Har du brug for en freelance bogholder i Århus?

Er fir­ma­et vok­set fra, at du selv kla­rer bog­fø­rin­gen? Eller mang­ler der lej­lig­heds­vis res­sour­cer i bog­hol­de­ri­et? Så kan en fre­elan­ce bog­hol­der være løs­nin­gen i både Århus og resten af lan­det. De fin­des både som små selv­stæn­di­ge bog­hol­de­re, kan lejes via tje­ne­ster på net­tet eller fra det loka­le revi­sions­fir­ma. Pris­for­skel­len er mini­mal. Men det er resul­ta­tet nød­ven­dig­vis ikke.

Har du brug for en fre­elan­ce bog­hol­der, så kon­takt os på 42 14 81 52 , eller udfyld for­mu­la­ren her­un­der. Så kon­tak­ter vi dig og afta­ler nær­mer om, hvad din nye bog­hol­der skal gøre for dig.

Der kan være man­ge grun­de til, at du leder efter en fre­elan­ce eller ekstern bog­hol­der til dit fir­ma i Århus. Typisk sker det i situ­a­tio­ner, hvor der enten ikke er nok arbej­de til at fastan­sæt­te en bog­hol­der, eller hvis der i peri­o­der er brug for ekstra hæn­der i jeres bog­hol­de­ri.

I det før­ste til­fæl­de er der måske bare brug for, at den ekster­ne bog­hol­der får bog­ført jeres bilag og afstemt mom­sen og andre angi­vel­ser, så de bli­ver ind­be­ret­tet til tiden. Det tager måske den ekster­ne bog­hol­der en times tid om ugen eller min­dre, samt et par timer hvert kvar­tal eller hal­ve år.

I det andet til­fæl­de kan der være brug for en mere flek­si­bel løs­ning, hvor I kan ind­kal­de en fre­elan­ce bog­hol­der, når der opstår behov. Eller at den ekster­ne bog­hol­der møder fast ind i for­bin­del­se med f.eks. lønaf­reg­ning, måneds- eller kvar­tals­af­slut­ning.

Hvor finder jeg en freelance bogholder i Aarhus?

Uan­set årsa­gen til, at du har brug for en fre­elan­ce bog­hol­der, skal du fin­de en res­sour­ce, der alt efter jeres behov, enten er meget flek­si­bel, eller som du er sik­ker på, har tid, når I har behov.

Væl­ger du at lede efter jeres ekster­ne bog­hol­der ved at søge på ”fre­elan­ce bog­hol­der Århus” på Goog­le, kan det være svært at fin­de det rig­ti­ge match. For de fle­ste fre­elan­ce­re går efter at få boo­k­et deres kalen­der fuldt ud. Så har du et mere ude­fi­ne­ret behov, eller brug for en ekstra flek­si­bel res­sour­ce, kan det være svært at fin­de en fre­elan­cer, der har det nød­ven­di­ge råde­rum i kalen­de­ren.

Men ken­der du på for­hånd de tids­punk­ter, hvor du har behov for ekstra res­sour­cer, eller kan din poten­ti­elt kom­men­de ekster­ne bog­hol­der fin­de nog­le ledi­ge faste tids­punk­ter i kalen­de­ren, der pas­ser til jeres behov, kan en selv­stæn­dig fre­elan­ce bog­hol­der være en god løs­ning.

 

Lyder det inter­es­sant?

 

Hvordan sikrer du, at din eksterne bogholder er up-to-date?

Den stør­ste ulem­pe ved at væl­ge en selv­stæn­dig bog­hol­der med egen virk­som­hed er, at ved­kom­men­de oftest har travlt med at betje­ne sine kun­der. Der­for bli­ver der sjæl­dent tid til hver­ken efter­ud­dan­nel­se eller til at sæt­te sig ind i f.eks. nye øko­no­mi­sy­ste­mer eller nye mulig­he­der for at effek­ti­vi­se­re bog­fø­rin­gen.

Den tid, som ikke bli­ver brugt på at bog­fø­re kun­der­nes regn­skab, bli­ver oftest brugt på at admi­ni­stre­re bog­hol­de­rens eget fir­ma. Der­u­d­over bru­ges ledig tid oftest på at sæt­te sig ind i nye love og ændrin­ger af for­skel­li­ge reg­ler og pro­ces­ser.

Det kræ­ver oftest en ekstra ind­sats. For der er jo ikke andre kol­le­ga­er i det lil­le enkelt­mands­fir­ma, som bog­hol­de­ren kan spar­re med. Så det er vig­tigt at for­stå de nye til­tag og fin­de ud af, hvad de kom­mer til at bety­de i prak­sis for de af bog­hol­de­rens kun­der, der omfat­tes af de nye love eller ændrin­ger.

