Brug for en bogholder i Østjylland?

Der er det værd at over­ve­je, om fir­ma­ets bog­fø­ring skal over­la­des til en ekstern virk­som­hed. På den måde fri­gø­res der arbejds­tid inden­for din egen virk­som­hed.

Hvis du står i sådan en situ­a­tion og søger mulig­he­der for ekstern bog­fø­ring i Østjyl­land, behø­ver du ikke lede læn­ge­re. Her hos Bogfoering.dk over­ta­ger vi glæ­de­ligt arbej­det som bog­hol­de­re for dig, så du kan foku­se­re på, at tage dig af dine med­ar­bej­de­re og kun­der.

Har du brug for bog­fø­ring i østjyl­land, så kon­takt os på 42 14 81 52 , eller udfyld for­mu­la­ren her­un­der. Så kon­tak­ter vi dig og afta­ler nær­mer om, hvad din nye bog­hol­der skal gøre for dig.

Med sto­re østjy­ske byer som Århus, Sil­ke­borg, Hor­sens og Ran­ders føl­ger der man­ge virk­som­he­der og arbejds­plad­ser i Østjyl­land. Virk­som­he­der­ne hol­der liv i byer­ne, og det er vig­tigt, at de kan yde opti­malt. Der skal foku­se­res så meget som muligt på arbejds­pro­ces­ser og pro­duk­tion, frem for på alt papir­ar­bej­det.

Freelance bogholderi

 

Her hos Bogfoering.dk har vi en mas­se enga­ge­re­de fre­elan­ce bog­hol­de­re, der står klar til at hjæl­pe din virk­som­hed med at få godt styr på jeres bog­fø­ring. Som ekster­ne kon­su­len­ter kan vi både hjæl­pe med råd­giv­ning og for­bed­re fir­ma­ets bog­fø­ring eller helt over­ta­ge bog­hol­de­ri­et som ekster­ne bog­hol­de­re.

Vi hol­der til i både Nord- og Østjyl­land. Hvis du søger hjælp til bog­fø­ring i Østjyl­land har vi tre afde­lin­ger for­delt i Ran­ders, Gre­naa og Århus. Vi kan hjæl­pe med adskil­li­ge opga­ver inden­for bog­hol­de­ri. Her­un­der næv­nes blot et par styk­ker.

 

Lyder det inter­es­sant?

 

Automatiseret digitalt bogholderi

 

Smid de man­ge papir­bi­lag ud og erstat dem med vores digi­ta­le plat­form, der auto­ma­ti­se­rer dit fir­mas bog­fø­ring. Bare god­kend kvit­te­rin­ger og papir­fak­tu­ra­er med vores app og bog­hol­der­ne har adgang til dine bilag.

Det­te er især nyt­tigt, hvis du har en virk­som­hed, der lig­ger uden­for de sto­re byer. Du behø­ver ikke tage tid ud af din arbejds­dag for at sen­de bun­ker af e-mails til os eller end­nu vær­re – skul­le spil­de tid på at køre ind til et af vores kon­to­rer i Ran­ders, Århus og Gre­naa for at give os map­pe efter map­pe med fak­tu­ra­er.

Uplo­ad kvit­te­rin­ger og fak­tu­ra­er i takt med, at du får dem. Så snart du har lært syste­met at ken­de vil det bli­ve rent instinkt at tage et bil­le­de, så snart du har papi­rer­ne i hån­den. Det har aldrig været let­te­re at have ekstern bog­fø­ring i Østjyl­land.

Du kan læse meget mere her om vores auto­ma­ti­se­ret digi­ta­le bog­hol­de­ri.

Optimeret bogholderi

 

Vir­ker bog­hol­de­ri­et til at vok­se dig over hove­d­et?

Så kon­takt os og lad os hjæl­pe dig med at gen­nem­gå din nuvæ­ren­de bog­fø­ring. Vi hjæl­per dig med at fin­de ud af, hvor­dan fir­ma­ets bog­fø­ring kan for­simp­les og digi­ta­li­se­res.

Som det før­ste sen­der vi en af vores med­ar­bej­de­re fra vores østjy­ske bog­fø­rings­af­de­lin­ger ud til din virk­som­hed. Her vil de sæt­te sig ind i jeres regn­skabspro­gram­mer og arbejds­pro­ces­ser. Efter besø­get vil vi så sam­men­sæt­te nog­le løs­nings­for­slag til, hvor­dan I kan ændre jeres arbejds­gan­ge for at få en let­te­re bog­fø­ring.

Ofte vil vores fokus lig­ge på at over­sku­e­lig­gø­re digi­ta­le aspek­ter af bog­fø­rin­gen. Ting som auto­ma­ti­se­ring af data­over­førs­ler og digi­ta­li­se­ring af bilags­hånd­te­ring vil have fokus, men vores løs­nings­for­slag er net­op kun det: et For­slag. Men det til­pas­ses dig og din virk­som­hed.

Outsource bogholderiet

Opti­me­ret bog­hol­de­ri er som regel for dem, der sta­dig­væk ger­ne vil hol­de deres bog­fø­ring inden­for fir­ma­et og have egne bog­hol­de­re ansat. Hvis du til gen­gæld er nået et punkt, hvor bog­hol­de­ri­et er vok­set dig over hove­d­et og tager dyre­bar tid væk fra andre opga­ver, kan det være en idé at over­ve­je at out­sour­ce opga­ven.

Ved at out­sour­ce din bog­fø­ring til et ekster­nt fir­ma som os, får du selv mere tid til andre opga­ver. En ekstern bog­hol­der vil kun­ne bru­ge den tid, du ikke selv har, på at sør­ge for at din bog­fø­ring lever op til kra­ve­ne og altid er i orden.

Det kan vir­ke lige­gyl­digt, hvor­til du out­sour­cer din bog­hold­ning, hvis der er tale om en digi­tal bog­fø­ring, så hvor­for ikke bare out­sour­ce til et lokalt fir­ma? Det er vel lige så godt som dem i de sto­re byer?

For selv­om at det er digi­talt bør du huske på, at møder aldrig kan ude­luk­kes. Ja, med en digi­ta­li­se­ring af din bog­fø­ring, kan man­ge sam­ta­ler med din ekster­ne fre­elan­ce bog­hol­der mulig­vis ske over e-mail eller tele­fon, men møder ansigt-til-ansigt kan aldrig und­gås fuld­stæn­dig. Især når det hand­ler om noget så vig­tigt som dit fir­mas regn­ska­ber.

Hold der­for din bog­fø­ring i Østjyl­land og tæt­te­re på din virk­som­hed. Når du ende­lig er nødt til at tøf­fe af sted til et møde, der ikke kun­ne kla­res over tele­fo­nen, skal du der­med ikke nær så langt

Nu må du være over­be­vist?