Gratis regnskabsprogram

Du har nu mulig­he­den for at få dit helt eget regn­skabspro­gram, som gør det nem­me­re at sty­re den finan­si­el­le del i din virk­som­hed. Har du ikke en eller er din nuvæ­ren­de bog­hol­der for dyr, er det­te alter­na­ti­vet. Med mulig­he­den for et gra­tis regn­skabspro­gram, kan udgif­ter­ne til en pri­vat bog­hol­der skæ­res fra og regn­skabspro­gram­mer­ne for­sik­re at du kan gøre det nemt og sik­kert på egen hånd.

Har du brug for bog­fø­ring i Aar­hus, så kon­takt os på 42 14 81 52 , eller udfyld for­mu­la­ren her­un­der. Så kon­tak­ter vi dig og afta­ler nær­mer om, hvad din nye bog­hol­der skal gøre for dig.

Et regn­skabspro­gram er en god løs­ning, for dig som ger­ne vil have et sam­let over­blik over din virk­som­heds indtægter/udgifter, bilag og ger­ne vil have alting sam­let sam­me sted. Et regn­skabspro­gram er ide­elt for virk­som­he­den som selv ønsker at vare­ta­ge regn­ska­bet og de til­hø­ren­de bilag. Med et gra­tis regn­skabspro­gram bli­ver bog­hol­de­ri­et meget nem­me­re, bog­fø­rin­gen sker manu­elt igen­nem det valg­te regn­skabspro­gram, hvor de for­skel­li­ge data ind­ta­stes og der­fra kan regn­ska­bet hele tiden hol­des opda­te­ret og give virk­som­he­dens et over­blik over hvor­dan det går med den finan­si­el­le del i virk­som­he­den.

Gratis prøveperiode på E-conomic

 

E-cono­mic er et af de mest popu­læ­re regn­skabspro­gram­mer, som bli­ver benyt­tet af både sto­re og små virk­som­he­der og som anbe­fa­les af reviso­rer og bog­hol­de­re. Du har sik­kert alle­re­de hørt om det, men ikke om pro­gram­mets man­ge funk­tio­ner og spe­ci­a­li­se­ring af kun­dens behov. E-cono­mic til­by­der en prø­ve­pe­ri­o­de på 14 dage, hvor­ef­ter pro­gram­mets mind­ste pak­ke koster 99 kr. pr. md.

Gratis regnskabsprogram fra Dinero

 

Et af de nye­ste og mest effek­ti­ve regn­skabspro­gram­mer til den min­dre virk­som­hed er Dinero. Med det­te regn­skabspro­gram har kun­den val­get mel­lem den gra­tis ver­sion med de almin­de­li­ge ser­vi­ces, eller en anden ver­sion som koster pen­ge. Den­ne ver­sion har fle­re funk­tio­ner her­i­blandt imple­men­te­ring af en app og onli­ne bog­fø­ring. Dinero har på land­s­plan over 180.000 til­meld­te virk­som­he­der.

Gratis prøveperiode på Billy

 

Med Bil­ly får du et regn­skabspro­gram, som gør det som det skal og så ikke meget mere. Et onli­ne regn­skabspro­gram, som hjæl­per virk­som­he­den med bog­fø­rin­gen og inde­hol­der en 30 dages prø­ve­pe­ri­o­de. Det er et pro­gram som er til­pas­set de små virk­som­he­der og som kom­mer i en gra­tis udga­ve, men koster pen­ge, så snart der opga­ver­ne bli­ver mere kræ­ven­de.

Regnskabsprogram fra Visma

 

Vis­ma er et rig­tig fint regn­skabspro­gram, som leve­rer de ser­vi­ces der skal bru­ges, men som koster et måned­ligt beløb. Vis­ma er efter­føl­ge­ren til det tid­li­ge­re Sum­masum­marum, som den­gang blev anvendt at man­ge virk­som­he­der og virk­som­he­den ser­vi­ce­re i dag mere end 800.000 kun­der i hele nor­den. Det­te regn­skabspro­gram løser opga­ver­ne fuldt ud, men inde­hol­der ingen gra­tis ver­sion eller prø­ve­pe­ri­o­de.

 

Lyder det inter­es­sant?

