Bogholder i Skive

Har du brug for hjælp med regn­skab og bog­fø­ring? Og hol­der din virk­som­hed til i nær­om­rå­det af Region Midtjyl­lands nord­lig­ste køb­stad, Ski­ve?

Bogfoering.dk til­by­der pro­fes­sio­nel digi­tal bog­fø­ring i Ski­ve og omegn. Lej en dyg­tig fre­elan­ce bog­hol­der fra vores bog­hol­de­ri, og slip for unød­ven­digt papir­ar­bej­de frem­over. I et tæt sam­ar­bej­de med dit fir­ma bestræ­ber vi os på at fin­de den helt rig­ti­ge løs­ning til net­op jeres behov.

Har du brug for bog­hol­der i Ski­ve, så kon­takt os på 42 14 81 52 , eller udfyld for­mu­la­ren her­un­der. Så kon­tak­ter vi dig og afta­ler nær­mer om, hvad din nye bog­hol­der skal gøre for dig.

Hvorfor vælge en freelance bogholder? 

 

Der kan være man­ge gode grun­de til at gøre brug af fre­elan­ce bog­fø­ring i Ski­ve og omegn.

At have en fastan­sat bog­hol­der kan være dyrt, og måske er det hel­ler ikke nød­ven­digt for dit fir­ma. Det kan også være, at dit fir­ma alle­re­de har en bog­hol­der, som træn­ger til aflast­ning og assi­stan­ce? Måske har I brug for at gå over til et mere moder­ne bog­hol­de­ri. Vores ekster­ne bog­hol­de­re er kyn­di­ge og erfar­ne, og de ord­ner dine bilag elek­tro­nisk til favorab­le pri­ser.

En fre­elan­ce bog­hol­der kan løse opga­ver efter behov og skal selv­føl­ge­lig kun have honorar for de opga­ver, der udfø­res. Din virk­som­hed beta­ler en fast pris om måne­den, som juste­res alt efter antal­let af timer, vi arbej­der for jer. Du kan fin­de pri­s­ek­semp­ler her på hjem­mesi­den.  

På bogfoering.dk kan du læse meget mere om leje af en bog­hol­der.

Hvad kan vores bogholdere tilbyde dit firma?

 

Enhver form for bog­hol­der i Ski­ve og omegn kan med stor for­del digi­ta­li­se­res og auto­ma­ti­se­res hos os. Bogfoering.dk tager sig pro­fes­sio­nelt af dine regn­skabs­bi­lag, så du har mere tid til andre dele af din virk­som­hed.

Bogfoering.dk til­by­der fre­elan­ce bog­hol­de­ri til alle typer af virk­som­he­der. Det gæl­der offent­li­ge såvel som pri­va­te, sto­re såvel som små og nystar­te­de såvel som etab­le­re­de virk­som­he­der. Vores auto­ma­ti­se­re­de digi­ta­le bog­hol­de­ri til­pas­ses net­op dit fir­mas behov. Uan­set hvil­ket regn­skabspro­gram dit fir­ma anven­der, kan vi til­by­de jer et skræd­der­sy­et digi­talt bog­hol­de­ri.

For­di vores bog­fø­rings­løs­ning er digi­tal, slip­per du for at hol­de styr på bilag som kvit­te­rin­ger og fak­tu­ra­er på papir. Du skal blot tage et bil­le­de af dem med en app på mobi­len.

Vi sør­ger for alt i den dag­li­ge bog­fø­ring. Blandt andet laver vi opgø­rel­ser over, hvor meget dit fir­ma har købt og solgt for, og hvor meget der skal afreg­nes. Det hele ind­be­ret­tes elek­tro­nisk. Vi bog­fø­rer bestil­lin­ger, sen­der fak­tu­ra­er ud, afstem­mer moms og vare­la­ger, afslut­ter års­regn­ska­ber og meget mere.

Et digi­talt bog­hol­de­ri giver dig mulig­hed for hele tiden at have et opda­te­ret over­blik over fir­ma­ets øko­no­mi­ske situ­a­tion.

 

Lyder det inter­es­sant?

 

Sådan kommunikerer du med en ekstern bogholder

 

Vores ekster­ne bog­hol­de­re står til rådig­hed, uan­set om du søger bog­hol­der i Ski­ve eller i en anden by i lan­det. Med­ar­bej­der­ne er til­knyt­tet for­skel­li­ge kon­to­rer, og dit fir­ma vil typisk få arbej­det udført af en med­ar­bej­der fra et kon­tor i nær­he­den, som mat­cher dit fir­mas behov.

Det kan natur­lig­vis være både rart og prak­tisk at have sin bog­hol­der ved sin side, når noget skal for­kla­res. Og det er sta­dig muligt, når du gør brug af en ekstern bog­hol­der fra bogfoering.dk.

Vores fre­elan­ce bog­hol­de­re kom­mer ger­ne fysisk på besøg og hjæl­per. Anden kom­mu­ni­ka­tion kan fore­gå per mail, via Sky­pe eller over tele­fon alt efter, hvad dit fir­ma fore­træk­ker.

Kontakt os

 

Hvis du har spørgs­mål angå­en­de bog­fø­ring i Ski­ve og omegn, er du er altid vel­kom­men til at kon­tak­te os. Det kan ske per tele­fon eller mail. Hvis du fore­træk­ker at tale med os per­son­ligt, har vi kon­to­rer i Ham­mel og Ran­ders cir­ka en times kør­sel fra Ski­ve. Her sid­der vores eks­per­ter i regn­skab klar til at hjæl­pe dig.

Nu må du være over­be­vist?