Digitaliseringskonsulent

For bare få år siden stød­te du ikke på per­so­ner med tit­len “Digi­ta­li­se­rings­kon­su­lent”, men i dag ser du fle­re og fle­re med den­ne titel – men hvad dæk­ker den over og er der for­skel på dem?

Digitalisering har skabt behovet for digitaliseringskonsulenter

 

Digi­ta­li­se­ring er på alles læber og fle­re virk­som­he­der begyn­der, at få imple­men­te­ret digi­ta­le arbejds­gan­ge i et for­søg på, at bli­ve mere effek­ti­ve og spa­re res­sour­cer. Det er dog typisk de stør­re virk­som­he­der, der er gået i gang med digi­ta­li­se­ring, da de har kom­pe­ten­cer­ne til det. De små og mel­lem­sto­re virk­som­he­der har ikke haft den nød­ven­di­ge viden og kom­pe­ten­cer til, at få imple­men­te­ret digi­ta­le arbejds­gan­ge i hver­da­gen og det har tid­li­ge­re været meget omkost­nings­tungt.

Men nu er det også muligt for min­dre virk­som­he­der, at kom­me i gang.

Digi­ta­li­se­rings­bøl­gen har nem­lig skabt digi­ta­li­se­rings­kon­su­len­ter inden­for man­ge for­skel­li­ge områ­der og du behø­ver ikke ansæt­te din egen digi­ta­li­se­rings­eks­pert – du kan blot hyre en på time-/pro­jekt­ba­sis.

Vores egen digitaliseringskonsulent – Kristian Konradsen

Vi har vores egen kon­su­lent (Kri­sti­an Kon­rad­sen), der arbej­der med at opti­me­re bog­hol­de­ri­er. Han arbej­der fak­tisk ikke med andet og har såle­des stor erfa­ring og kan hur­tig ska­be resul­ta­ter. Han har efter­hån­den set på 100+ bog­hol­de­ri­er og alle dis­se erfa­rin­ger kan bru­ges til dit bog­hol­de­ri.

Ved at have stor kend­skab til de digi­ta­li­se­rings­værk­tø­jer, der fin­des og de nye der kom­mer på mar­ke­det, kan han hur­tigt fin­de frem til, hvil­ke løs­nin­ger, der pas­ser til lige net­op dit bog­hol­de­ri.

Der­for er det helt lige­gyl­digt om det kun er dig i virk­som­he­den, der er 2 ansat­te eller 50 – alle kan kom­me i gang med digi­ta­li­se­ring og få auto­ma­ti­se­ret en eller fle­re arbejds­gan­ge.

Du kan læse mere om Kri­sti­an her.

Anbefalinger

Roger anbefaling
Anbefaling - casper
Anbefaling - Steven
Anbefaling - Kenneth

Skal jeg opti­me­re og digi­ta­li­ser dit bog­hol­de­ri?

Skal du ansætte din egen?

 

Udbud­det af digi­ta­li­se­rings­op­ga­ver over­sti­ger man­ge gan­ge antal­let af digi­ta­li­se­rings­kon­su­len­ter og det har pres­set løn­ni­veau­et op og du skal reg­ne med lønud­gif­ter på 50–60.000 kr. i løn pr. måned. Du skal alt­så have man­ge og sto­re digi­ta­li­se­rings­pro­jek­ter før det kan beta­le sig, at have din egen inter­ne digi­ta­li­se­rings­kon­su­lent.

Det er også der­for det typisk kun er de helt sto­re virk­som­he­der, kom­mu­ner og andre offent­li­ge virk­som­he­der, der ansæt­te digi­ta­li­se­rings­kon­su­len­ter. I en kom­mu­ne vil der være man­ge for­skel­li­ge pro­jek­ter kon­su­len­ten kan kaste sig over og kører ikke træt i ens­for­mi­ge opga­ver.

Forskellige typer digitaliseringskonsulenter 

Du kan ikke bare væl­ge den før­ste kon­su­lent du stø­der på. Du er nødt til, at fin­de en, der arbej­der inden­for det områ­de, som du har brug for hjælp til.

Vores egen kon­su­lent arbej­der f.eks. kun med opti­me­ring af pro­ces­ser i admi­ni­stra­tio­nen og mest med opti­me­ring af bog­hol­de­ri­er. Han ser på arbejds­gan­ge­ne og fin­de ud af, hvil­ke der kan gøres mere effek­ti­ve og om de kan udskif­tes med softwa­re.

Andre kon­su­len­ter kan stå for dit udvik­lings­pro­jekt – imple­men­te­ring af ESDH, softwa­re doku­men­ta­tion, tek­ni­ske beskri­vel­se osv. Det er der­for vig­tigt, at fin­de en, der har erfa­ring med lige net­op det problem/projekt i står med.

Brug en freelance digitaliseringskonsulent

 

Folk med erfa­ring inden­for it og pro­ces­op­ti­me­ring søger hen som ekster­ne kon­su­len­ter i nye eller alle­re­de etab­le­ret kon­su­lent­hu­se – som ved revi­sions­fir­ma­et Kvist & Jen­sen, hvor de har ansat en digi­ta­li­se­rings­kon­su­lent til, at hjæl­pe deres kun­der med, at bli­ve mere digi­ta­le. På den måde kan udgif­ter­ne hol­des nede og du kan hyre en kon­su­lent i de timer du har brug for eller når der opstår nye pro­jek­ter.

Det er ikke kun ved revi­sions­fir­ma­er du stø­der på fre­elan­ce digi­ta­li­se­rings­kon­su­len­ter, da det kom­mer meget an på de områ­der kon­su­len­ten arbej­der med. Der er såle­des også fre­elan­ce digi­ta­li­se­rings­kon­su­len­ter ved for­skel­li­ge IT- og udvik­lings­hu­se. Det kan være, at du vil opti­me­re arbejds­gan­ge­ne mel­lem to IT syste­mer og har brug for API udvik­ling, udar­bej­del­se af krav­spe­ci­fi­ka­tion og her kan du også stø­de på IT folk med tit­len.

Tit­len bru­ges alt­så inden­for en lang ræk­ke bran­cher, men fæl­les for dem alle er, at det er per­so­ner med kom­pe­ten­cer inden­for digi­ta­li­se­ring og på en eller anden måde kan opti­me­re pro­ces­ser­ne i din virk­som­hed.

Har du brug for en digitaliseringskonsulent?

Du skal være vel­kom­men til, at kon­tak­te vores digi­ta­li­se­rings­kon­su­lent, Kri­sti­an Kon­rad­sen på 42 14 81 52 , eller udfyld for­mu­la­ren her­un­der. Så kon­tak­ter vi dig og afta­ler nær­mer.