Ekstern controller

Lejer du en ekstern con­trol­ler, får du mulig­hed for at få per­spek­ti­ve­ret regn­sk­ab­stal­le­ne for din virk­som­hed og hvad de bety­der – både for dig og din virk­som­heds drift. Det er en meget bed­re og bil­li­ge­re løs­ning end at ansæt­te din egen con­trol­ler, eller bru­ge din bog­hol­der. Du kan også over­dra­ge hele dit bog­hol­de­ri til os. Så får du en con­trol­ler gra­tis med i pri­sen!

En con­trol­ler kan ana­ly­se­re regn­sk­ab­stal­le­ne, sik­re sig at de stem­mer, og at regn­ska­bet balan­ce­rer. Sam­ti­dig kan con­trol­le­ren træk­ke rap­por­ter ud af regn­ska­bet, per­spek­ti­ve­re tal­le­ne og afrap­por­te­re dem til ledel­sen. Det giver ledel­sen et bed­re ind­blik i fir­ma­ets øje­blik­ke­li­ge øko­no­mi­ske situ­a­tion. Der­ved får de et bed­re beslut­nings­grund­lag for f.eks. nye inve­ste­rin­ger og andre beslut­nin­ger om fir­ma­ets drift.

Det over­blik som con­trol­le­ren kan bidra­ge med, bety­der sam­ti­dig, at du som virk­som­heds­le­der altid har fuldt over­blik over f.eks. fir­ma­ets cash flow, lager­tid og andre vig­ti­ge para­me­tre. Sam­ti­dig kan du rea­ge­re på nye ten­den­ser og udvik­lin­ger i tide, så du ikke mister ter­ræn over for dine kon­kur­ren­ter.

Lej en ekstern controller hos os

Du kan sag­tens sæt­te jeres bog­hol­der til at kon­trol­le­re regn­ska­bet selv, samt træk­ke de ønske­de rap­por­ter ud til ledel­sen. Men en pro­fes­sio­nel con­trol­ler giver dels et friskt og årvå­gent sæt øjne på regn­ska­bet, og har dels en stør­re for­stå­el­se for at per­spek­ti­ve­re tal­le­ne fra regn­ska­bet. Det er noget, du for alvor kan bru­ge i dine dag­li­ge dis­po­ne­rin­ger og beslut­nin­ger.

Der­for er en con­trol­ler også en lidt dyre­re res­sour­ce at have ansat end en bog­hol­der. Det bety­der, at man­ge min­dre virk­som­he­der væl­ger con­trol­le­ren fra.

Det behø­ves ikke.

For ved at leje en pro­fes­sio­nel og ruti­ne­ret con­trol­ler hos Bogfoering.dk kan du få alle for­de­le­ne og over­blik­ket for en fast måned­lig pris. Du bestem­mer selv, hvor man­ge timer hver måned, du har brug for en con­trol­ler, lige som du selv bestem­mer, hvil­ke rap­por­ter du har brug for, og hvor meget hjælp du skal have til at tol­ke dem.

Med en ekstern con­trol­ler er du lige så godt stil­let som dine stør­re kon­kur­ren­ter. Sam­ti­dig får du en stør­re sik­ker­hed ved dine beslut­nin­ger, lige­som du kan gri­be ind i tide, inden der opstår pro­ble­mer med den øko­no­mi­ske drift.

“Med en ekstern con­trol­ler får du sam­me pro­fes­sio­nel­le øko­no­mi­ske råd­giv­ning som nog­le af de stør­ste virk­som­he­der i din bran­che”

Få fordelene af, at leje en controller fra en stor revisionsvirksomhed

Få fordelene af at leje en controller

Ved at leje con­trol­le­ren af os, får du sam­ti­dig alle for­de­le­ne ved at træk­ke på en con­trol­ler, der kom­mer fra en stør­re revi­sions­virk­som­hed. Her kan con­trol­le­ren træk­ke på eks­pertvi­den og er altid opda­te­ret med de nye­ste udvik­lin­ger inden for regn­skab og den bran­che, du arbej­der inden for. Det giver dig en bed­re og mere tids­sva­ren­de råd­giv­ning, end hvis du hav­de lejet en selv­stæn­dig fre­elan­ce con­trol­ler.

Du få kort sagt sam­me råd­giv­ning og mulig­hed for, at få en pro­fes­sio­nel øko­no­misk drifts­mæs­sig vej­led­ning, der ellers kun er for­be­holdt nog­le af de stør­ste virk­som­he­der her­hjem­me.

Hvad koster en ekstern controller?

Nor­malt koster en ekstern con­trol­ler 900,- kr. i timen eks­kl. moms.

Men væl­ger du at lade os over­ta­ge dit bog­hol­de­ri, er con­trol­le­ren med i pri­sen.

Skal du bru­ge en ekstern con­trol­ler i en læn­ge­re peri­o­de pga. syg­dom, bar­sel ol.? Kon­takt os for en fast pris.

Læs mere om pri­ser og pak­ke­løs­nin­ger her.

Vil du leje en con­trol­ler, så kon­takt os på Tlf: 42 14 81 52, eller udfyld for­mu­la­ren her­un­der. Så kon­tak­ter vi dig og afta­ler nær­mer om, hvad din nye con­trol­ler skal gøre for dig.

Få en controller med i prisen

 

Fak­tisk kan du få din egen ekster­ne con­trol­ler! Det får du helt auto­ma­tisk, hvis du over­dra­ger dit bog­hol­de­ri til os.

Vi til­by­der en fuld­stæn­dig papir­fri løs­ning, hvor du kan føl­ge med i regn­sk­ab­stal­le­ne via en app på din mobil­te­le­fon. App’en bru­ger du også til at tage bil­le­der af alle kvit­te­rin­ger og andre bilag, som du ikke får digi­talt. Der­ved slip­per du for at gå i bilags­chok, hver gang du skal ind­be­ret­te moms eller lave års­regn­skab.

Læs mere om det Auto­ma­ti­se­ret digi­talt bog­hol­de­ri her.

Løs­nin­gen kræ­ver  at du har enten E-cono­mic eller NAV Small Busi­ness. Vi kan dog typisk også lave et digi­talt bog­hol­de­ri med andre regn­skabspro­gram­mer, så kon­takt os ende­lig selv­om du har Dinero,  Bil­ly, C5 eller noget helt andet.

Helt papir­løst behø­ver det hel­ler ikke være, lige­som du ikke behø­ver und­væ­re en bog­hol­der i fir­ma­et, hvis du ger­ne vil have det. Vi kom­mer lige så ger­ne ud og kla­re bog­fø­rin­gen hos dig efter behov, som vi kla­rer den over distan­cen.

Du bestem­mer selv hvor meget og hvad, vi skal over­ta­ge af dit regn­skab og i hvil­ket omfang, du eller dine ansat­te fort­sat skal være invol­ve­ret i regn­ska­bet.

Uan­set hvil­ken model du væl­ger, får du for­de­le­ne af, at have en fast con­trol­ler til­knyt­tet, der tjek­ker op på at regn­ska­bet stem­mer og balan­ce­rer, og kan udtræk­ke og per­spek­ti­ve­re de rap­por­ter, som du har behov for i din dag­li­ge ledel­se.

På den måde får du alle for­de­le­ne ved, at have en con­trol­ler til­knyt­tet din virk­som­hed, sam­ti­dig med, at du får en meget nem­me­re og mere tryg arbejds­gang omkring dit bog­hol­de­ri.

Hvil­ken løs­ning er du til?

Kon­takt os for, at høre mere om dine mulig­he­der.