Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser pr. 1. januar 2018 for Kvist & Jensen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Bogfoering.dk er en del af Kvist & Jensen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab og har derfor er de samme forretningsbetingelser gældende.

Nærværende forretningsbetingelser er gældende for enhver ydelse, uanset karakter og omfang, fra Bogfoering.dk medmindre de udtrykkeligt er fraveget eller modificeret ved anden skriftlig aftale. Nærværende forretningsbetingelser gælder, uanset om aftalen er indgået via e-mail, telefax, telefon eller på anden vis.

Specielle købsbetingelser eller specifikke krav til ydelsen fra kundens side, anført i f.eks. kundens ordreafgivelse, udbudsmateriale eller i kundens indkøbsbetingelser, er ikke bindende for Bogfoering.dk,, medmindre Bogfoering.dk udtrykkeligt skriftligt har erklæret sig indforstået med vilkårene, herunder at disse indebærer en fravigelse af nærværende forretningsbetingelser.

Tilbud er bindende for Bogfoering.dk i 14 dage fra tilbuddets dato at regne, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbuddet.

Ved indgåelse af aftalen accepterer kunden, at der ikke kan gøres personligt ansvar gældende overfor partnere eller ansatte i Bogfoering.dk.

Opgavens afgrænsning og udførelse

Bogfoering.dk forpligter sig til at levere en kvalificeret ydelse til aftalt tid og i aftalt omfang. Medmindre andet er anført i kundeaftalen, er alle datoer, som Bogfoering.dk har angivet, alene skønsmæssige. Bogfoering.dks ydelser er beskrevet i kundeaftalen.

Stemmer Bogfoering.dks ordrebekræftelse/kundeaftale ikke overens med kundens bestilling, skal kunden straks reklamere. I modsat fald vil kunden være bundet af ordrebekræftelsens/ kundeaftalens indhold.

Såfremt Bogfoering.dk udfører andet arbejde for kunden end det, som specifikt er anført i kundeaftalen, da skal Bogfoering.dk være berettiget til særskilt honorar for dette arbejde.

Bogfoering.dk opbevarer egne arbejdspapirer, elektronisk materiale og dokumentation for opgavens udførelse i 5 år. Kundens originale dokumenter tilbageleveres senest ved opgavens afslutning, hvorefter Bogfoering.dk ikke har ansvar for opbevaring mv.

Kvalitetskontrol

Bogfoering.dk er via Kvist & Jensen er medlem af FSR – danske revisorer, som stiller krav til revisionsvirksomhedernes etiske og kvalitetsmæssige standard. Vi er desuden omfattet af den danske revisorlovgivnings og FSR – danske revisorers regler om klageadgang over revisorer.

Vi er omfattet af Revisortilsynets kontrol og overholder de til enhver tid gældende standarder for vores arbejde samt krav til revisorers efteruddannelse.

Bogfoering.dk er via Kvist & Jensen er medlem af RevisorGruppen Danmark, der løbende opdaterer og forbedrer vores kvalitetsstyringssystem, så det altid er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Gennem RevisorGruppen Danmark er vi desuden underlagt årlige kvalitetskontroller.

Tavshedspligt

Alle medarbejdere i Bogfoering.dk er omfattet af tavshedspligt, således at enhver oplysning, som vi modtager i forbindelse med løsning af en opgave, bliver anset som fortrolig.

Elektronisk kommunikation

Parterne er indforstået med, at elektronisk kommunikation kan være usikker, og at oplysninger og data kan blive ødelagt, og at meddelelser og informationer kan komme til uvedkommendes kendskab. Bogfoering.dk er ikke ansvarlig for tab eller skade, der måtte opstå som følge af anvendelse af elektroniske data, internet, programmer o.l.

Honorarberegning og betaling

Honorar for udført arbejde beregnes normalt på baggrund af medgået tid og de til enhver tid fastsatte timesatser for partnere og medarbejdere, der har udført opgaven. Med mindre der er aftalt et fast honorar, er Bogfoering.dks angivelse af honoraret udtryk for et skøn. Såfremt Bogfoering.dk har angivet et honorar ved aftaleindgåelsen, så bygger det på de forudsætninger, som parterne han angivet i kundeaftalen. Det følger heraf, at selv om der er aftalt et fast honorar for ydelsen, er Bogfoering.dk berettiget til i følgende situationer at foretage korrektioner til det beregnede honorar:

  • Forudsætningerne for levering af ydelsen er ændret.
  • Forudsætningerne var ikke korrekte eller fuldstændige.
  • Omstændighederne jf. a) og b) kan tilskrives kunden eller forhold, som kunden er ansvarlig for.

Opgaverelaterede omkostninger og udlæg refunderes af kunden.

Der faktureres normalt efter opgavens afslutning. Ved større opgaver og ved opgaver, der tidsmæssigt strækker sig over en længere periode, faktureres der løbende for det udførte arbejde.

Betalingsbetingelser er 8 dage netto. Fakturering sker som udgangspunkt elektronisk via e-mail.

