Gratis regnskabsprogram

Stor over­sigt med alle regn­skabspro­gram­mer­ne på det dan­ske mar­ke­det. Fle­re af dem til­by­der et gra­tis regn­skabspro­gram, mens andre har gra­tis prø­ve­pe­ri­o­der. Tjek dem ud neden­for og læs, hvor­for det er en god ide med et regn­skabspro­gram.

Regn­skabspro­gram­mer i den­ne over­sigt:

E-cono­mic
Dinero
Bil­ly
Vis­ma
NAV
Regn­skabspro­gram til enkelt­mands­virk­som­hed
Regn­skabspro­gram til pri­vat
Regn­skabspro­gram i excel
Regn­skabspro­gram fra Micro­soft

Har du brug for bog­fø­rings hjælp, så kon­takt os på 42 14 81 52 , eller udfyld for­mu­la­ren her­un­der. Så kon­tak­ter vi dig og afta­ler nær­mer om, hvad din nye bog­hol­der skal gøre for dig.

Hvorfor vælger danske iværksættere regnskabsprogrammer?

 

I Dan­mark har vi efter­hån­den skabt et mil­jø med man­ge iværk­sæt­te­re og eje­re af min­dre virk­som­he­der. Hvis du er en af dis­se, så ved du også, hvor hårdt arbej­det kan være, men også, hvor beløn­nen­de det kan være.

Én af de ting, som du dog aldrig kom­mer udenom er, at du skal lave regn­ska­ber, bud­get­ter og fak­tu­ra­er. Og måske kan du det godt, som så man­ge andre, men der er aldrig det, som er det sjove­ste ved at være iværk­sæt­ter. Net­op der­for er de såkald­te ”regn­skabspro­gram­mer” ble­vet så popu­læ­re i dag.

Det er kort sagt softwa­re, hvori du kan ind­ta­ste dine øko­no­mi­ske tal, og så kan du rent fak­tisk få et helt regn­skab til­ba­ge på utro­ligt kort tid. Det er nær­mest helt magisk! Men hvor­for skul­le du lige væl­ge den­ne løs­ning? Læs vide­re og find ud af, hvor­for softwa­re til bog­fø­ring er ble­vet så popu­lært!

Iværksæt mere, bogfør mindre

 

Lad os være ærli­ge – er du vir­ke­ligt ble­vet iværk­sæt­ter for at sid­de med gra­fer, skat­te­pa­ra­graf­fer og valuta­om­reg­ning? Selv­føl­ge­lig ikke! Som man­ge andre er du ble­vet iværk­sæt­ter, for­di du har en pas­sion for at ska­be noget og for at leve­re gode ser­vi­ces og pro­duk­ter til loy­a­le kun­der.

Med det rig­ti­ge regn­skabspro­gram, så kom­mer du til at spa­re utro­li­ge mæng­der tid. Du skal ikke læn­ge­re bru­ge aft­ner­ne der­hjem­me på at fin­de de rig­ti­ge tal frem. I ste­det kan du kom­me til­ba­ge til

Er du også træt af krøllede kvitteringer?

 

Vi ken­der det alle sam­men – du har købt noget til det lil­le fir­ma, og du skal lige have ind­lem­met det i regn­ska­bet. Det er ikke så svært, for du har gjort det før, men det er ikke spæn­den­de. Men hvor har du nu lige lagt kvit­te­rin­gen?

Med man­ge regn­skabspro­gram­mer i dag bli­ver det spørgs­mål nær­mest fuld­stæn­dig lige­gyl­digt. Det er for­di, at du i dag kan køre alle kvit­te­rin­ger­ne ind over regn­ska­bet digi­talt. Du tager sim­pelt­hen bare et bil­le­de, så er kvit­te­rin­gen klar til at bli­ve ind­lem­met som et bilag. Det gør bog­fø­rin­gen utro­ligt let, men end­nu vig­ti­ge­re, så gør det dit liv nem­me­re. Igen kan du stop­pe med at gem­me alle kvit­te­rin­ger­ne og i ste­det lade intel­li­gent softwa­re gøre sit arbej­de.

Mindre forvirring fører til bedre arbejde

 

Det er de fær­re­ste iværk­sæt­te­re, som er højtud­dan­ne­de øko­no­mer eller reviso­rer. Det bety­der alt­så, at det ikke lige er enhver ejer af en lil­le virk­som­hed, som har en dyb­de­gå­en­de for­stå­el­se af øko­no­mi­en, og hvor­dan det­te skal hånd­te­res, når det kom­mer til iværk­sæt­te­re.

