Lej en Ekstern CFO/Økonomichef og kom foran konkurrenterne

Ved at leje en øko­no­mi­chef får du et bed­re grund­lag, at lede og træf­fe beslut­nin­ger på i din virk­som­hed. Sam­ti­dig får du vær­di­fuld spar­ring på, hvor­dan du kan udvi­de for­ret­nin­gen og fore­ta­ge de rig­ti­ge inve­ste­rin­ger. Ende­lig får du leven­de­gjort og for­mid­let alt den viden, der gem­mer sig i dit regn­skab på en måde, så du rent fak­tisk kan bru­ge det til noget i din hver­dag. Det giver et helt nyt klar­syn, der kan sik­re dig et for­spring for­an kon­kur­ren­ter­ne.

Vir­ke­lig­he­den for dig som virk­som­hed­s­e­jer er meget ander­le­des end sådan som tin­ge­ne ser ud i dit regn­skab. For dig hand­ler det om at dri­ve og udvik­le din for­ret­ning og lede og udvik­le de med­ar­bej­de­re, du har ansat. Sam­ti­dig hand­ler det om at udvi­de din for­ret­ning, sik­re høj kun­de­til­freds­hed, udvik­le de rig­ti­ge pro­duk­ter og ydel­ser – og meget, meget mere.

En økonomichef hjælper firmaet fremad

Regn­ska­bet afspej­ler der­i­mod, hvor­dan du har kla­ret dig til dato, og hvor godt øko­no­misk fun­de­ret din virk­som­hed er. Så for de fle­ste virk­som­hed­s­e­je­re giver regn­ska­bet ude­luk­ken­de en sta­tus over tin­ge­nes til­stand og den for­tid, der har ført fir­ma­et der­til.

Men det er kun ind­til de får fat i en rig­tig øko­no­mi­chef eller Chief Finan­ci­al Offi­cerCFO!

Han eller hun kan per­spek­ti­ve­re og leven­de­gø­re regn­sk­ab­stal­le­ne, så du ikke ale­ne får en stør­re for­stå­el­se af regn­ska­bet, men også rent fak­tisk kan bru­ge viden fra tør­re tal i regn­ska­bet til at træf­fe bed­re og mere vel­be­grun­de­de beslut­nin­ger om fir­ma­ets frem­tid.

Det er den­ne evne, som gør regn­skabs- eller øko­no­mi­che­fen til en uvur­der­lig til­fø­jel­se til virk­som­he­dens ledel­se. Men da CFO’en oftest har en læn­ge­re­va­ren­de uddan­nel­se inden for øko­no­mi bag sig, skal fir­ma­et oftest op i en vis stør­rel­se, før der er bud­get til at ansæt­te en rig­tig CFO.

Økonomichef
“Få de sam­me for­de­le, som nog­le af de stør­ste spil­le­re inden for din bran­che”

Lej en ekstern CFO

Med­min­dre du væl­ger at leje en øko­no­mi­chef hos bogfoering.dk. Her kan du leje en pro­fes­sio­nel regn­skabs­chef med mas­ser af erfa­ring og ind­sigt i at læse og for­tol­ke regn­ska­ber, samt stor viden i at råd­gi­ve og hjæl­pe virk­som­he­der vide­re – også inden for din bran­che.

Bag Bogfoering.dk står et af lan­dets mest erfar­ne revi­sions­fir­ma­er Kvist & Jen­sen. Vi har over 40 års erfa­ring, og har virk­som­he­der i alle stør­rel­ser og inden for alle bran­cher som kun­der – og et stort bag­land af revi­sions- og øko­no­mi­folk, som din ekster­ne CFO kan træk­ke viden fra

Der­ved får du nøj­ag­tig de sam­me for­de­le, som nog­le af de stør­ste spil­le­re inden for din bran­che. Det giver mere ro på dine beslut­nin­ger, stør­re klar­syn ved stra­te­gilæg­nin­gen og bed­re mulig­he­der for, at væk­ste din for­ret­ning – samt udvi­se ret­ti­dig omhu når det er nød­ven­digt.

Du kan leje din ekster­ne øko­no­mi­chef for det antal timer hver måned, som du har brug for. Du kan også væl­ge f.eks. at få et kon­tro­l­ef­ter­syn af en erfa­ren CFO hvert kvar­tal, hvert hal­ve år eller hvor tit det nu pas­ser dig. Udfyld for­mu­la­ren her­un­der, hvis du kun­ne tæn­ke dig at leje en ekstern regn­skabs­chef hos os.

Hvad koster en ekstern CFO/regnskabschef?

Nor­malt koster en ekstern con­trol­ler 1.400,- kr. i timen eks­kl. moms.

Men væl­ger du at lade os over­ta­ge hele dit bog­hol­de­ri, er CFO’en med i pri­sen.

Skal du bru­ge en ekstern CFO/regnskabschef i en læn­ge­re peri­o­de pga. syg­dom, bar­sel ol.? Kon­takt os for en fast pris.

Læs mere om pri­ser og pak­ke­løs­nin­ger her.

Skal dit bogholderi op på et nyt niveau?

 

Er det en ekstern CFO eller regn­skabs­chef du har brug for? og skal vi hjæl­pe dig med, at løf­te din for­ret­ning til et helt nyt niveau. Så tøv ikke med, at kon­tak­te os.

Udfyld for­mu­la­ren her­un­der, send os en mail eller giv os et ring. Så fin­der vi sam­men den bed­ste løs­ning til din virk­som­hed.

Få din egen regnskabschef helt gratis

 

Men fak­tisk kan du få din helt egen ekster­ne øko­no­mi­chef. CFO’en føl­ger nem­lig med, når du væl­ger, at læg­ge hele fir­ma­ets bog­fø­ring over til bogfoering.dk.

Du kan  også væl­ge mel­lem, at læg­ge dele af bog­fø­rin­gen over til os eller kun få hjælp til de områ­der, som du ikke selv er ver­dens­me­ster i eller har res­sour­cer der er. Du bestem­mer helt selv.

Men med en total­løs­ning bli­ver bog­fø­rin­gen helt digi­tal. Ved hjælp af en app slip­per du for, at skul­le hånd­te­re papir­bi­lag igen. Du tager bare et bil­le­de af de papir­bi­lag, du får i hver­da­gen, og vide­re­sen­der alle digi­ta­le bilag til os. Så fører vi dit bog­hol­de­ri for dig, og sør­ger for at moms, afgif­ter og skat afreg­nes kor­rekt og til tiden. Alt hvad du skal gøre, er at god­ken­de alle beta­lin­ger via app’en.

Læs mere om det Auto­ma­ti­se­ret digi­talt bog­hol­de­ri her.

Som en del af løs­nin­gen får du adgang til både con­trol­ler og CFO, der kan give dig det øko­no­mi­ske over­blik og råd­gi­ve dig om, hvor­dan du vide­re­ud­vik­ler din for­ret­ning.

Så vil du have din helt egen øko­no­mi­chef? Så tag fat i os i dag. Vi fin­der den mest opti­ma­le løs­ning på din bog­fø­ring – hver gang!