Bogholder i Kolding

Der fin­des man­ge for­skel­li­ge for­mer for bog­fø­ring. Hos bogfoering.dk til­by­der vi en ræk­ke for­skel­li­ge løs­nin­ger for dig, der ger­ne vil bru­ge tiden på noget andet, mens vi sør­ger for, at der er styr på regn­ska­ber og øko­no­mi.

Med løs­nin­ger, der spæn­der fra digi­ta­le bog­fø­rings­løs­nin­ger over fre­elan­ce og ekster­ne bog­hol­de­re, til­by­der vi pro­fes­sio­nel­le løs­nin­ger i alle pris­klas­ser og over hele lan­det.

Er du i tvivl om, hvad der er den bed­ste løs­ning for dig, så kig­ger vi ger­ne for­bi til en snak om, hvor­dan du kan opti­me­re din bog­fø­ring og hvor­dan vi kan hjæl­pe.

Har du brug for bog­hol­der i Kol­ding, så kon­takt os på 42 14 81 52 , eller udfyld for­mu­la­ren her­un­der. Så kon­tak­ter vi dig og afta­ler nær­mer om, hvad din nye bog­hol­der skal gøre for dig.

Lad jagten på en bogholder gå ind

 

Når du er kom­met der­til, hvor der skal ske noget nyt i for­hold til bog­hol­de­ri­et og du søger efter hjælp til bog­fø­ring i Kol­ding, så er der et par ting, der er værd at tæn­ke over, inden du går i gang.

Det vig­tig­ste, er at du har et over­blik over det behov du har.

  • Skal du imple­men­te­re et mere effek­tivt system, for at spa­re tid og pen­ge?
  • Skal du have ekstra hjælp i det eksi­ste­ren­de bog­hol­de­ri?
  • Har du brug for en ekstern eller fre­elan­ce bog­hol­der?
  • Over­ve­jer du et digi­talt og papir­løst alter­na­tiv?

Det afhæn­ger helt af, hvor meget arbej­de og hvor man­ge timer, du har brug for ekstra hæn­der. Der fin­des rig­tig man­ge gode og effek­ti­ve løs­nin­ger på mar­ke­det og vi kan til­by­de en lang ræk­ke af dem.

Uan­set, hvad du mang­ler, kræ­ver det en uddan­net og erfa­ren bog­hol­der, så du trygt kan over­la­de den fore­stå­en­de bog­fø­ring i hans eller hen­des hæn­der, mens du selv foku­se­rer på noget andet.

Hvad kan vi tilbyde dig?

 

På listen over de for­skel­li­ge ydel­ser og løs­nin­ger vi kan til­by­de, er blandt andre:

  • Ekstern bog­hol­der
  • Digi­ta­li­se­ring af bog­fø­ring
  • Out­sourcing af bog­hol­de­ri

Det bety­der at vi sam­men kan fin­de ud af, om du har brug for at out­sour­ce hele din bog­fø­ring, dele af det eller bare hyre lidt ekstra hjælp nog­le timer om måne­den.

 

Lyder det inter­es­sant?

 

Ekstern bogholder

 

Med en ekstern bog­hol­der får du alle de ydel­ser en ansat bog­hol­der kan give, men uden at du behø­ver at læg­ge loka­ler til.

Beteg­nel­sen ekstern bog­hol­der dæk­ker over en fre­elan­ce bog­hol­der du lejer gen­nem os i et vari­e­ren­de antal timer om måne­den, til at vare­ta­ge din bog­fø­ring i Kol­ding.

Du kan enten væl­ge at ansæt­te en fre­elan­cer på time­pris eller lave en afta­le om et fast antal bilag pr måned eller hal­vår.

Digitaliseret bogføring

 

Mar­ke­det for digi­ta­le løs­nin­ger er hastigt vok­sen­de og der duk­ker hele tiden nye og spæn­den­de mulig­he­der op.

Hos os fin­der du en fuld pak­ke, der kan sør­ge for, at hele din bog­fø­ring bli­ver auto­ma­ti­se­ret og digi­ta­li­se­ret, så det er helt slut med bilag, kvit­te­rin­ger og prin­ter­pa­tro­ner.

Med vores app kan du let og hur­tigt sen­de bil­le­der af alle nød­ven­di­ge papi­rer, så du slip­per for at hol­de styr på dem.

Er det nødvendigt med en lokal bogholder?

 

Når du leder efter bog­hol­der i Kol­ding, vil din søg­ning som oftest vise dig de loka­le fir­ma­er, der til­by­der den­ne form for ydel­se, men en bog­hol­der behø­ver ikke at være lokal.

Hvis du ønsker at hyre en fre­elan­ce bog­hol­der, kan du hos os være sik­ker på at få mere end bare en bog­hol­der.

Med en bred erfa­ring og for­stå­el­se for man­ge for­skel­li­ge bran­cher og arbejds­gan­ge, så fin­der du hos os en bog­hol­der med bre­de skul­dre og stor erfa­ring, der gør det let­te­re at kom­me godt fra start.

Få større fleksibilitet

 

Langt de fle­ste opga­ver i for­bin­del­se med bog­fø­ring i Kol­ding kan kla­res hjem­me­fra – også når hjem­me ikke er Kol­ding. Så når du leder efter hjælp til bog­fø­ring i Kol­ding, er det ingen hin­dring, at du væl­ger en, der sid­der lidt læn­ge­re væk.

Ved at hyre en fre­elan­ce bog­hol­der gen­nem os bli­ver din bog­fø­ring langt mere flek­si­bel.

Du er ikke bun­det af et revi­sions­fir­ma, hvor du ofte ikke selv kan sty­re time­an­tal­let eller tids­punk­tet.

Hos os er det helt op til dig, hvor man­ge timer du ønsker ekstra hæn­der – og om du er klar til at out­sour­ce hele opga­ven.

Er en freelance bogholder noget for dig?

 

Hvis du er ved at miste over­blik­ket, for­di regn­ska­ber­ne og øko­no­mi­en vok­ser sam­men med dit fir­ma, så er der en lang ræk­ke opga­ver du kan få løst let og grun­digt af en fre­elan­ce bog­hol­der fra bogfoering.dk, vi løser meget mere end bare den dag­li­ge bog­fø­ring i Kol­ding.

  • Vi sør­ger for at reg­nin­ger­ne bli­ver sat til ret­ti­dig beta­ling samt, at dine kun­der beta­ler deres fak­tu­ra­er til tiden.
  • SKAT og moms sør­ger vi for at hol­de styr på og ind­be­ret­te
  • Løn og løn­sed­ler

Vi vare­ta­ger ger­ne både dis­se og hjæl­per med anden bog­fø­ring i Kol­ding – både ekster­nt og on site. Mang­ler du en erfa­ren og pro­fes­sio­nel bog­hol­der til at stå for en eller fle­re af de oven­stå­en­de opga­ver sam­men med den dag­li­ge bog­fø­ring, så er en fre­elan­ce bog­hol­der helt sik­kert noget for dig.

Du kan altid rin­ge og høre, hvad vi kan gøre for dig.

Nu må du være over­be­vist?