Forretningsbetingelser

For­ret­nings­be­tin­gel­ser pr. 1. janu­ar 2018 for Kvist & Jen­sen, Statsau­to­ri­se­ret Revi­sions­part­ner­sel­skab

Bogfoering.dk er en del af Kvist & Jen­sen, Statsau­to­ri­se­ret Revi­sions­part­ner­sel­skab og har der­for er de sam­me for­ret­nings­be­tin­gel­ser gæl­den­de.

Nær­væ­ren­de for­ret­nings­be­tin­gel­ser er gæl­den­de for enhver ydel­se, uan­set karak­ter og omfang, fra Bogfoering.dk med­min­dre de udtryk­ke­ligt er fra­ve­get eller modi­fi­ce­ret ved anden skrift­lig afta­le. Nær­væ­ren­de for­ret­nings­be­tin­gel­ser gæl­der, uan­set om afta­len er ind­gå­et via e-mail, tele­fax, tele­fon eller på anden vis.

Spe­ci­el­le købs­be­tin­gel­ser eller spe­ci­fik­ke krav til ydel­sen fra kun­dens side, anført i f.eks. kun­dens ordre­af­gi­vel­se, udbuds­ma­te­ri­a­le eller i kun­dens ind­købs­be­tin­gel­ser, er ikke bin­den­de for Bogfoering.dk„ med­min­dre Bogfoering.dk udtryk­ke­ligt skrift­ligt har erklæ­ret sig ind­for­stå­et med vil­kå­re­ne, her­un­der at dis­se inde­bæ­rer en fravi­gel­se af nær­væ­ren­de for­ret­nings­be­tin­gel­ser.

Til­bud er bin­den­de for Bogfoering.dk i 14 dage fra til­bud­dets dato at reg­ne, med­min­dre andet udtryk­ke­ligt frem­går af til­bud­det.

Ved ind­gå­el­se af afta­len accep­te­rer kun­den, at der ikke kan gøres per­son­ligt ansvar gæl­den­de over­for part­ne­re eller ansat­te i Bogfoering.dk.

Opgavens afgrænsning og udførelse

Bogfoering.dk for­plig­ter sig til at leve­re en kva­li­fi­ce­ret ydel­se til aftalt tid og i aftalt omfang. Med­min­dre andet er anført i kun­de­af­ta­len, er alle dato­er, som Bogfoering.dk har angi­vet, ale­ne skøns­mæs­si­ge. Bogfoering.dks ydel­ser er beskre­vet i kun­de­af­ta­len.

Stem­mer Bogfoering.dks ordrebekræftelse/kundeaftale ikke overens med kun­dens bestil­ling, skal kun­den straks rek­la­me­re. I mod­sat fald vil kun­den være bun­det af ordrebekræftelsens/ kun­de­af­ta­lens ind­hold.

Såfremt Bogfoering.dk udfø­rer andet arbej­de for kun­den end det, som spe­ci­fikt er anført i kun­de­af­ta­len, da skal Bogfoering.dk være beret­ti­get til sær­skilt honorar for det­te arbej­de.

Bogfoering.dk opbe­va­rer egne arbejds­pa­pi­rer, elek­tro­nisk mate­ri­a­le og doku­men­ta­tion for opga­vens udfø­rel­se i 5 år. Kun­dens ori­gi­na­le doku­men­ter til­ba­ge­le­ve­res sene­st ved opga­vens afslut­ning, hvor­ef­ter Bogfoering.dk ikke har ansvar for opbe­va­ring mv.

Kvalitetskontrol

Bogfoering.dk er via Kvist & Jen­sen er med­lem af FSR — dan­ske reviso­rer, som stil­ler krav til revi­sions­virk­som­he­der­nes eti­ske og kva­li­tets­mæs­si­ge stan­dard. Vi er des­u­den omfat­tet af den dan­ske revisor­lov­giv­nings og FSR — dan­ske reviso­rers reg­ler om kla­ge­ad­gang over reviso­rer.

Vi er omfat­tet af Revisor­til­sy­nets kon­trol og over­hol­der de til enhver tid gæl­den­de stan­dar­der for vores arbej­de samt krav til reviso­rers efter­ud­dan­nel­se.

Bogfoering.dk er via Kvist & Jen­sen er med­lem af Revisor­Grup­pen Dan­mark, der løben­de opda­te­rer og for­bed­rer vores kva­li­tets­sty­rings­sy­stem, så det altid er i over­ens­stem­mel­se med gæl­den­de lov­giv­ning. Gen­nem Revisor­Grup­pen Dan­mark er vi des­u­den under­lagt årli­ge kva­li­tets­kon­trol­ler.

Tavshedspligt

Alle med­ar­bej­de­re i Bogfoering.dk er omfat­tet af tavs­heds­pligt, såle­des at enhver oplys­ning, som vi mod­ta­ger i for­bin­del­se med løs­ning af en opga­ve, bli­ver anset som for­tro­lig.