Igen er regn­skabspro­gram­mer som sendt fra him­len til det­te! Når du ind­ta­ster til såsom pris, omkost­nin­ger og behold­ning, så kan du let få nøg­le­tal­le­ne til­ba­ge, som giver dig det bedst muli­ge over­blik over, hvor­dan dit fir­ma har det.

Du kan alt­så slip­pe for for­vir­ring over tek­ni­ske begre­ber og mær­ke­li­ge gra­fer. Det gør, at du kan arbej­de noget bed­re, for­di du sim­pelt­hen skal bru­ge min­dre tid på de aka­de­mi­ske beteg­nel­ser!

Hav økonomien med dig overalt

Måske har du ople­vet følel­sen af, at du ger­ne lige vil se til virk­som­he­dens øko­no­mi. Nog­le gan­ge kræ­ver det bare, at man åbner mas­ser af doku­men­ter på com­pu­te­ren, mens du skal fin­de det helt sto­re filar­kiv frem.

Men i dag kom­mer utro­ligt man­ge regn­skabspro­gram­mer med en sim­pel og ele­gant app til din smartp­ho­ne. Så kan du her tjek­ke alle de vig­ti­ge nøg­le­tal og hur­tigt dan­ne dig et over­blik over jeres øko­no­mi.

Hvad end du er på ferie eller sid­der i toget, så er det let at få en dybe­re ind­sigt i din virk­som­hed. Og det­te kan ska­be mere tryg­hed, men sam­ti­dig også for­ny liden­ska­ben for iværk­sæt­te­ri – så bli­ver det end­nu sjove­re at arbej­de!

 

Lyder det inter­es­sant?

 

Gratis prøveperiode på E-conomic

 

E-cono­mic er et af de mest popu­læ­re regn­skabspro­gram­mer, som bli­ver benyt­tet af både sto­re og små virk­som­he­der og som anbe­fa­les af reviso­rer og bog­hol­de­re. Du har sik­kert alle­re­de hørt om det, men ikke om pro­gram­mets man­ge funk­tio­ner og spe­ci­a­li­se­ring af kun­dens behov. E-cono­mic til­by­der en prø­ve­pe­ri­o­de på 14 dage, hvor­ef­ter pro­gram­mets mind­ste pak­ke koster 99 kr. pr. md.

Du fin­der deres demo her.

Gratis regnskabsprogram fra Dinero

 

Et af de nye­ste og mest effek­ti­ve regn­skabspro­gram­mer til den min­dre virk­som­hed er Dinero. Med det­te regn­skabspro­gram har kun­den val­get mel­lem den gra­tis ver­sion med de almin­de­li­ge ser­vi­ces, eller en anden ver­sion som koster pen­ge. Den­ne ver­sion har fle­re funk­tio­ner her­i­blandt imple­men­te­ring af en app og onli­ne bog­fø­ring. Dinero har på land­s­plan over 40.000 til­meld­te virk­som­he­der.

Du fin­der Dinero her.

Gratis prøveperiode på Billy

 

Med Bil­ly får du et regn­skabspro­gram, som gør det som det skal og så ikke meget mere. Et onli­ne regn­skabspro­gram, som hjæl­per virk­som­he­den med bog­fø­rin­gen og inde­hol­der en 30 dages prø­ve­pe­ri­o­de. Det er et pro­gram som er til­pas­set de små virk­som­he­der og som kom­mer i en gra­tis udga­ve, men koster pen­ge, så snart der opga­ver­ne bli­ver mere kræ­ven­de.

Gra­tis ver­sio­nen fin­der du her.

men vil du have 30 dage gra­tis til den ful­de ver­sion kan du klik­ke her.

Vil du have 1 år med 50% rabat — se mere her.

Regnskabsprogram fra Visma

 

Vis­ma er et rig­tig fint regn­skabspro­gram, som leve­rer de ser­vi­ces der skal bru­ges, men som koster et måned­ligt beløb. Vis­ma er efter­føl­ge­ren til det tid­li­ge­re Sum­masum­marum, som den­gang blev anvendt at man­ge virk­som­he­der og virk­som­he­den ser­vi­ce­re i dag mere end 800.000 kun­der i hele nor­den. Det­te regn­skabspro­gram løser opga­ver­ne fuldt ud, men inde­hol­der ingen gra­tis ver­sion eller prø­ve­pe­ri­o­de.

 

Lyder det inter­es­sant?

