Ledige stillinger

Vi ople­ver stor efter­spørgsel på bog­hol­de­re og vores øvri­ge ydel­ser og er altid på udkig efter nye kol­le­ga­er.

Har du erfa­rin­ger med E-cono­mic, NAV, C5, Dinero og Bil­ly — er det en for­del. Det sam­me gæl­der, hvis du er vant til, at arbej­de med de nye­ste tek­no­lo­gi­er og ikke er ban­ge for, at prø­ve nye pro­gram­mer.

Send dit CV til [email protected] og lad os tage en snak om mulig­he­der­ne.

Aktuelle ledige bogholder stillinger

Aar­hus: Vi søger i øje­blik­ket 2 nye bog­hol­de­re til vores kon­tor i Aar­hus — Stil­lin­ger­ne er 37 timer.

Aal­borg: Vi søger i øje­blik­ket 1 ny bog­hol­der til vores kon­tor i Aal­borg — Stil­lin­gen er 37 timer

Uopfordret ansøgninger

Vi mod­ta­ger ger­ne uop­for­dret ansøg­nin­ger fra både bog­hol­de­re og digi­ta­li­se­rings­kon­su­len­ter.

Studiejob/Studenter medhjælper

Vi søger i øje­blik­ket en stu­den­ter med­hjæl­per til for­skel­li­ge tek­stop­ga­ver. Stil­lin­gen er på kon­to­ret i Ran­ders og bli­ver til­pas­set dit stu­die. Der er behov for, at du møder et par timer om ugen på kon­to­ret og resten af tiden kan du arbej­de hjem­me­fra.

Vi søger i øje­blik­ket også en stu­den­ter med­hjæl­per til for­skel­li­ge webpro­jek­ter — opret­tel­se af ind­læg, små SEO opga­ver mv. Kend­skab til Word­Press er et krav. Stil­lin­gen er på kon­to­ret i Ran­ders og bli­ver til­pas­set dit stu­die. Der er behov for, at du møder et par timer om ugen på kon­to­ret og resten af tiden kan du arbej­de hjem­me­fra.

Praktik

Går du på en uddan­nel­se, hvor du skal i 3+ måne­ders prak­tik kun­ne dit prak­tik ophold være hos os på kon­to­ret i Ran­ders.

Vi tager både: Finan­s­ø­ko­no­mer, Con­trol­le­re og Mar­keds­fø­rings­ø­ko­no­mer ind i prak­tik.

Er di marekd­søfrings­ø­ko­nom og vil du arbej­de med online/web — så har vi et vir­ke­lig spæn­den­de projekt/koncept fra 2019, hvor du vil være den sto­re driv­kraft bag og kan sæt­te dine egne spor på pro­jek­tet.