Lej en bogholder — Freelance bogholder

Lejer du en bog­hol­der hos os, får du mere end bare en almin­de­lig fre­elan­ce bog­hol­der. Udover den dag­li­ge bog­fø­ring, kla­rer vi f.eks. også afstem­ning af bank og vare­la­ger, afslut­ning og ind­be­ret­ning af moms og andre punk­t­af­gif­ter, og kan også leve­re et kom­plet års­regn­skab. For bag din nye ekster­ne bog­hol­der står et revi­sions­fir­ma med over 40 års erfa­ring og mas­ser af eks­per­ti­se at træk­ke på.

Er den dag­li­ge bog­fø­ring løbet dig over hove­d­et? Eller har du ikke nok bilag til at ansæt­te en fuld­tids bog­hol­der? Eller går din gam­le bog­hol­der på pen­sion?

Der kan være man­ge grun­de til at leje en bog­hol­der. Men uan­set, hvad din årsag er, fin­der du altid den rig­ti­ge løs­ning hos os.

Få foretaget jeres bogføring med kyndig hånd

Så tænk ud af bok­sen og lej en bog­hol­der hos Bogfoering.dk, der kan tage hånd om den løben­de bog­fø­ring. Der­ved får du en erfa­ren res­sour­ce, der kan stå for jeres bog­hol­de­ri i det omfang, som det er nød­ven­digt og løser opga­ver som:

  • Løben­de bog­fø­ring af alle jeres bilag
  • Opret­tel­se og udsen­del­se af fak­tu­ra­er til jeres kun­der
  • At sæt­te alle jeres reg­nin­ger til beta­ling til tiden
  • Udfær­di­gel­se af løn­sed­ler og udbe­ta­ling af løn
  • Opfølg­ning på kun­der, som ikke har betalt til tiden
  • Kre­di­tor sty­ring inkl. cas­h­flow forecast
  • Rap­por­te­ring til ledel­se og ejer­kreds om fir­ma­ets øko­no­mi
  • Afslut­ning af og ind­be­ret­ning af moms- og andre punk­t­af­gif­ter
  • Afslut­ning af års­regn­ska­bet og klar­gø­ring af regn­ska­bet til revi­sion

Og meget, meget mere…

Så mon ikke en fre­elan­ce bog­hol­der er noget for dig?

Få foretaget jeres bogføring med kyndig hånd

Vil du leje en bog­hol­der, så kon­takt os på 42 14 81 52 , eller udfyld for­mu­la­ren her­un­der. Så kon­tak­ter vi dig og afta­ler nær­mer om, hvad din nye bog­hol­der skal gøre for dig.

 

Intet regnskab er for lille, og intet er for stor 

 

Vi klare

Vi kan kla­re bog­fø­rin­gen for virk­som­he­der af alle stør­rel­ser og inden for alle bran­cher. Intet regn­skab er for lil­le og intet er for stort. Så uan­set om du kun har brug for en bog­hol­der et par timer hvert hal­ve år, eller har brug for dag­lig bog­fø­ring i fle­re timer, kan vi løse opga­ven.

Du bestemmer

Du bestem­mer også selv, hvor­vidt din ekster­ne bog­hol­der skal kom­me og udfø­re arbej­det hos jer, eller vi kan kla­re det over distan­cen. Vi kan også veks­le mel­lem beg­ge løs­nin­ger. F.eks. kan vi kom­me ud hos jer en gang om måne­den til måneds­af­slut­ning og så kla­re den løben­de bog­fø­ring over distan­cen.

Automatisk

Via vores auto­ma­ti­se­re­de digi­ta­le bog­hol­de­ri kan vi auto­ma­ti­se­re bog­fø­rin­gen og kla­re det helt uden papir­bi­lag. Du kan føl­ge med i fir­ma­ets øko­no­mi­ske situ­a­tion via en app til din smartp­ho­ne. App’en bru­ger du sam­ti­dig til, at tage bil­le­der af alle de kvit­te­rin­ger og andre bilag, du får i hver­da­gen. Læs mere om auto­ma­ti­se­ret digi­talt bog­hol­de­ri her.

Lej en bogholder med ekstra muskler

 

Som du kan se, er der man­ge for­de­le ved at leje en bog­hol­der hos Bogfoering.dk. Den stør­ste for­del er dog det sto­re bag­land, og den bre­de erfa­ring din nye ”fre­elan­ce bog­hol­der” kan træk­ke på.

Det bety­der, at du ikke ale­ne får en ekstern bog­hol­der, der kan tage sig af din løben­de bog­fø­ring. Du får også en bog­hol­der, der kan løse alle de bog­fø­rings­mæs­si­ge pro­blem­stil­lin­ger og udfor­drin­ger, som et fir­ma som dit kan løbe ind i.

Det stær­ke bag­land gør det muligt, at træk­ke på den for­nød­ne eks­per­ti­se i de situ­a­tio­ner, hvor der er brug for spe­ci­al­vi­den om f.eks. im- og eks­port af bestem­te vare­grup­per eller skat­te­tek­ni­ske pro­blem­stil­lin­ger. Der­ved er du sik­ker på, at der ikke duk­ker ube­ha­ge­li­ge over­ra­skel­ser op, den dag du skal afslut­te dit års­regn­skab.

Vil du ger­ne leje en ekstern bog­hol­der med ekstra mus­k­ler til dit bog­hol­de­ri? Kon­takt Bogfoering.dk. Så fin­der vi en løs­ning på din bog­fø­ring, der pas­ser til net­op dit fir­ma.

Hvad koster en ekstern bogholder?

Nor­malt koster en ekstern bog­hol­der fra 425,- kr. i timen eks­kl. moms.

Men væl­ger du en af vores for­del­ag­ti­ge pak­ker, som er pris­sat efter antal bilag pr. måned eller hal­vår, skal du ikke tænk­te på time­pri­sen. Spørgs­mål til bog­fø­rin­gen er med i pri­sen.

Skal du bru­ge en ekstern bog­hol­der i en læn­ge­re peri­o­de pga. syg­dom, bar­sel ol.? Kon­takt os for en fast pris.

Læs mere om pri­ser og pak­ke­løs­nin­ger her.