Bogholder i Vejle

Så er det slut med at sid­de og sve­de over regn­ska­ber­ne. Vil du meget hel­le­re bru­ge tiden på noget andet end at flyt­te rundt på dine tal i kas­se­bo­gen eller dit digi­ta­le bog­fø­rings­pro­gram, så vil du ople­ve det vir­ke­lig befri­en­de, når du rent fak­tisk får udli­ci­te­ret den­ne type opga­ve.

Kon­takt i ste­det bogfoering.dk, og bliv per­ma­nent befri­et for den byr­de det kan være at få styr på bog­hol­de­ri­et.

Har du brug for bog­hol­der i Vej­le, så kon­takt os på 42 14 81 52 , eller udfyld for­mu­la­ren her­un­der. Så kon­tak­ter vi dig og afta­ler nær­mer om, hvad din nye bog­hol­der skal gøre for dig.

Få udført din professionelle bogføring i Vejle

 

Hvis din virk­som­hed er belig­gen­de i Vej­le eller omegn, så kon­takt os som din loka­le bog­hol­der. Han eller hun kan være dig behjæl­pe­lig med de bog­fø­rings­mæs­si­ge opga­ver, som du ger­ne vil udde­le­ge­re til en fag­mand, så du kan være sik­ker på, at det bli­ver gjort til tiden og at det bli­ver gjort kor­rekt.

Hvis du klø­jes i de dag­li­ge bog­fø­rin­ger, for­di du er i tvivl om, hvor­dan noget skal bog­fø­res eller sim­pelt­hen har for travlt, så er det net­op her vi kom­mer ind i bil­le­det. Med vores kom­pe­ten­te bog­hol­de­re og digi­ta­li­se­re­de bog­fø­rings­mu­lig­he­der kan vi hjæl­pe dig til en meget let­te­re bog­fø­rings­løs­ning.

Overlad gerne din bogføring til os

 

Vi har gjort det i mere end 40 år. Så vi kan med ret­te sige, at vi er eks­per­ter på områ­det. Der­for kan du trygt over­la­de det til os, når dit regn­skab skal stem­me på øre.

Du kan bru­ge os i det omfang, du har behov for. Vi ryk­ker for eksem­pel ger­ne ud og giver dig et grun­digt tjek af din dag­li­ge bog­fø­ring og vej­le­der dig i, hvor­dan du kan gøre det nem­me­re.

Du har også mulig­hed for at hyre en af vores skar­pe fre­elan­ce bog­hol­de­re, der hur­tigt og ruti­ne­ret kan lave hele eller dele af dit regn­skab, så det kom­mer til at stå knivskar­pt.

Vi giver dig ger­ne et rig­tigt godt til­bud på bog­hol­der i Vej­le, og med den­ne mulig­hed for at have en ekstern bog­hol­der til at gen­nem­gå alle fir­ma­ets transak­tio­ner får du fri­gjort både tid og ener­gi til at kon­cen­tre­re dig om øvri­ge opga­ver i fir­ma­et.

 

Lyder det inter­es­sant?

 

Hvilke opgaver kan vi løse?

 

Vi kan assi­ste­re dig i for­hold til alle dine bog­fø­rings­op­ga­ver.

Du væl­ger selv, hvor stor en pak­ke du væl­ger. Har du pri­mært brug for en ekstern bog­hol­der til at vur­de­re dit nuvæ­ren­de system og til råd­gi­ve dig vide­re der­fra, ønsker du mest hjælp i for­bin­del­se med spids­be­la­ste­de peri­o­der – som for eksem­pel ved års­skif­te — eller fore­træk­ker du fak­tisk at over­la­de hele mole­vit­ten til det pro­fes­sio­nel­le bog­hol­de­ri?

Den løbende bogføring

 

Det er klart nem­mest for alle par­ter, hvis dine bilag bli­ver bog­ført løben­de. Det opti­ma­le vil­le være, at du hver gang, du køber eller sæl­ger noget, lige får det bog­ført med det sam­me.

Det er nok ikke et rea­li­stisk sce­na­rie for de fle­ste. Hoved­par­ten af virk­som­he­der sam­ler nok bila­ge­ne sam­men dag for dag, uge for uge eller måned for måned. Så er det i hvert fald nem­mest at hol­de styr på det.

Hvis en ekster­ne bog­hol­der skal føre dit regn­skab, så er det selv­klart også nem­mest for ved­kom­men­de, hvis han eller hun løben­de får til­sendt rele­vant doku­men­ta­tion til brug for regn­ska­bet.

Klar din bogføring via en app

 

Fak­tisk er det næsten muligt at prak­ti­se­re det der med det straks-over­før­te bilag. Bog­fø­ring i Vej­le bli­ver nemt for alle og enhver med vores vir­ke­ligt smar­te app, som du kan bru­ge til at tage et bil­le­de af et bilag og sen­de det til din bog­hol­der med det sam­me.

Så er det gjort, mens du sid­der med bila­get i hån­den, og bog­hol­de­ri­et er kla­ret, inden du får lagt bila­get væk.

Så bli­ver det ikke meget nem­me­re. Især hvis du har meget travlt, eller hvis du bor så langt væk fra byen, at du ikke kom­mer der­ind så ofte, så er det jo geni­alt, at du giver din bog­hol­der adgang til dine bilag i det øje­blik, du har dem i hån­den.

Vælg en lokal bogholder eller skal du?

 

Der er ingen grund til, at væl­ge en 100% lokal bog­hol­der. Idet næsten alt bog­hol­de­ri køres onli­ne — ihvert­fald igen­nem os — så har det ingen betyd­ning om din bog­hol­der sid­der i Vej­le, Esb­jerg eller Hobro.

Vi har adgang til dine bilag — hvis bare vi har inter­net. Der­for kan vi altid sør­ge for, at dit bog­hol­de­ri er opda­te­ret og du kan altid få kon­takt til os via mail, sky­pe ol.

Når først du har fået et digi­talt bog­hol­de­ri, er det ikke læn­ge­re nød­ven­digt, at smut­te for­bi bog­hol­de­ren med bilag osv. Der­for behø­ver du ikke læn­ge­re væl­ge en lokal bog­hol­der.

Køb dig til tryghed, tid og ekspertise

 

Der er fle­re gevin­ster ved at væl­ge den ekster­ne bog­hol­der til.
De er alle ind­ly­sen­de, og du vil hur­tigt kun­ne mær­ke en for­skel.

Du ved, at alt bli­ver bog­ført kor­rekt, at dine even­tu­el­le med­ar­bej­de­re bli­ver afløn­net kor­rekt og at der sim­pelt­hen er styr på det hele.
Det giver ro i maven, en god nat­te­søvn og ikke mindst en hel del mere tid til at dri­ve virk­som­hed

Der er såle­des ikke man­ge gode argu­men­ter imod at hyre en af de dyg­ti­ge folk inden for bog­fø­ring i Vej­le. Det løn­ner sig på alle måder.

Nu må du være over­be­vist?