Pro­ble­met er, at det er svært for dig som kun­de at sik­re dig, at din ekster­ne fre­elan­ce­bog­hol­der er up-to-date med alt. Spe­ci­elt hvis du ikke har eget bog­hol­de­ri. Så er du nødt til at sto­le på, at ved­kom­men­de har tid til at føl­ge med ved siden af det dag­li­ge arbej­de med hans eller hen­des kun­der.

Mange fordele ved at leje en bogholder som en tjeneste på nettet

Der fin­des også andre løs­nin­ger på at fin­de en fre­elan­ce bog­hol­der i Aar­hus. F.eks. kan du leje en ekstern bog­hol­der på net­tet eller træk­ke på en bog­hol­der hos jeres revisor. Det er ikke nød­ven­dig­vis en dyre­re løs­ning end en selv­stæn­dig, ekstern bog­hol­der. Sam­ti­dig giver det jer nog­le for­de­le, som den selv­stæn­di­ge bog­hol­der ikke kan give jer.

F.eks. kan I være sik­re på, at den bog­hol­der som I lejer via tje­ne­sten, er opda­te­ret på alle de nyste reg­ler og mulig­he­der på områ­det. For tje­ne­sten til­by­der oftest fle­re for­skel­li­ge tje­ne­ster inden for bog­fø­ring og revi­sion, hvor­for der oftest er både fle­re bog­hol­de­re og reviso­rer til­knyt­tet. De kan udveks­le både erfa­rin­ger og spar­re om opga­ver­ne.

Sam­ti­dig opstår der ikke pro­ble­mer ved syg­dom, lige­som der altid vil være ekstra res­sour­cer, I kan træk­ke på, hvis der skul­le bli­ve behov for det.

Så ved at leje bog­hol­de­ren som en tje­ne­ste på net­tet, er du altid sik­ker på, at bog­fø­rin­gen bli­ver udført, samt at den udfø­res af en bog­hol­der, der ken­der alt til de nye­ste reg­ler og meto­der på områ­det.

Du kan godt leje en freelance bogholder på nettet, der kommer til Århus for at bogføre

Løs­nin­gen med at leje bog­hol­de­ren på net­tet, bety­der ikke nød­ven­dig­vis, at bog­hol­de­ren ikke kan kom­me hos jer i fir­ma­et i Århus. For tje­ne­sten har oftest bog­hol­de­re til­knyt­te­de, der sid­der over hele lan­det. Så har du brug for en fre­elan­ce bog­hol­der i Århus, sen­der tje­ne­ste den bog­hol­der, der bor nær­mest på jeres fir­ma.

En af de tje­ne­ster på net­tet som udby­der fre­elan­ce bog­hol­de­re i Århus og resten af lan­det, udby­des fak­tisk at et stort revi­sions­fir­ma. Det bety­der, at det er bog­hol­der­ne her­fra, som I lejer til en fast, lav måned­lig pris. Det giver sta­bi­li­tet og sik­ker­hed for, at bog­fø­rin­gen er i orden.

Digitaliseret bogholderi

Alter­na­ti­vet til at bog­hol­de­ren kom­mer i fir­ma­et, er at digi­ta­li­se­re den del af bog­fø­rin­gen, som den ekster­ne bog­hol­der skal stå for.

Der­ved slip­per I for at skul­le udveks­le bilag på papir med den bog­hol­der hos tje­ne­sten, der arbej­der for jer. Sam­ti­dig kan tje­ne­sten oftest hjæl­pe jer med at få auto­ma­ti­se­ret og digi­ta­li­se­ret nog­le af de arbejds­gan­ge, der måske net­op er dem, som tvin­ger jer til at hyre ekstra hæn­der ind i jeres eget bog­hol­de­ri.

Digi­ta­li­se­rin­gen kan f.eks. fore­gå ved, at bilag og fak­tu­ra­er sen­des til en sær­lig mailadres­se, der læg­ger bila­ge­ne ind i jeres regn­skab, så de bare skal bog­fø­res. Eller ved at digi­ta­li­se­re f.eks. ind­be­ret­nin­gen af timer, mate­ri­a­le­for­brug og lig­nen­de pro­ces­ser, der måske sta­dig fore­går på papir i dag.

Digi­ta­li­se­rin­gen kan også hand­le om at sen­de et bil­le­de af bon­ner og småkvit­te­rin­ger til den ekster­ne bog­hol­der, efter­hån­den som I får dem. Så slip­per I helt for at skul­le hol­de styr på dem, og er sik­ker på, at de bli­ver bog­ført nær­mest auto­ma­tisk.

Så ved at leje en fre­elan­ce­bog­hol­der via en tje­ne­ste på net­tet, får du ikke bare kla­ret jeres bog­fø­ring til en fast, lav måned­lig pris. Du får også nye input til, hvor­dan I kan effek­ti­vi­se­re jeres bog­hol­de­ri og får mere opti­me­re­de arbejds­gan­ge med både bilag og bog­fø­ring.

Nu må du være over­be­vist?