 

Gratis regnskabsprogram til enkeltmandsvirksomhed

 

Har du brug for et regn­skabspro­gram til din virk­som­hed? Benyt et af de gra­tis regn­skabspro­gram­mer fra en af udby­der­ne og få styr på dit regn­skab. Dis­se regn­skabspro­gram­mer hen­ven­der sig til enkelt­mands­virk­som­he­den, hvor du selv står for din bog­fø­ring. Dis­se pro­gram­mer inde­hol­der enten en gra­tis prø­ve­pe­ri­o­de eller en gra­tis ver­sion, så du helt slip­per for at beta­le for din bog­fø­ring. 

Regn­skabspro­gram­mer­ne er vel­eg­net til den min­dre eller nystar­tet enkelt­mands­virk­som­hed og inde­hol­der de fle­ste af de funk­tio­ner som bru­ges i den dag­li­ge bog­fø­ring. Dinero og Bil­ly er gode regn­skabspro­gram­mer, som beg­ge kom­mer med en prø­ve­ver­sion og en gra­tis udga­ve, som kan vare­ta­ge de mest almin­de­li­ge bog­hol­de­ri opga­ver, som din virk­som­hed har.

Gratis regnskabsprogram til privat

 

Er du pri­vat erhvervs­dri­ven­de og mang­ler du en nem og bil­lig meto­de til at hol­de regn­ska­bet opda­te­ret, er et af de man­ge gra­tis regn­skabspro­gram­mer noget for dig. Med et regn­skabspro­gram får du et over­blik over din virk­som­heds regn­skab, som nemt og hur­tigt kan opda­te­res. Som pri­vat kan de for­skel­li­ge pro­gram­mers funk­tio­ner være enten væsent­li­ge eller over­sky­den­de, der­for er der også man­ge at væl­ge imel­lem. Vig­tigt er det at pro­gram­mer­ne ikke er til­pas­set pri­va­te, så kon­to­pla­nen skal i nog­le til­fæl­de ændres din virk­som­hed.

Gratis regnskabsprogram til Excel

 

Micro­soft Excel er for dig som ger­ne vil gøre alting selv, både med hen­syn til design, funk­tio­na­li­tet og brugs grad. Her får du mulig­he­den for at til­pas­se dit regn­skab efter egne ønsker, hvil­ket dog koster både tid og res­sour­cer. Der fin­des i dag ingen udby­de­re, som benyt­ter Excel og der­for anbe­fa­les det at benyt­te et af de man­ge auto­ma­ti­se­re­de regn­skabspro­gram­mer. 

På den måde er du som kun­de sik­ker på en nem­me­re bog­fø­ring, som til­med fås i både gra­tis ver­sio­ner og ver­sio­ner som koster pen­ge, men som inde­hol­der fle­re funk­tio­ner.

Gratis bogføringsprogram fra Microsoft

 

Micro­soft Dyna­mi­cs NAV, også kal­det Navi­sion er et dansk bog­fø­rings­pro­gram som kan til­pas­ses alle typer virk­som­he­der og stør­rel­se. Det fun­ge­rer meget lige­som alle andre regn­skabspro­gram­mer, men har for­de­len at kun­ne kon­ver­te­res til rig­tigt regn­skab, efter den 30 dags prø­ve­pe­ri­o­de. På den måde er du sik­ret at det hid­ti­di­ge arbej­de ikke er spildt og du kan mod fort­sæt­te ufortrø­de­nt, hvis pro­gram­met er noget for dig.

Bedste regnskabsprogram

 

Hvil­ket regn­skabspro­gram der er det bed­ste, er svært at afgø­re da pro­gram­mer­ne har for­skel­li­ge funk­tio­ner, nog­le fle­re end andre. Som kun­de er val­get lidt afgjort af hvil­ken bran­che, samt hvil­ke opga­ver der skal vare­ta­ges. Det er der­for ikke muligt at udpe­ge et regn­skabspro­gram frem­for et andet, da det er meget præ­fe­ren­ce- og funk­tions­be­stemt. 

Er du vil­lig til at beta­le for dit regn­skabspro­gram, kan du til gen­gæld for­ven­te nog­le rig­tig gode funk­tio­ner til for­må­let.

Nu må du være over­be­vist?