Digitalt bogholderi – Sådan!

Digi­talt bog­hol­de­ri er ikke for­be­holdt sto­re mul­ti­na­tio­na­le virk­som­he­der som Mær­sk og LEGO. I dag kan alle være med, og hos Bogfoering.dk kan vi hjæl­pe dig i gang, uden at det koster kas­sen. Vi skræd­der­sy­er den per­fek­te løs­ning til net­op din virk­som­hed uan­set stør­rel­se ud fra en bred viste af regn­skabs- og andre pro­gram­mer og apps til bog­fø­ring eller auto­ma­ti­se­ring og digi­ta­li­se­ring. Så kan du nemt kom­me vide­re selv eller læg­ge regn­ska­bet helt over til os. Læs med og se, hvor nemt det er!

Synes du også, at bog­fø­rin­gen er alt for omstæn­de­lig og fyldt med alt for besvær­li­ge arbejds­gan­ge og alt for meget papir­ar­bej­de? Så er det på tide at få ind­ført digi­talt bog­hol­de­ri. Det er hver­ken nær så svært, nær så dyrt eller kræ­ver nær så stor en virk­som­hed, som man­ge ellers går og tror. For digi­talt bog­hol­de­ri kan bru­ges af alle og giver jer sto­re tids- og res­sour­ce­mæs­si­ge bespa­rel­ser alle­re­de fra dag 1.

Sam­ti­dig får du mulig­hed for at få regn­sk­ab­stal­le­ne opda­te­ret næsten øje­blik­ke­ligt. Så kan du altid se, hvor­dan fir­ma­ets øje­blik­ke­li­ge øko­no­mi­ske situ­a­tion er. Det er ekstra vig­tigt i den hur­ti­ge og altid omskif­te­li­ge ver­den, der hører til dagens orden i de fle­ste bran­cher – og er vel i bund og grund noget, som enhver virk­som­hed­s­e­jer bur­de kun­ne for­lan­ge af sit bog­hol­de­ri.

Vi understøtter stort alle regnskabsprogrammer

Næsten uan­set hvil­ket regn­skabspro­gram du anven­der i dag, er det muligt at ind­fø­re digi­talt bog­hol­de­ri. Vi leve­rer lige så ger­ne en løs­ning til E-cono­mic, NAV Small Busi­ness som til Dinero, Bil­lys Bil­ling og Uni­Con­ta.De før­ste to er i øvrigt omdrej­nings­punk­tet for langt de fle­ste digi­ta­le løs­nin­ger, som vi skræd­der­sy­er til dan­ske virk­som­he­der. Her får du nem­lig det mest digi­ta­le bog­hol­de­ri.

Lyder det inter­es­sant?
Klik her og læs mere om det auto­ma­ti­se­ret digi­ta­le bog­hol­de­ri!

Vi skræddersyer altid en løsning, der passer til dig

Alt efter hvil­ken bran­che, hvil­ken stør­rel­se, hvil­ke behov og hvil­ken type virk­som­hed, du dri­ver, anven­der vi en lang ræk­ke for­skel­li­ge andre pro­gram­mer, apps og tje­ne­ster i sky­en til at digi­ta­li­se­re dit bog­hol­de­ri. Vi bru­ger over 20 for­skel­li­ge slags, der digi­ta­li­se­rer eksi­ste­ren­de papir­gan­ge eller byg­ger bro mel­lem data­sy­ste­mer, der eller ikke kan snak­ke sam­men.

Vi kan også for­bin­de dit regn­skabspro­gram med f.eks. jeres webs­hop, jeres lager­sy­stem, jeres pro­duk­tions­sty­ring eller jeres ege­n­ud­vik­le­de it-løs­nin­ger. Alle de it-syste­mer, hvor der er behov for, at over­fø­re data til regn­skabspro­gram­met fra, kan vi udvik­le en løs­ning til – uan­set hvor de befin­der sig.

Det bety­der, at vi aldrig for­sø­ger at stop­pe din virk­som­hed ind i en stan­dard­løs­ning, vi har lig­gen­de klar. Vi skræd­der­sy­er altid den løs­ning, der pas­ser præ­cist til jer med respekt for de arbejds­gan­ge og ruti­ner, I alle­re­de har i virk­som­he­den. Så i ste­det for, at skul­le lære jer nye arbejds­gan­ge, fjer­ner vi alle de arbejds­gan­ge, vi kan digi­ta­li­se­re – og gør de øvri­ge min­dre omfat­ten­de og besvær­li­ge.

Hvad betyder det digitale bogholderi for jer?

 

Det digi­ta­le bog­hol­de­ri fjer­ner både dob­belt- og unød­ven­digt taste­ar­bej­de. Sam­ti­dig bety­der det et far­vel til gam­mel­dags papir­bi­lag og unød­ven­di­ge udskif­ter af bilag, der alle­re­de fin­des digi­talt. Det er også slut med at udfyl­de time­sed­ler og føre kørebø­ger på papir.

Frem­over kan du også nøjes med at tage et bil­le­de af de papir­bo­ner du får på tank­sta­tio­nen, i kio­sken eller andre ste­der, hvor du hand­ler på fir­ma­ets veg­ne. Og eksi­ste­ren­de digi­ta­le bilag kan bare vide­re­sen­des via en mailadres­se direk­te til jeres regn­skabspro­gram.

Så alt i alt kom­mer bog­hol­de­ri og bog­fø­ring til at fyl­de meget, meget min­dre i virk­som­he­den – og skul­le du ønske det, kan du helt løf­te det ud og læg­ge det over til os. Det giver dig bog­fø­ring til en fast, måned­lig pris.

Sam­ti­dig får du din egen con­trol­ler og regn­skabs­chef, du kan spar­re med, når du skal træf­fe vig­ti­ge beslut­nin­ger for din virk­som­heds frem­ti­di­ge udvik­ling – eller ønsker at få den ful­de betyd­ning af dine regn­sk­ab­stal og hvad de for­tæl­ler om din virk­som­hed. Det er ellers kun de stør­ste virk­som­he­der i din bran­che, der har den mulig­hed.

Digitalt bogholderi koster mindre end du tror!

 

Det bed­ste er, at et digi­talt bog­hol­de­ri koster meget min­dre, end du reg­ner med – og at du kan mær­ke bespa­rel­ser­ne øje­blik­ke­ligt, lige så snart vi ind­fø­rer det.

Ønsker du at gå over til digi­talt bog­hol­de­ri? Så kon­takt bogfoering.dk alle­re­de i dag! Så kom­mer vi med et bud på, hvor­dan vi kan digi­ta­li­se­re og auto­ma­ti­se­re bog­hol­de­ri­et i jeres virk­som­hed. Udfyld for­mu­la­ren her­un­der, send os en mail på [email protected] eller giv os et kald på 42 14 81 52 – og sig god­dag til en meget nem­me­re hver­dag i bog­hol­de­ri­et.