bogen. En øko­no­mi­chef kan dog hjæl­pe dig med, at lave gavn­li­ge ana­ly­ser og kan give dig et bed­re ind­blik i dine regn­ska­ber, så du kan bru­ge dem på en pro­duk­tiv måde.

Vi er en del af revi­sions­fir­ma­et Kvist & Jen­sen, der har over 40 års erfa­ring med at råd­gi­ve virk­som­he­der om deres øko­no­mi og finan­ser. Du kan der­for få lige så god råd­giv­ning gen­nem vores bog­fø­ring i Nord­jyl­land, som stør­re kon­kur­ren­ter i din bran­che, får i stor­by­er­ne. Med en fre­elan­ce øko­no­mi­chef kan du få ro og klar­syn over din øko­no­mi, og du behø­ver kun leje dem i det omfang, som du føler, at du har brug for dem.

Optimeret bogholderi

Er du ikke inter­es­se­ret i, at over­la­de dit bog­hol­de­ri til en ekstern bog­hol­der kan vi sta­dig være behjæl­pe­li­ge. Hvis du søger efter vej­led­ning i bog­fø­ring i Nord­jyl­land har vi bog­hol­de­re, der kan sen­des ud til din virk­som­hed for, at hjæl­pe med at for­bed­re virk­som­he­dens arbejds­gan­ge.

Vores fre­elan­ce bog­hol­de­re vil kig­ge på virk­som­he­dens regn­skabspro­gram­mer og måden, hvor­på de bru­ges. Efter at have stu­de­ret arbejds­gan­ge­ne i din virk­som­hed vil vores bog­hol­de­re udvik­le nog­le for­slag til, hvor­dan virk­som­he­dens bog­fø­ring kan opti­me­res.

Det­te kan invol­ve­re en digi­ta­li­se­ring og auto­ma­ti­se­ring af tri­vi­el­le arbejds­op­ga­ver, efter­ud­dan­nel­se af med­ar­bej­de­re, der skal sæt­tes ind i de nye arbejds­gan­ge, og til­fø­jel­ser af onli­ne tje­ne­ste og til­lægs­pro­gram­mer, der kan effek­ti­vi­se­re jeres arbejds­gan­ge.

Selv uden at over­dra­ge hele dit fir­mas bog­hol­de­ri til os — kan du der­med sta­dig­væk få del i vores res­sour­cer og viden.

Nu må du være over­be­vist?