Bogholder i Silkeborg

Sid­der du ofte med regn­ska­bet for din virk­som­hed til langt ud på nat­ten? Bog­fø­ring er et stort arbej­de, der tager meget tid, hvis ikke man er sat ind i det. Det er vi hel­dig­vis, og vi til­by­der at kla­re regn­ska­bet for dig digi­talt. Det bety­der, at vi som fre­elan­ce bog­hol­de­re kan ord­ne din bog­fø­ring i Sil­ke­borg digi­talt for dig.

Vi er et østjysk bog­hol­de­ri, der arbej­der med man­ge for­skel­li­ge kun­der. Vi bru­ger hin­an­den til at spa­re med, så du er sik­ker på, at dit regn­skab altid er udført kor­rekt og ordent­ligt.

Når vi tager os af regn­ska­bet, så har du meget mere tid til dine kun­der, dine med­ar­bej­de­re og alle de andre arbejds­re­la­te­re­de pro­jek­ter, du måt­te have.

Har du brug for bog­hol­der i Sil­ke­borg, så kon­takt os på 42 14 81 52 , eller udfyld for­mu­la­ren her­un­der. Så kon­tak­ter vi dig og afta­ler nær­mer om, hvad din nye bog­hol­der skal gøre for dig.

Uddelegér arbejdet og spar besværet

 

Når du udde­le­ge­re arbej­det med din virk­som­heds regn­skab til os, så spa­rer vi sam­men på tiden, der skal bru­ges på regn­skab. Vi er nem­lig alle­re­de sat fuld­stæn­digt ind i alle reg­ler og mate­ma­ti­ske form­ler, der skal bru­ges for at regn­ska­bet går op. Og du slip­per for at sid­de og søge dig frem til for­skel­li­ge tal­sy­ste­mer til din bog­fø­ring i Sil­ke­borg, til langt ud på nat­ten.

I ste­det skal du bare sen­de kvit­te­rin­gen af sted digi­talt. Det kan gøres så nemt som at tage et bil­le­de af kvit­te­rin­gen, når du står med den i hån­den, og sen­de den ind til os. Så tager vores fre­elan­ce bog­hol­de­re sig af al regn­ska­bet. Vi får lov at reg­ne med tal, og du slip­per for besvæ­ret.

Få overblikket tilbage med et ekstern bogholderi

 

Når det begyn­der at gå godt i virk­som­he­den, så kan regn­ska­bet godt begyn­de at sti­ge én over hove­d­et. Det er selv­føl­ge­lig et godt tegn, men det vil­le da være let­te­re, hvis ikke man skul­le bru­ge ekstra tid på regn­ska­bet også. Hvis du synes, du er ved at tabe over­blik­ket over dit regn­skab, så er det på tide, at du får ansat en ekstern bog­hol­der eller din egen med­ar­bej­der.

Vi søger for at opda­te­re dine tal, så du lyn­hur­tigt kan få over­blik­ket over din bog­fø­ring til­ba­ge. Vi vil hel­le­re end ger­ne hjæl­pe dig med at fin­de over­blik­ket over alle de for­skel­li­ge ind­kom­ster og udgif­ter. På den måde kan du som sagt spa­re rig­tig meget tid, for­di du ikke skal bru­ge tid på kring­le­de beske­der og pro­cent­de­le. Det tager vi os af, og vi afle­ve­rer regn­ska­bet igen, så du kan føl­ge med i det hele.

 

Lyder det inter­es­sant?

 

Fordelene ved at ansætte en ekstern bogholder

 

For­de­le­ne ved et ekstern bog­hol­de­ri er, at du kun beta­ler for ydel­sen frem for at beta­le for en med­ar­bej­der, der skal kla­re din bog­fø­ring i Sil­ke­borg. Med en fre­elan­ce bog­hol­der behø­ver du ikke gå igen­nem en hel ansæt­tel­se af en med­ar­bej­der. Når du out­sour­cer dit regn­skab, så bli­ver det kla­ret uden alle muli­ge ekstra besvær­lig­he­der rundt om.

Så lige­gyl­digt om du mang­ler en til bog­fø­ring i Sil­ke­borg eller Ran­ders, så kan vi kla­re regn­ska­bet for dig. Hvis du godt kun­ne tæn­ke dig, at det blev kla­ret i dit fir­ma, så kan det også lade sig gøre at få en ekstern bog­hol­der ud, så tit som du har brug for det. På den måde kan du sta­dig have regn­ska­bet kla­ret inde på kon­to­ret uden at skul­le ansæt­te din egen med­ar­bej­der.

Book et indledende møde med dit nye bogholderi

 

Vi vil rig­tig ger­ne se dig til et ind­le­den­de møde, hvis du ønsker at arbej­de med os. Det er en måde, hvor­på vi kan for­tæl­le dig mere om vores ser­vi­ce, og du kan få lov til at møde dem, der skal sid­de med dit regn­skab. Før har ide­en om at udde­le­ge­re ens regn­skab været for­bun­det med en frygt. Men i dag har også spe­ci­a­li­se­rin­gen og effek­ti­vi­se­rin­gen taget over i det­te områ­de.

Hel­dig­vis er din egen ind­fly­del­se ikke helt for­s­vun­det. Vi vil ger­ne gøre vores løs­nin­ger flek­sib­le, så de pas­ser bedst til dig. Og vi vil ger­ne sen­de dig opda­te­rin­ger og over­blik, hvor vi har kla­ret at lave nog­le over­sku­e­li­ge model­ler over dit regn­skab, som er til at for­stå. Selv om du sen­der regn­ska­bet uden­bys, så får du for­hå­bent­lig kun et bed­re greb i det, når vi har skabt et over­blik for dig.

Har du brug for et ekstra par hænder til bogføring i Silkeborg?

 

Uan­set om du ger­ne vil out­sour­ce alt dit regn­skab til et ekstern bog­hol­de­ri eller bare ger­ne vil låne et par ekstra hæn­der, når regn­ska­bet skal kon­trol­le­res, så vil vi ger­ne være med.

Så ring til os i dag, så fin­der vi ud af, hvad vi kan gøre for dig, så du får en ser­vi­ce, der pas­ser per­fekt til det, du lige står og mang­ler til din bog­fø­ring i Sil­ke­borg. Så er der hver­ken tabt tid eller pen­ge der, og du kan få mere tid til din virk­som­heds andre vig­ti­ge dele. Så tager vi os af regn­ska­bet imens.

Nu må du være over­be­vist?