Ved overskridelse af betalingsfristen svarer kunden rente svarende til 1,5 % pr. påbegyndt kalendermåned af den forfaldne saldo fra seneste rettidige betalingsdato, indtil beløbet krediteres Bogfoering.dks konto i Kvist & Jensens pengeinstitut.

Kunden er ikke berettiget til at foretage modregning i honoraret, og kunden kan ikke udøve tilbageholdelsesret eller nægte betaling pga. forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den konkrete ydelse eller noget andet krav. Bogfoering.dk er berettiget til at fastsætte kreditmaksimum for kunden, der på ethvert tidspunkt ensidigt kan ændres eller ophæves af Bogfoering.dk.

Ansvarsbegrænsning

Konstaterer kunden fejl og mangler ved ydelsen, skal kunden straks skriftligt reklamere til Bogfoering.dk med specifikation af de mangler, der gøres gældende.

Bogfoering.dk er ansvarlig for det udførte arbejde i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, men med følgende begrænsninger:

Bogfoering.dk påtager sig ikke ansvar over for andre parter (herunder tredjemand), som drager fordel eller benytter den af Bogfoering.dk leverede ydelse eller opnår adgang til ydelsen. Kunden forpligter sig til at godtgøre Bogfoering.dks forpligtelser, tab, udgifter eller andre omkostninger, som Bogfoering.dks med rimelighed måtte pådrage sig i forbindelse med krav fra sådanne andre parter samt krav mod Bogfoering.dk som følge af kundens misligholdelse af aftalen.

Bogfoering.dk er ikke ansvarlig for indhold af mundtlige rapporteringer eller udkast til ydelser, som efterfølgende bliver erstattet af færdiggjorte ydelser.

Bogfoering.dks ansvar omfatter ikke forhold, som ikke kunne forudses på tidspunktet for arbejdets udførelse/kundeaftalens indgåelse.

Bogfoering.dks ansvar for rådgivningsydelser er beløbsmæssigt begrænset til tre gange det honorar, som kunden har betalt for den pågældende ydelse.

Såfremt kunden ikke har betalt for den pågældende ydelse, kan der ikke rettes noget krav mod Bogfoering.dk.

Bogfoering.dk er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader eller andet økonomisk konsekvenstab, herunder blandt andet tab af goodwill, image, indtjening, fortjeneste, driftstab eller tab af data. Bogfoering.dk kan ikke holdes ansvarlig for krav, der måtte opstå som et resultat af falsk, misvisende eller fuldstændig information, data eller dokumentation, som er tilvejebragt af andre end Bogfoering.dk.

Fortrolighed

Parterne er forpligtet til at behandle alt materiale og alle oplysninger herunder konklusionen på den leverede ydelse fortroligt.

Bogfoering.dk eller vores aftalepart må ikke offentligt omtale hinanden eller ydelsen uden den anden parts forudgående skriftlige aftale. Inden offentliggørelse af dokumenter, rapporter eller lignende, der bærer vores firmanavn, skal offentliggørelsen godkendes af Bogfoering.dk.

Bestemmelsen om fortrolighed finder ikke anvendelse på materiale og oplysninger mv., som er oplyst i medfør af et lovmæssigt krav, en dom, en kendelse eller lignende.

Hvidvaskregler

I henhold til hvidvasklovgivningen skal vi oplyse om de regler, der gælder for behandling af personoplysninger. Vi skal bl.a. indhente identitets- og kontroloplysninger samt sikre nødvendig legitimation ved etablering af kundeforholdet. Ved mistanke om hvidvask vil vi indhente dokumenter og registreringer vedrørende foretagne yderligere undersøgelser. I tilfælde af mistanke om hvidvask, som vi ikke kan afkræfte, er vi forpligtet til at underrette SØIK.

Databeskyttelse

Ved udførelse af revision eller andre erklæringsopgaver efter Revisorloven er vi dataansvarlig i relation til de oplysninger og det materiale, som vi indhenter fra vores kunder med henblik på, at kunne afgive en erklæring efter Revisorloven

Ved udførelse af alle øvrige ydelser er vi databehandlere og der henvises derfor til vores databehandleraftale.

De oplysninger, vi har indhentet, vil i fælles interesse blive opbevaret så længe, vi vurderer at have behov for det, dog iht. lovgivning minimum 5 år. Ved ophør af engagementet, vil oplysningerne normalt blive slettet efter 5 år. I har mulighed for at bede om indsigt i de registrerede oplysninger, og I har ret til at få korrigeret eventuelle fejlagtige oplysninger.

Identitetsoplysninger

Bogfoering.dk er i henhold til hvidvaskloven forpligtet til at indhente og opbevare oplysninger om kundens identitet.

Bogfoering.dk videregiver ikke personoplysninger til tredjemand uden kundens godkendelse. Bogfoering.dk kan været forpligtet til at videregive oplysninger om kundeforholdet mv. til Statsadvokaten.

Lovvalg og værneting

Bogfoering.dks ydelser og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret.

Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen af kundeaftalen og/eller disse forretningsbetingelser afgøres under anvendelse af dansk ret ved de danske domstole og med Retten ved Bogfoering.dks hovedkontor, som aftalt værneting.