Bogholder i Odense

Hvis papi­rer­ne og bog­fø­rin­gen er ved at vok­se dig over hove­d­et og du over­ve­jer, om det er på tide at fin­de hjælp, så behø­ver du ikke at lede læn­ge­re. Bogfoering.dk til­by­der elek­tro­nisk og papir­løs bog­fø­ring i Oden­se og omegn på fre­elan­ce­ba­sis.

Er du nået der­til, hvor der er pen­ge til at out­sour­ce dine bog­hol­dero­p­ga­ver eller hyre en til at gøre det, er her en god løs­ning til dig. Vi sør­ger for at digi­ta­li­se­re hele pro­ces­sen, så du helt slip­per for at hol­de styr på papi­rer og kvit­te­rin­ger.
Lyder det inter­es­sant? Så læs med her­un­der.

 

Har du brug for bog­hol­der i Oden­se, så kon­takt os på 42 14 81 52 , eller udfyld for­mu­la­ren her­un­der. Så kon­tak­ter vi dig og afta­ler nær­mer om, hvad din nye bog­hol­der skal gøre for dig.

Fordelene ved at outsource

 

Bog­fø­ring er en af de ting de fle­ste af os drøm­mer om at slip­pe for, så hur­tigt som muligt. Det er en af de mest tids­kræ­ven­de opga­ver, for den, der ikke har den nød­ven­di­ge erfa­ring og viden.

For rig­tig man­ge fir­ma­er er det en ekstra byr­de og det tager tiden fra de opga­ver, der skal være med til at væk­ste fir­ma­et.

Der­for er det en god ide at fin­de nogen til at sør­ge for, at din bog­fø­ring ikke tager mere tid end højst nød­ven­digt så du kan foku­se­re på det, du er bedst til, mens de gør det sam­me.

Søger du bog­hol­der i Oden­se, så er vi klar til at hjæl­pe dig!

Slip for papirer

 

Når du væl­ger os til at digi­ta­li­se­re din bog­fø­ring i Oden­se, vil det fore­gå såle­des at du i sid­ste ende ikke behø­ver nogen papi­rer eller kvit­te­rin­ger at hol­de styr på.

Vi sør­ger for, at det ene­ste du skal er at bru­ge en spe­ci­el app på din mobil til at tage bil­le­der af rele­van­te kvit­te­rin­ger og fak­tu­ra­er på papir, så bli­ver de auto­ma­tisk sendt til os og lagt ind i dit regn­skab til god­ken­del­se.

 

Lyder det inter­es­sant?

 

Vi ordner også de elektroniske fakturaer

 

Når vi går i gang med at digi­ta­li­se­re din bog­fø­ring vil noget af det først vi gør være, at sør­ge for, at alle dine elek­tro­ni­ske fak­tu­ra­er i så høj grad det er muligt vide­re­sen­des auto­ma­tisk til en direk­te mailadres­se for­bun­det til dit regn­skab. De, der ikke sen­des auto­ma­tisk, vide­re­sen­des blot manu­elt til sam­me adres­se.

Du er stadig i fuld kontrol

 

Det bety­der, at der ikke er noget, der bli­ver sat til beta­ling uden din god­ken­del­se. Men i ste­det for fle­re papi­rer eller mails, så fore­går den­ne del af pro­ces­sen også via din mobil og den før nævn­te app.

På den­ne måde har du sta­dig et fuldt over­blik over øko­no­mi­en og både ind- og udbe­ta­lin­ger.

Hjælp til at huske

 

Det er vores for­nem­me­ste opga­ve at gøre bog­fø­rin­gen så let som muligt for dig, så der­for har vi også mulig­he­den for at til­by­de dig et helt spe­ci­elt MasterCard.

Væl­ger du det, vil du auto­ma­tisk få en påmin­del­se om, at du skal huske at tage et bil­le­de af kvit­te­rin­gen, hver gang du fore­ta­ge et køb.

Få hjælp til dit eksisterende system

 

Det er ikke sik­kert, at du er helt klar til den digi­ta­li­se­re­de udga­ve.

Hvis I alle­re­de har et fun­ge­ren­de bog­hol­de­ri, kan det vir­ke som en stor opga­ve at skul­le til at skif­te til noget nyt og ukendt, sam­ti­dig med at der vil være en læn­ge­re over­gangs­pe­ri­o­de, der kan være lidt rodet.

Bare rolig. Hvis du synes der er rod i syste­met eller du bare ger­ne vil have et opti­me­ret, så ring til os og hør mere om digi­tal eller almin­de­lig bog­hol­der i Oden­se.

Vi kom­mer ger­ne ud og gen­nem­går det nuvæ­ren­de system, så vi kan hjæl­pe dig med at fin­de de mulig­he­der der er for at opti­me­re det fuld­stæn­digt, så du kan spa­re både tid og res­sour­cer.

Et firma – mange løsninger

Hos bogfoering.dk for­sø­ger vi at til­by­de så man­ge for­skel­li­ge løs­nin­ger som muligt, så du let kan fin­de en, der pas­ser til dit behov – og et opti­me­re eller skif­te, hvis der opstår behov for det.

Vi til­by­der blandt andet:

  • Gra­tis regn­skabspro­gram – en let og over­sku­e­lig at kom­me i gang med bog­fø­rin­gen.
  • Lønad­mi­ni­stra­tion – så du ikke skal bru­ge tid på at hol­de styr på timer og løn­nin­ger. Det kan even­tu­elt løses gen­nem en ekstern bog­hol­der.
  • Lej af bog­hol­der – hvis du har brug for ekstra hæn­der for at kom­me up to date med bog­fø­rin­gen, så du kan kon­cen­tre­re dig om dine kun­der.

Udover det­te til­by­der vi en ræk­ke andre spæn­den­de mulig­he­der for at du kan få den hjælp du mang­ler når det kom­mer til øko­no­mi, regn­skab og bog­fø­ring i Oden­se.

Vores spe­ci­a­le er at hjæl­pe dig med at fin­de den bed­ste løs­ning for dit fir­ma og vi har kun de bed­ste ansat­te, der bræn­der for at få styr på din bog­fø­ring i Oden­se.

Hvem er vi?

 

Hos bogfoering.dk er for­delt på 7 for­skel­li­ge afde­lin­ger rundt om i Dan­mark. Hvis du væl­ger at hyre os til din bog­fø­ring i Oden­se, vil det som udgangs­punkt være den afde­ling, der lig­ger tæt­test på din adres­se, der kom­mer til at vare­ta­ge opga­ven.

Vi har mere end 24 bog­hol­de­re og yder­li­ge­re et bag­land på mere end 110 ansat­te, der alle arbej­der sam­men for at gøre bog­fø­ring så let som muligt for dig.

Nu må du være over­be­vist?