Elektronisk kommunikation

Par­ter­ne er ind­for­stå­et med, at elek­tro­nisk kom­mu­ni­ka­tion kan være usik­ker, og at oplys­nin­ger og data kan bli­ve øde­lagt, og at med­del­el­ser og infor­ma­tio­ner kan kom­me til uved­kom­men­des kend­skab. Bogfoering.dk er ikke ansvar­lig for tab eller ska­de, der måt­te opstå som føl­ge af anven­del­se af elek­tro­ni­ske data, inter­net, pro­gram­mer o.l.

Honorarberegning og betaling

Honorar for udført arbej­de bereg­nes nor­malt på bag­grund af med­gå­et tid og de til enhver tid fast­sat­te time­sat­ser for part­ne­re og med­ar­bej­de­re, der har udført opga­ven. Med min­dre der er aftalt et fast honorar, er Bogfoering.dks angi­vel­se af honora­ret udtryk for et skøn. Såfremt Bogfoering.dk har angi­vet et honorar ved afta­le­ind­gå­el­sen, så byg­ger det på de for­ud­sæt­nin­ger, som par­ter­ne han angi­vet i kun­de­af­ta­len. Det føl­ger her­af, at selv om der er aftalt et fast honorar for ydel­sen, er Bogfoering.dk beret­ti­get til i føl­gen­de situ­a­tio­ner at fore­ta­ge kor­rek­tio­ner til det bereg­ne­de honorar:

  • For­ud­sæt­nin­ger­ne for leve­ring af ydel­sen er ændret.
  • For­ud­sæt­nin­ger­ne var ikke kor­rek­te eller fuld­stæn­di­ge.
  • Omstæn­dig­he­der­ne jf. a) og b) kan til­skri­ves kun­den eller for­hold, som kun­den er ansvar­lig for.

Opgaverelaterede omkostninger og udlæg refunderes af kunden.

Der fak­tu­re­res nor­malt efter opga­vens afslut­ning. Ved stør­re opga­ver og ved opga­ver, der tids­mæs­sigt stræk­ker sig over en læn­ge­re peri­o­de, fak­tu­re­res der løben­de for det udfør­te arbej­de.

Beta­lings­be­tin­gel­ser er 8 dage net­to. Fak­tu­re­ring sker som udgangs­punkt elek­tro­nisk via e-mail.

Ved over­skri­del­se af beta­lings­fri­sten sva­rer kun­den ren­te sva­ren­de til 1,5 % pr. påbe­gyndt kalen­der­må­ned af den for­fald­ne sal­do fra sene­ste ret­ti­di­ge beta­lings­da­to, ind­til belø­bet kre­di­te­res Bogfoering.dks kon­to i Kvist & Jen­sens pen­ge­in­sti­tut.

Kun­den er ikke beret­ti­get til at fore­ta­ge modreg­ning i honora­ret, og kun­den kan ikke udø­ve til­ba­ge­hol­del­ses­ret eller næg­te beta­ling pga. for­sin­kel­se, rek­la­ma­tion eller mod­krav ved­rø­ren­de den kon­kre­te ydel­se eller noget andet krav. Bogfoering.dk er beret­ti­get til at fast­sæt­te kre­dit­mak­si­mum for kun­den, der på ethvert tids­punkt ensi­digt kan ændres eller ophæ­ves af Bogfoering.dk.

Ansvarsbegrænsning

Kon­sta­te­rer kun­den fejl og mang­ler ved ydel­sen, skal kun­den straks skrift­ligt rek­la­me­re til Bogfoering.dk med spe­ci­fi­ka­tion af de mang­ler, der gøres gæl­den­de.

Bogfoering.dk er ansvar­lig for det udfør­te arbej­de i over­ens­stem­mel­se med dansk rets almin­de­li­ge reg­ler, men med føl­gen­de begræns­nin­ger:

Bogfoering.dk påta­ger sig ikke ansvar over for andre par­ter (her­un­der tred­je­mand), som dra­ger for­del eller benyt­ter den af Bogfoering.dk leve­re­de ydel­se eller opnår adgang til ydel­sen. Kun­den for­plig­ter sig til at godt­gø­re Bogfoering.dks for­plig­tel­ser, tab, udgif­ter eller andre omkost­nin­ger, som Bogfoering.dks med rime­lig­hed måt­te pådra­ge sig i for­bin­del­se med krav fra sådan­ne andre par­ter samt krav mod Bogfoering.dk som føl­ge af kun­dens mis­lig­hol­del­se af afta­len.

Bogfoering.dk er ikke ansvar­lig for ind­hold af mundt­li­ge rap­por­te­rin­ger eller udkast til ydel­ser, som efter­føl­gen­de bli­ver erstat­tet af fær­dig­gjor­te ydel­ser.

Bogfoering.dks ansvar omfat­ter ikke for­hold, som ikke kun­ne for­ud­ses på tids­punk­tet for arbej­dets udførelse/kundeaftalens ind­gå­el­se.

