Bogholder i Viborg

Er du en af dem, der sid­der og har mistet over­blik­ket over regn­ska­bet mens papir­bun­ker­ne vok­ser omkring dig? Så har vi løs­nin­gen til dig.

At lede efter en til at hjæl­pe med bog­fø­ring i Viborg bety­der ikke nød­ven­dig­vis, at du behø­ver at væl­ge et lokalt fir­ma til at kla­re opga­ven. Måske kan du have mere glæ­de af en ekstern bog­hol­der eller er det på tide at træ­de ind i den elek­tro­ni­ske tidsal­der og få digi­ta­li­se­ret alle arbejds­gan­ge­ne? Hos bogfoering.dk kan vi hjæl­pe dig med net­op det­te.

Har du brug for bog­hol­der i Viborg, så kon­takt os på 42 14 81 52 , eller udfyld for­mu­la­ren her­un­der. Så kon­tak­ter vi dig og afta­ler nær­mer om, hvad din nye bog­hol­der skal gøre for dig.

Fakta om bogføring

 

Bog­fø­ring er kort sagt at hol­de styr på ind­tæg­ter og udgif­ter i fir­ma­et.
I gam­le dage var der tale om en fysisk regn­skabs­bog, hvori alle transak­tio­ner blev regi­stre­ret til sene­re refe­ren­ce.

Når du i dag laver regn­skab og bog­fø­ring, så er der for at hol­de styr på din øko­no­mi og kun­ne beta­le de rig­ti­ge beløb til moms og SKAT, så du und­går bøder.
Hvis du vil være helt sik­ker på, at opga­ven bli­ver løst orden­ligt, så kon­takt os og hør, hvad vi kan gøre for dig.

Skal alle virksomheder bogføre?

 

Ja, med meget få und­ta­gel­ser, er det alle fir­ma­er, der skal sør­ge for at bog­fø­re regn­ska­ber i hen­hold til loven om bog­fø­ring.

Alle bog­fø­re ting skal kun­ne doku­men­te­res med bilag og dis­se skal gem­mes i fem år. Det er vig­tigt at sør­ge for en kor­rekt bog­fø­ring, for det kan bli­ve rig­tig dyrt eller i vær­ste fald ende i fængsels­straf, hvis du ikke gør det orden­ligt.

 

Lyder det inter­es­sant?

 

Hvad kan vi tilbyde dig, når du søger bogføring i Viborg?

 

Lige meget om det er en ekstern bog­hol­der, en fre­elan­ce bog­hol­der eller måske noget helt andet, så er det fæl­les for alle, at de kan hjæl­pe dig på en lang ræk­ke for­skel­li­ge punk­ter. Når du mang­ler en bog­hol­der i Viborg er vi på plet­ten.
Hos bogfoering.dk kan vi blandt andet hjæl­pe dig med føl­gen­de ting:

  • Vi sør­ger for, at dit time­for­brug i for­bin­del­se med bog­fø­ring bli­ver mar­kant min­dre
  • Vi sør­ger for at dit regn­skab altid er helt up to date samt at du altid kan til­gå det onli­ne
  • Er du glad for en digi­tal løs­ning, kan vi hjæl­pe med at alle dine bilag bli­ver digi­ta­li­se­re­de, så du ikke skal bru­ge hver­ken tid eller plads på at opbe­va­re dem
  • Vi spa­rer dig udgif­ter på papir og print­pa­tro­ner – det er både godt for dig og mil­jø­et

Måske har du bare brug for en til at hjæl­pe med bog­fø­rin­gen et par timer om ugen eller måske har du lyst til at over­le­de alt bog­hol­de­ri­et til os. Lige meget hvad er vi klar til at hjæl­pe med at fin­de den bed­ste løs­ning for dig. Vi har fod på bog­fø­ring i Viborg og resten af Dan­mark.

Bogholder ude eller hjemme?

 

Det er helt op til dig, om du ønsker en bog­hol­der, der sid­der på dit kon­tor, eller en, der arbej­der ekster­nt. Vi kan kla­re beg­ge dele.

For os giver det rig­tig god mening at mødes ansigt til ansigt ind imel­lem, selv om vi til­by­der fuldt auto­ma­ti­se­re­de digi­ta­le løs­nin­ger og en bog­hol­der, der arbej­der fra vores kon­tor.

Er der tale om stør­re opga­ver, måske i for­bin­del­se med års­regn­skab eller ind­be­ret­nin­ger – eller bare i et stort fir­ma med man­ge bilag og papi­rer, så anbe­fa­ler vi ofte on site bog­fø­ring i Viborg. Væl­ger du at løse det med en fre­elan­ce bog­hol­der, når du mang­ler en bog­hol­der, så kan du helt selv bestem­me hvil­ket antal timer, der skal være tale om.

Er du bange for at miste følingen, hvis du outsourcer eller digitaliserer?

 

Det er der ingen grund til!

Når vi digi­ta­li­se­rer din bog­fø­ring, er det sta­dig dig, der er in char­ge. Der bli­ver ikke sendt reg­nin­ger til beta­ling eller udbe­talt pen­ge uden du god­ken­der det først. Via vores app vil du kun­ne se alt, hvad der kræ­ver din god­ken­del­se og sam­ti­dig føl­ge med i alt det, der fore­går i real time.

På den sam­me måde er det vig­tigt for os, at du hele tiden hol­des infor­me­ret og har fod på, hvad der fore­går, når du væl­ger en ekstern bog­hol­der hos os. Vi anbe­fa­ler, alt efter dit fir­mas og opga­vens stør­rel­se, at du mødes med din bog­hol­der – eller taler i tele­fon en gang om ugen eller måne­den, på den måde er du altid opda­te­ret.

Vores fine­ste opga­ve er at sør­ge for at din bog­fø­ring kører så effek­tivt og auto­ma­tisk som muligt. På den måde opstår der fær­re fejl og du skal bru­ge væsent­lig min­dre tid på det.

Lej en økonomichef hos bogfoering.dk

 

Har du brug for en, der kan tage hånd om din bog­hol­de­ri­af­de­ling mens den intro­du­ce­res til det nye, digi­ta­le system? Så kan vi hjæl­pe dig med en øko­no­mi­chef, der har styr på bog­fø­ring i Viborg.

På den måde får du en, der kan tage ansvar for, at dine med­ar­bej­de­re bli­ver gui­det sik­kert og klart ind i det nye system, så de er klar til at være selv­kø­ren­de, når det kræ­ves.

Nu må du være over­be­vist?