Bogholder i Nørresundby

Regn­ska­bet er noget af det, der kan ende op med at tage rig­tig meget af ens arbejds­tid, hvis man er nødsa­get til at gøre det selv. Hel­dig­vis kan dit regn­skab i dag bli­ve auto­ma­ti­se­ret og digi­talt. Du behø­ver kun sen­de dine kvit­te­rin­ger af sted, så kla­rer vi resten.

Vi kla­rer regn­ska­bet for dig, så du kan kon­cen­tre­re dig om de andre dele af dit fir­ma eller din virk­som­hed, som du sik­kert synes er langt mere inter­es­san­te end moms og skat.

Har du brug for bog­hol­der i Nør­re­sund­by, så kon­takt os på 42 14 81 52 , eller udfyld for­mu­la­ren her­un­der. Så kon­tak­ter vi dig og afta­ler nær­mer om, hvad din nye bog­hol­der skal gøre for dig.

Find en bogholder til bogføring i Nørresundby

 

Ét er at mang­le en bog­hol­der. Et andet er at skul­le fin­de den rig­ti­ge, der både kan ska­be over­blik for dig og snak­ke sam­men med dig. Væl­ger du en bog­hol­der hos os, behø­ver du ikke begræn­se dig selv i din søg­ning efter bog­fø­ring i Nør­re­sund­by. Vores digi­ta­le og ekster­ne bog­hol­de­re kla­rer regn­ska­bet for dig uan­set, hvor i lan­det du befin­der dig.

Men vi vil selv­føl­ge­lig ger­ne se dig til et før­ste møde, hvor du kan udlæg­ge dine ønsker, og hvor vi lige kan se hin­an­den i øjne­ne. Vi har flek­sib­le til­bud til dig, der ger­ne vil out­sour­ce dit regn­skab. Enten for­di du ikke læn­ge­re har tid, eller for­di det har ste­get dig over hove­d­et.

Ekstern bogholder eller bogføring i Nørresundby?

 

Vil du ger­ne have ekster­ne bog­hol­de­re? Eller kun­ne du fak­tisk godt tæn­ke dig, at det fore­gik i dit eget fir­ma?

Vi til­by­der både at ord­ne dit regn­skab ekster­nt og at sen­de en med­ar­bej­der ud til dig et par gan­ge om ugen, så bog­hol­de­ri­et kan bli­ve kla­ret.

På den måde er du ikke nødsa­get til at hyre en ny med­ar­bej­der. Du kan blot ”leje” en ekstern bog­hol­der til dit fir­mas regn­ska­ber. Vi er uddan­net bog­hol­de­re og tro det eller lad være: Vi elsker tal og regn­skab. Som med­ar­bej­de­re i et stør­re bog­hol­de­ri kan vi spar­re med hin­an­den, så vi altid er sik­ker på at dit regn­skab bli­ver kla­ret på den bedst muli­ge måde.

 

Lyder det inter­es­sant?

 

Få mere tid til alt det andet med freelance bogholdere

 

Når vi som fre­elan­ce bog­hol­de­re hol­der styr på alt regn­ska­bet, så har du mere tid til kun­der­ne, dit pro­dukt og alt det andet arbej­de, der går ind i at have et fir­ma. Vi giver dig et over­blik af dit regn­skab, der er til at for­stå. På den måde kan du altid føl­ge med i regn­ska­bet, men du behø­ver ikke sid­de med det i time­vis på en hver­dags­af­ten.

Når du out­sour­cer din bog­fø­ring i Nør­re­sund­by til en ekstern bog­hol­der, så bli­ver der spar­ret rig­tig meget tid. For vi er fuld­stæn­dig sat ind i alt, hvad der hand­ler om moms, skat og andet regn­skab. Så behø­ver du ikke bru­ge tid på at sæt­te dig ind i nye reg­ler. Bog­hol­de­ri er trods alt en hel uddan­nel­se, og det tager lang tid at sæt­te sig ind i alt det, man skal vide.

Sådan fungerer et automatiseret bogholderi

 

Et auto­ma­ti­se­ret digi­talt bog­hol­de­ri fun­ge­rer på den måde, at du sen­der et bil­le­de ind af en kvit­te­ring for hver han­del, du gør. Det er bare lige at få tele­fo­nen op af lom­men og tage et bil­le­de.

Nem­me­re bli­ver det ikke.

Efter noget tid vil det fal­de dig helt natur­ligt at tage et bil­le­de, så snart du står med pen­ge i hån­den.

Når vi så har ind­ført kvit­te­rin­gen i dit regn­skab, så kan du med det sam­me se, at tal­le­ne har ændret sig. Du kan alt­så altid hol­de dig opda­te­ret eller bede om et møde med vores fre­elan­ce bog­hol­de­re omkring din bog­fø­ring i Nør­re­sund­by. Et sam­ar­bej­de med os er både over­sku­e­ligt, gen­nem­sig­tigt og nemt.

Nu må du være over­be­vist?