 

Gratis regnskabsprogram til enkeltmandsvirksomhed

 

Har du brug for et regn­skabspro­gram til din virk­som­hed? Benyt et af de gra­tis regn­skabspro­gram­mer fra en af udby­der­ne og få styr på dit regn­skab. Dis­se regn­skabspro­gram­mer hen­ven­der sig til enkelt­mands­virk­som­he­den, hvor du selv står for din bog­fø­ring. Dis­se pro­gram­mer inde­hol­der enten en gra­tis prø­ve­pe­ri­o­de eller en gra­tis ver­sion, så du helt slip­per for at beta­le for din bog­fø­ring. 

Regn­skabspro­gram­mer­ne er vel­eg­net til den min­dre eller nystar­tet enkelt­mands­virk­som­hed og inde­hol­der de fle­ste af de funk­tio­ner som bru­ges i den dag­li­ge bog­fø­ring. Dinero, Bil­ly og E-cono­mic er gode regn­skabspro­gram­mer, som beg­ge kom­mer med en prø­ve­ver­sion og en gra­tis udga­ve, som kan vare­ta­ge de mest almin­de­li­ge bog­hol­de­ri opga­ver, som din virk­som­hed har.

Du fin­der pro­gram­mer­ne oven­for.

Gratis regnskabsprogram til privat

 

Er du pri­vat erhvervs­dri­ven­de og mang­ler du en nem og bil­lig meto­de til at hol­de regn­ska­bet opda­te­ret, er et af de man­ge gra­tis regn­skabspro­gram­mer noget for dig. Med et regn­skabspro­gram får du et over­blik over din virk­som­heds regn­skab, som nemt og hur­tigt kan opda­te­res. Som pri­vat kan de for­skel­li­ge pro­gram­mers funk­tio­ner være enten væsent­li­ge eller over­sky­den­de, der­for er der også man­ge at væl­ge imel­lem. Vig­tigt er det at pro­gram­mer­ne ikke er til­pas­set pri­va­te, så kon­to­pla­nen skal i nog­le til­fæl­de ændres din virk­som­hed.

Du kan sik­kert kla­re dig med en gra­tis ver­sion af Dinero eller Bil­ly. Læs mere oven­for.

Gratis regnskabsprogram til Excel

 

Micro­soft Excel er for dig som ger­ne vil gøre alting selv, både med hen­syn til design, funk­tio­na­li­tet og brugs grad. Her får du mulig­he­den for at til­pas­se dit regn­skab efter egne ønsker, hvil­ket dog koster både tid og res­sour­cer. Der fin­des i dag ingen udby­de­re, som benyt­ter Excel og der­for anbe­fa­les det at benyt­te et af de man­ge auto­ma­ti­se­re­de regn­skabspro­gram­mer. 

På den måde er du som kun­de sik­ker på en nem­me­re bog­fø­ring, som til­med fås i både gra­tis ver­sio­ner og ver­sio­ner som koster pen­ge, men som inde­hol­der fle­re funk­tio­ner.

Gratis bogføringsprogram fra Microsoft

 

Micro­soft Dyna­mi­cs NAV, også kal­det Navi­sion er et dansk bog­fø­rings­pro­gram som kan til­pas­ses alle typer virk­som­he­der og stør­rel­se. Det fun­ge­rer meget lige­som alle andre regn­skabspro­gram­mer, men har for­de­len at kun­ne kon­ver­te­res til rig­tigt regn­skab, efter den 30 dags prø­ve­pe­ri­o­de. På den måde er du sik­ret at det hid­ti­di­ge arbej­de ikke er spildt og du kan mod fort­sæt­te ufortrø­de­nt, hvis pro­gram­met er noget for dig.

NAV er ikke bare NAV — da der fin­des man­ge ekstra funk­tio­ner og der­for er det vig­tigt, at du fin­der en NAV udby­der, som har byg­get en god stan­dard kær­ne. 

Inventio.IT har udvik­let en smart ver­sion af NAV, som har man­ge egen­ska­ber som E-cono­mic og med mulig­hed for, at til­væl­ge apps. Se mere her. 

Bedste regnskabsprogram

 

Hvil­ket regn­skabspro­gram der er det bed­ste, er svært at afgø­re da pro­gram­mer­ne har for­skel­li­ge funk­tio­ner, nog­le fle­re end andre. Som kun­de er val­get lidt afgjort af hvil­ken bran­che, samt hvil­ke opga­ver der skal vare­ta­ges. Det er der­for ikke muligt at udpe­ge et regn­skabspro­gram frem­for et andet, da det er meget præ­fe­ren­ce- og funk­tions­be­stemt. 

Er du vil­lig til at beta­le for dit regn­skabspro­gram, kan du til gen­gæld for­ven­te nog­le rig­tig gode funk­tio­ner til for­må­let.

Nu må du være over­be­vist?