Hjælp til momsindberetning

Lige meget hvad stør­rel­se dit fir­ma har, så skal du ind­be­ret­te moms. Det er vir­ke­lig noget der kan give man­ge af os grå hår, lan­ge dage og måske også søvn­lø­se næt­ter. Der er helt faste fri­ster for ind­be­ret­ning og reg­ler, der skal over­hol­des. Er du klar?

Er du helt ny for­ret­nings­dri­ven­de eller har din virk­som­hed fle­re år og ind­be­ret­ning af moms på bagen – uan­set hvad, så skal mom­sen ind­be­ret­tes og hos bogfoering.dk vil vi ger­ne hjæl­pe dig, så du kan kon­cen­tre­re dig om at sty­re andre opga­ver i fir­ma­et, som er ”vig­ti­ge­re” for dig.

Har du brug for bog­fø­ring, så kon­takt os på 42 14 81 52 , eller udfyld for­mu­la­ren her­un­der. Så kon­tak­ter vi dig og afta­ler nær­mer om, hvad din nye bog­hol­der skal gøre for dig.

Skal jeg indberette moms?

 

Før du går i gang med at søge
Som udgangs­punkt, ja. Hvis dine ind­tæg­ter i for­bin­del­se med fir­ma­et over­sti­ger dine udgif­ter, så har du pligt til at ind­be­ret­te og beta­le mom­sen.

Hvis ikke, så skal du sta­dig ind­be­ret­te, for så kan det være, at du har moms til gode hos SKAT.

Hvor­dan du fin­der ud af, hvad der er rele­van­te udgif­ter i for­bin­del­se med dit fir­ma kan være en kring­let affæ­re, så det kan være en god ide at få hjælp til at gen­nem­gå dine bilag, så du er helt på den sik­re side.

En fre­elan­ce bog­hol­der kan hjæl­pe dig, uden at du behø­ver at bin­de dig til et fast time­an­tal.

Hvad er fristerne for momsindberetning?

 

Den faste frist for ind­be­ret­ning af moms vari­e­rer efter virk­som­he­dens stør­rel­se og der er helt kla­re reg­ler for, hvem, der skal ind­be­ret­te hvor­når:

  • Moms­ind­be­ret­ning for helt nystar­te­de virk­som­he­der er kvar­tals­vis og skal være SKAT i hæn­de sene­st 2 måne­der efter kvar­ta­lets udløb
  • Ind­be­ret­ning af moms for små virk­som­he­der med moms­plig­tig ind­tægt på under 1 mio. om året skal ind­be­ret­te moms hal­vår­ligt, med en frist på 3 måne­der efter hal­vå­rets udgang
  • Moms­ind­be­ret­ning for mel­lem­sto­re virk­som­he­der med en moms­plig­tig ind­komst på mel­lem 1 og 15 mio. skal ind­be­ret­te kvar­tals­vis, men sam­me frist som de nystar­te­de fir­ma­er
  • Ind­be­ret­ning af moms for sto­re virk­som­he­der med en moms­plig­tig ind­komst på over 15 mio. pr. år. Her skal mom­sen ind­be­ret­tes måned­ligt og med en frist på 25 dage efter måne­dens udløb

For at ram­me den rig­ti­ge frist, skal du have helt styr på bog­fø­rin­gen – skal vi hjæl­pe dig med det? Vi kan sør­ge for, at du ikke skal bekym­re dig for fri­ster og regn­ska­ber, for det er vores spe­ci­a­le.

 

Lyder det inter­es­sant?

 

Har du lyst til at koncentrere dig om noget andet?

 

Det har de fle­ste for­ret­nings­dri­ven­de og virk­som­hed­s­e­je­re. Det er sjæl­dent en af de ting, der opta­ger mest af inter­es­sen hos folk, der ikke er uddan­net inden­for det.

Der­for kan du med stor for­del kon­tak­te os, så vi kan for­tæl­le dig, hvor­for vi har den bed­ste løs­ning til dit fir­ma.

Hos bogfoering.dk til­by­der vi en lang ræk­ke for­skel­li­ge ydel­ser, der kan hjæl­pe dig med skat moms­ind­be­ret­ning og dag­lig bog­fø­ring, alt sam­men desig­net for at gøre din hver­dag let­te­re.

  • Digi­tal bog­fø­ring næsten lige meget, hvil­ket bog­fø­rings­pro­gram du bru­ger i dag, kan vi arbej­de sam­men med det i ret­nin­gen af et mere auto­ma­ti­se­ret og digi­ta­li­se­ret system. Der gør både de dag­li­ge opga­ver og moms­ind­be­ret­nin­gen let­te­re
  • Ekstern bog­hol­dermed sådan en bag ret­tet i din bog­fø­ring er der styr på alle fri­ster for ind­be­ret­ning af moms og års­regn­ska­ber, så du kan slap­pe af
  • Øko­no­misk råd­giv­ning gen­nem en con­trol­ler, der kan hjæl­pe dig med at ska­be et øje­blik­ke­ligt over­blik over den øko­no­mi­ske situ­a­tion og gøre tal­le­ne til mere end bare et regn­skab

Er du i tvivl om, hvor­når der lig­ger moms­ind­be­ret­ning i 2018 og 2019, så er det måske en god ide at få lidt ekstra hæn­der ind, til at hjæl­pe dig med at beva­re over­blik­ket.

Du får meget mere end bare en bog­hol­der hos os. Vi sør­ger for at hjæl­pe dig med at hol­de styr på alle fri­ster for ind­be­ret­ning af moms sam­ti­dig med de dag­li­ge opga­ver inden­for bog­fø­ring.

Den digitale løsning

 

Det er ikke læn­ge­re for­be­holdt de sto­re mag­na­ter og mil­li­ard kon­cer­ner at køre mede auto­ma­ti­se­ret digi­tal bog­fø­ring.

Hos os sør­ger vi for at skræd­der­sy en løs­ning, der tager udgangs­punkt i dine ønsker og behov, så du kan føre regn­skab på dine med vores erfa­ring i ryg­gen.

Digital indberetning af moms

 

Du kan helt slip­pe for at skul­le hol­de styr på dine bilag og fak­tu­ra­er med en digi­tal løs­ning fra bogfoering.dk.

Med en gan­ske enkel app kan du tage bil­le­der af dine bilag og de bli­ver sendt direk­te vide­re og opret­tet til god­ken­del­se af en ekstern bog­hol­der.

Ind­be­ret moms? Intet pro­blem. Når der er styr på regn­ska­bet, kan mom­sen ind­be­ret­tes med et enkelt klik.

Hvad får du ud af den digitale løsning

 

Det er meget mere end bare at have 100% styr på mom­sen, det er rygra­den i dit fir­ma. Øko­no­mi­en hand­ler om frem­ti­den.

Når du væl­ger en digi­tal løs­ning hos os, får du både en con­trol­ler og en regn­skabs­chef med i pak­ken, så du altid har nogen at spar­re med og give dig ide­er til opti­me­ring og udvik­ling.

Er du fri­stet? Så kon­takt os og hør, hvad vi kan gøre for dit fir­ma!

Nu må du være over­be­vist?