Lønadministration

Bru­ger du alt for meget tid på lønad­mi­ni­stra­tion? Eller synes du, det er alt for besvær­ligt at få styr på time­sed­ler, kilo­me­ter­regn­skab og alt det andet papir­ar­bej­de omkring løn­nen? Eller er at fin­de tid til at få ord­net løn­nen, så med­ar­bej­der­ne kan få den udbe­talt til tiden? Så lad bogfoering.dk tage sig af løn­regn­ska­bet. Så slip­per du for besvæ­ret og får mere tid til at ple­je kun­der­ne og udvik­le fir­ma­et.

Får med­ar­bej­der­ne ikke løn til tiden, går der ikke læn­ge, før snak­ken og usik­ker­he­den om fir­ma­ets øko­no­mi­ske for­må­en bre­der sig blandt med­ar­bej­der­ne. Til­sva­ren­de kan det også hur­tigt ska­be en mis­stem­ning, hvis der er fejl i løn­sed­ler­ne, eller løn­nen er ble­vet ind­be­ret­tet for­kert til SKAT, så med­ar­bej­der­ne skal beta­le efter­skat.

Du kan ikke blive for grundig med lønregnskabet

 

Der­for er du nødt til at være ekstra grun­dig, og sør­ge for at alt er kor­rekt, hver gang du skal lave løn til med­ar­bej­der­ne. Og der er nok at hol­de styr på med time­sed­ler, kør­sels­regn­skab og hvad der nu ellers lig­ger til grund for den enkel­te med­ar­bej­ders lønud­be­ta­ling.

Sam­ti­dig skal du også hele tiden føl­ge med i lov­giv­nin­gen og sik­re, at du over­hol­der alle reg­ler­ne omkring lønud­be­ta­ling. Der er hele tiden noget, der bli­ver lavet om. Så det er bare med at være vågen.

Det hele tager tid! Tid som du måske ikke har, men er nødt til at fin­de, for at være sik­ker på, at alle får kor­rekt løn udbe­talt til tiden.

“Fjern bekym­rin­ger­ne om løn og få mere tid til, at dri­ve din virk­som­hed!”

Vink farvel til papirarbejdet med en ekstern lønadministration

 

Vil­le det ikke være dej­ligt, bare at kun­ne over­la­de hele lønad­mi­ni­stra­tio­nen til en ekstern løn­bog­hol­der. En der kun­ne tage sig af det hele, ind­be­ret­te­de alt kor­rekt og sør­ge for, at løn­nen gik ind til tiden – hver gang!

Sådan en løs­ning til­by­der vi hos bogfoering.dk. Den tager livet af alt papir­nus­se­ri­et, Excel-arke­ne og alt det andet, du bru­ger for at hol­de styr på løn­nen. Og vi har altid tid til at køre løn­nen til tiden.

Vores løs­ning er fuld­stæn­dig digi­tal. Det vil sige, at med­ar­bej­der­ne – og frem­over også dig selv – ind­be­ret­ter timer, kør­te kilo­me­ter og udlæg digi­talt, og så kla­rer vi resten.

Vi opgør løn­nen, ind­be­ret­ter til SKAT, ATP og Ferie­Kon­to, og kører løn­nen, så alle med­ar­bej­der­ne får kor­rekt løn til tiden hver måned eller hver 14. dag, alt efter hvad I nu bru­ger i din virk­som­hed.

Sig goddag til en lettere lønadministration

 

Hos bogfoering.dk kan du købe præ­cis den form for lønad­mi­ni­stra­tion, du har brug for. Du beta­ler en fast måned­lig pris pr. løn­sed­del. Så får du mere tid til at dri­ve dit fir­ma – eller mere fri­tid, hvis det er den, du hidtil har brugt på at få kla­ret løn­regn­ska­bet.

Det er let at kom­me i gang! Udfyld for­mu­la­ren her­un­der, giv os et ring, eller send os en mail. Så fin­der vi sam­men den bed­ste løs­ning på lønad­mi­ni­stra­tio­nen i net­op din virk­som­hed.

…og måske et lettere bogholderi

Løn­nen er ikke det ene­ste, du kan få kla­ret på bogfoering.dk. Fak­tisk kan du få hele din bog­fø­ring digi­ta­li­se­ret og auto­ma­ti­se­ret – eller du kan væl­ge en anden løs­ning, der pas­ser bed­re til dine behov.Få over­blik over mulig­he­der­ne for at få et let­te­re bog­hol­de­ri her!

Hvad koster lønadministration?

Det koster 125 kr. pr. løn­sed­del.

Har du mere end 8 ansat­te kan du med for­del kon­tak­te os!