Bogfoering.dks ansvar for råd­giv­ning­sy­del­ser er beløbs­mæs­sigt begræn­set til tre gan­ge det honorar, som kun­den har betalt for den pågæl­den­de ydel­se.

Såfremt kun­den ikke har betalt for den pågæl­den­de ydel­se, kan der ikke ret­tes noget krav mod Bogfoering.dk.

Bogfoering.dk er ikke ansvar­lig for indi­rek­te tab, føl­ge­ska­der eller andet øko­no­misk kon­se­kven­stab, her­un­der blandt andet tab af goodwill, ima­ge, ind­tje­ning, fortje­ne­ste, drift­stab eller tab af data. Bogfoering.dk kan ikke hol­des ansvar­lig for krav, der måt­te opstå som et resul­tat af falsk, mis­vi­sen­de eller fuld­stæn­dig infor­ma­tion, data eller doku­men­ta­tion, som er til­ve­je­bragt af andre end Bogfoering.dk.

Fortrolighed

Par­ter­ne er for­plig­tet til at behand­le alt mate­ri­a­le og alle oplys­nin­ger her­un­der kon­klu­sio­nen på den leve­re­de ydel­se for­tro­ligt.

Bogfoering.dk eller vores afta­le­part må ikke offent­ligt omta­le hin­an­den eller ydel­sen uden den anden parts for­ud­gå­en­de skrift­li­ge afta­le. Inden offent­lig­gø­rel­se af doku­men­ter, rap­por­ter eller lig­nen­de, der bærer vores fir­ma­navn, skal offent­lig­gø­rel­sen god­ken­des af Bogfoering.dk.

Bestem­mel­sen om for­tro­lig­hed fin­der ikke anven­del­se på mate­ri­a­le og oplys­nin­ger mv., som er oplyst i med­før af et lov­mæs­sigt krav, en dom, en ken­del­se eller lig­nen­de.

Hvidvaskregler

I hen­hold til hvid­va­s­k­lov­giv­nin­gen skal vi oply­se om de reg­ler, der gæl­der for behand­ling af per­so­nop­lys­nin­ger. Vi skal bl.a. ind­hen­te iden­ti­tets- og kon­tro­l­op­lys­nin­ger samt sik­re nød­ven­dig legi­ti­ma­tion ved etab­le­ring af kun­de­for­hol­det. Ved mistan­ke om hvid­vask vil vi ind­hen­te doku­men­ter og regi­stre­rin­ger ved­rø­ren­de fore­tag­ne yder­li­ge­re under­sø­gel­ser. I til­fæl­de af mistan­ke om hvid­vask, som vi ikke kan afkræf­te, er vi for­plig­tet til at under­ret­te SØIK.

Databeskyttelse

Ved udfø­rel­se af revi­sion eller andre erklæ­rings­op­ga­ver efter Revisor­loven er vi data­ansvar­lig i rela­tion til de oplys­nin­ger og det mate­ri­a­le, som vi ind­hen­ter fra vores kun­der med hen­blik på, at kun­ne afgi­ve en erklæ­ring efter Revisor­loven

Ved udfø­rel­se af alle øvri­ge ydel­ser er vi data­be­hand­le­re og der hen­vi­ses der­for til vores data­be­hand­ler­af­ta­le.

De oplys­nin­ger, vi har ind­hen­tet, vil i fæl­les inter­es­se bli­ve opbe­va­ret så læn­ge, vi vur­de­rer at have behov for det, dog iht. lov­giv­ning mini­mum 5 år. Ved ophør af enga­ge­men­tet, vil oplys­nin­ger­ne nor­malt bli­ve slet­tet efter 5 år. I har mulig­hed for at bede om ind­sigt i de regi­stre­re­de oplys­nin­ger, og I har ret til at få kor­ri­ge­ret even­tu­el­le fejl­ag­ti­ge oplys­nin­ger.

Identitetsoplysninger

Bogfoering.dk er i hen­hold til hvid­va­s­k­loven for­plig­tet til at ind­hen­te og opbe­va­re oplys­nin­ger om kun­dens iden­ti­tet.

Bogfoering.dk vide­re­gi­ver ikke per­so­nop­lys­nin­ger til tred­je­mand uden kun­dens god­ken­del­se. Bogfoering.dk kan været for­plig­tet til at vide­re­gi­ve oplys­nin­ger om kun­de­for­hol­det mv. til Statsad­vo­ka­ten.

Lovvalg og værneting

Bogfoering.dks ydel­ser og dis­se for­ret­nings­be­tin­gel­ser er under­lagt dansk ret.

Enhver uenig­hed eller tvist mel­lem par­ter­ne om for­stå­el­sen af kun­de­af­ta­len og/eller dis­se for­ret­nings­be­tin­gel­ser afgø­res under anven­del­se af dansk ret ved de dan­ske dom­sto­le og med Ret­ten ved Bogfoering.dks hoved­kon­tor, som aftalt vær­ne­ting.