Medarbejdere

Her kan du se alle vores dyg­ti­ge med­ar­bej­de­re ved Bogfoering.dk.

Vores med­ar­bej­de­re besid­der stor erfa­ring inden­for en lang ræk­ke bog­fø­rings­pro­gram­mer, løn­pro­gram­mer og er alle fag­li­ge dyg­ti­ge. Med­ar­bej­der­ne er til­knyt­tet for­skel­li­ge kon­to­rer og det vil typisk være en med­ar­bej­der nær­mest dig, der vil bli­ve din kon­takt­per­son og den der udfø­rer arbej­det. Vi vil sør­ger dog for, at du bli­ver mat­che med en, der ken­der til dit bog­fø­rings­pro­gram og har de kom­pe­ten­cer som du har brug for.

Medarbejderne i Randers afdelingen

Kristian Konradsen Proces- og digitaliseringskonsulent
Kri­sti­an Kon­rad­sen
Pro­ces- og Digi­ta­li­se­rings­kon­su­lent
Susanne Dokkedahl
Sus­an­ne Dok­ke­da­hl
Bog­hol­der
Bir­git­te Bay-Smidt
Bog­hol­der
Lene Jacob­sen
Bog­hol­der
Cilia Sørensen
Cilia Søren­sen
Bog­hol­der
Mette Beck
Met­te Beck
Bog­hol­der
Tove Nygaard
Bog­hol­der
Tina Kristensen bogholder
Tina Kri­sten­sen
Bog­hol­der
Alla Medkova Rasmussen
Alla Med­ko­va Ras­mus­sen
Bog­hol­der
Lonnie Johansen
Lon­nie Johan­sen
Bog­hol­der
Betina Bohn Christensen
Beti­na Bohn Chri­sten­sen
Bog­hol­der

Udover de 6 bog­hol­de­re og vores digi­ta­li­se­rings­kon­su­lent, er der også 24 reviso­rer og ele­ver, der hjæl­per med bog­fø­ring, fag­lig spa­ring og øvrig råd­giv­ning, som du kun­ne have brug for.

Læs mere om Ran­ders afde­lin­gen her.

Medarbejderne i Hadsund afdelingen

Vibeke Frederiksen
Vibe­ke Fre­de­rik­sen
Bog­hol­der
Pia Niel­sen
Bog­hol­der
Mona Søn­der Thom­sen
Bog­hol­der
Karin Mik­kel­sen
Bog­hol­der
Jan­ni Juste­sen
Bog­hol­der

Udover de 5 bog­hol­de­re, er der også 14 reviso­rer og ele­ver, der hjæl­per med bog­fø­ring, fag­lig spa­ring og øvrig råd­giv­ning, som du kun­ne have brug for.

Læs mere om Hads­und afde­lin­gen her.

Medarbejderne i Aarhus afdelingen

Gitte Gjerulf Nielsen bogholder
Git­te Gjerulf Niel­sen
Bog­hol­der
Jane Fin­da­hl Chri­sten­sen
Regn­skabsas­si­stent
Anja Søn­der­skov
Revisor HD-R
Met­te Hjorts­høj Niel­sen
Revisor HD-R

Udover de 4 bog­hol­de­re, er der også 9 reviso­rer og ele­ver, der hjæl­per med bog­fø­ring, fag­lig spa­ring og øvrig råd­giv­ning, som du kun­ne have brug for.

Læs mere om Aar­hus afde­lin­gen her.

Medarbejderne i Aalborg afdelingen

Janni Bach
Jan­ni Bach
Bog­hol­der
Randi Helmer Refsgaard
Ran­di Hel­mer Refsgaard
Bog­hol­der

Udover de 2 bog­hol­de­re, er der også 19 reviso­rer og ele­ver, der hjæl­per med bog­fø­ring, fag­lig spa­ring og øvrig råd­giv­ning, som du kun­ne have brug for.

Læs mere om Aal­borg afde­lin­gen her.

Medarbejderne i Hammel afdelingen

Michael Helvig Jensen - hjælper med digitalisering
Micha­el Hel­vig Jen­sen
Digi­ta­li­se­ring
Char­lot­te Bro­berg
Bog­hol­der
Randi Helmer Refsgaard
Dort­he Due­lund Simon­sen
Bog­hol­der, Elev

Udover de 2 bog­hol­de­re og digi­ta­li­se­rings med­ar­bej­der, er der også 7 reviso­rer og ele­ver, der hjæl­per med bog­fø­ring, fag­lig spa­ring og øvrig råd­giv­ning, som du kun­ne have brug for.

Læs mere om Ham­mel afde­lin­gen her.

Medarbejderne i Hadsten afdelingen

Dorthe Jakobsen
Dort­he Jakob­sen
Bog­hol­der
Benja­min Hede­gaard Raun
Digi­ta­li­se­ring, Elev

Udover vores bog­hol­der og digi­ta­li­se­rings elev, er der også 9 reviso­rer og ele­ver, der hjæl­per med bog­fø­ring, fag­lig spa­ring og øvrig råd­giv­ning, som du kun­ne have brug for.

Læs mere om Had­sten afde­lin­gen her.

Medarbejderne i Grenaa afdelingen

Michelle Krause
Michel­le Krau­se
Bog­hol­der
Dort­he Kri­sti­an­sen
Bog­hol­der
Char­lot­te Lar­sen
Bog­hol­der

Udover de 3 bog­hol­de­re, er der også 12 reviso­rer og ele­ver, der hjæl­per med bog­fø­ring, fag­lig spa­ring og øvrig råd­giv­ning, som du kun­ne have brug for.

Læs mere om Gre­naa afde­lin­gen her.

Bogfoering.dk består såle­des af 24 fuld­s­tids bog­hol­de­re og et bag­land på 110 mand — ialt mere end 130 mand. Du kan læse mere om vores histo­rie og sam­ar­bej­det med Kvist & Jen­sen her.