Bogholder i Odder

Har du en virk­som­hed med belig­gen­hed i eller omkring Odder? Og har du et ønske om at out­sour­ce din bog­fø­ring til en ekstern bog­hol­der?

Vi til­by­der fle­re niveau­er med hen­blik på at afhjæl­pe virk­som­he­der med sit bog­hol­de­ri. Hos Bogfoering.dk kan du få hjælp med alt fra råd­giv­ning til kom­plet out­sourcing af dit bog­hol­de­ri.

Det har aldrig været let­te­re at få hjælp med sin bog­fø­ring i Odder. Og hvis du out­sour­cer din bog­fø­ring til os, får du mere tid til at tage dig af de ting som er i din virk­som­heds bed­ste inter­es­se.

Har du brug for bog­hol­der i Odder, så kon­takt os på 42 14 81 52 , eller udfyld for­mu­la­ren her­un­der. Så kon­tak­ter vi dig og afta­ler nær­mer om, hvad din nye bog­hol­der skal gøre for dig.

Få lokal hjælp fra en ekstern bogholder

 

Er din virk­som­hed loka­li­se­ret i eller omkring Odder, så kom­mer du fra et sted med et sundt erhvervs­liv. Byen selv huser virk­som­he­der i frem­ra­gen­de triv­sel som f.eks. bar­ne­vogns­fa­brik­ken Odder­vog­nen og Pro­Truck.

Som satel­lit­by til Århus der lig­ger bare 21 km nord for byen, og med kun 19 km til Skan­der­borg mod nord­vest, er der hel­ler ikke langt til en stor mæng­de poten­ti­el­le kun­der, hvor­for Odder lig­ger i et rig­tigt smør­hul af mulig­he­der.

Med loka­ler i Århus, Ham­mel og Had­sten er der ikke lang vej for os at køre til even­tu­el­le møder, hvis du væl­ger at få hjælp af os til din bog­fø­ring i Odder.

Men hvad til­by­der vi til vores kun­der?

Få rådgivning af en freelance bogholder

 

Vi til­by­der den hjælp, du som erhvervs­dri­ven­de har behov for inden­for bog­hol­de­ri. Uan­set om det blot inde­bæ­rer vej­led­ning og råd­giv­ning til din egen bog­hol­der­af­de­ling, eller om du vil lade os gøre hele arbej­det.

Ønsker du selv at have det sid­ste ord, eller vil du ikke fra­ta­ge, de bog­hol­de­re du selv har ansat deres arbej­de, så kan du væl­ge blot at læne dig op ad den pro­fes­sio­nel­le råd­giv­ning, du kan få af en af vores fre­elan­ce bog­hol­de­re. De vil først og frem­mest hjæl­pe dig ved at gui­de dig og din virk­som­hed til at få et mere effek­tivt system for dine bog­hol­de­re. Det kan ske gen­nem auto­ma­ti­se­ring og digi­ta­li­se­ring af de data som over­fø­res.

 

Lyder det inter­es­sant?

 

Giv os ansvaret for din bogføring

 

Er det ikke en pri­o­ri­tet for dig at behol­de et alle­re­de ansat team af bog­hol­de­re, eller står du selv for din virk­som­heds bog­fø­ring og vil ger­ne over­dra­ge ansva­ret til en ekstern bog­hol­der? Så kan du med for­del out­sour­ce din bog­fø­ring til os.

Vi står altid til rådig­hed for dig som vil spa­re tid på at hol­de styr på bog­fø­rin­gen, så den tid kan bli­ve brugt på andet rele­vant arbej­de i virk­som­he­den. Med kon­to­rer tæt på Odder har vi et godt lokal­kend­skab som kan gøre sig gæl­den­de til bog­fø­ring i Odder.

Benyt dig af automatiseret digital bogføring i Odder

 

Der er man­ge for­de­le ved at bli­ve uaf­hæn­gig af fysisk papir­ar­bej­de. Det bli­ver eksem­pel­vis meget let­te­re at hånd­te­re bog­fø­rin­gen, og du slip­per for at køre for­bi vores kon­tor, hver gang doku­men­ter­ne skal hav­ne i vores hæn­der.

Ved hjælp af vores app kan du i ste­det uplo­a­de dine kvit­te­rin­ger og fak­tu­ra­er som du mod­ta­ger dem. Det kan spa­re dig meget af din vær­di­ful­de tid.

Vi står altid klar til at hjæl­pe med bog­fø­ring i Odder.

Nu må du være over­be­vist?