Cookie Politik

Bogfoering.dk benyt­ter sig af fle­re for­skel­li­ge slags cook­i­es. Poin­ten med at benyt­te en cook­ie er, at gøre dit ophold på Bogfoering.dk så godt som muligt. I afsnit­tet læn­ge­re nede med tit­len ”Cook­i­es, der bli­ver brugt”, kan du læse om præ­cis, hvil­ker typer cook­i­es, vi bru­ger på siden.

Cook­i­es er små tekst­fi­ler, der lag­res lokalt i din com­pu­ter. Dis­se hjæl­per dig med, at huske præ­fe­ren­cer på vis­se sider og hjæl­per os med at hol­de øje med diver­se sta­ti­ske para­me­tre. Vi kan ikke iden­ti­fi­ce­re dig ud fra din cook­ie – og vi har hel­ler ikke lyst til at gøre det.

Vi beder om, at du har cook­i­es slå­et til, når du besø­ger Bogfoering.dk. På den måde kan vi yde den bedst muli­ge ser­vi­ce. Du kan sta­dig benyt­te web­s­i­tet, hvis du ikke har slå­et cook­i­es til, men vi garan­te­rer ikke for din sam­ti­di­ge ople­vel­se på sitet.

Cookies, der bliver brugt

Bogfoering.dk benyt­ter sig af tre slags cook­i­es:

  • Ses­sion cook­i­es: Den­ne type cook­i­es ska­bes hver gang du åbner din brow­ser og slet­tes, når du luk­ker din brow­ser igen. En ses­sion cook­ie er en cook­ie, der husker dine indstil­lin­ger net­op den­ne gang og i det hele taget gør besø­get på vores web­s­i­te beha­ge­ligt.
  • Sta­ti­stik-cook­i­es: Bogfoering.dk benyt­ter sig af Goog­le Ana­ly­ti­cs og Face­book til, at hol­de sta­ti­stik over blandt andet hvor man­ge der besø­ger vores web­s­i­te på en dag­lig basis. For at hol­de den­ne sta­ti­stik benyt­ter Goog­le Ana­ly­ti­cs og Face­book sig af en cook­ie, der gem­mes i din maski­ne. Den­ne cook­ie kan ikke iden­ti­fi­ce­re dig som per­son for os og bli­ver først slet­tet, når du aktivt går ind og slet­ter dine cook­i­es på com­pu­te­ren.
  • Tra­ck­ing-cook­i­es: Vi har nog­le ste­der på vores hjem­mesi­de opret­tet hen­vis­nin­ger (links) til for­skel­li­ge onli­ne bog­hol­de­ri­sy­ste­mer. Klik­ker du på et af dis­se links, vil der bli­ve gemt en tra­ck­ing-cook­ie på dit udstyr. Det­te har 2 for­mål. Det ene for­mål er af ind­sam­le sta­ti­stik, såle­des at udby­de­ren af onli­ne bog­hol­de­ri­et kan se hvor deres besø­gen­de kom­mer fra. Det andet for­mål er at til­pas­se pri­ser og vil­kår. Vi har ind­gå­et kon­trakt med nog­le af dis­se onli­ne bog­hol­de­ri­er, som vil give dig lave­re pris og/eller bed­re vil­kår. Den ene­ste måde den­ne 3. parts leve­ran­dør kan vide, at du kom­mer fra bogfoering.dk, er ved at benyt­te en tra­ck­ing-cook­ie.

Baggrunden for denne information om Cookie

I Dan­mark er alle web­s­i­te­e­je­re påkræ­vet ved lov, den såkald­te cook­ie-bekendt­gø­rel­se, at for­tæl­le hvem de er, hvil­ke cook­i­es de bru­ger og hvad for­må­let er med det­te. Den­ne såkald­te cook­i­e­liv er oprin­de­ligt et EU-direk­tiv, der i decem­ber 2011 blev ophø­jet til lov i Dan­mark af de dan­ske poli­ti­ke­re.

Loven er skabt for at gøre det over­sku­e­ligt for den meni­ge inter­net­bru­ger at se, hvil­ke cook­i­es der bli­ver plan­tet på den­nes maski­ne, hvad for­må­let med dis­se er og har sam­ti­digt til for­mål at gøre det nemt at slet­te de for­skel­li­ge cook­i­es igen, skul­le det­te bli­ve nød­ven­digt.

De oven­nævn­te tra­ck­ing-cook­i­es er den pri­mæ­re grund til, at cook­i­e­lov­giv­nin­gen nogen­sin­de blev en rea­li­tet. Den gængse for­bru­ger bli­ver hver dag udsat for fle­re tusin­de rek­la­mer på inter­net­tet, og tra­ck­ing-cook­i­es bru­ges til at hol­de øje med, hvad den almin­de­li­ge bru­ger inter­es­se­rer sig for. Målet her­med er at ser­ve­re rele­van­te rek­la­mer, hvor­ved for­bru­ge­ren i høje­re grad fri­stes til at købe en given vare.

Har du spørgs­mål til vores brug af cook­ie, er du vel­kom­men til at kon­tak­te os.

Har du brug for en bog­hol­der, så kon­takt os på 42 14 81 52 , eller udfyld for­mu­la­ren her­un­der. Så kon­tak­ter vi dig og afta­ler nær­mer om, hvad din nye bog­hol­der skal gøre for dig.