Fuldt overblik over din momsregistrering

Hvis du har en virk­som­hed og for­ven­ter en omsæt­ning på mere end 50.000 DKK inden­for 12 mdr, skal du moms­re­gi­stre­re den­ne virk­som­hed. Den­ne øko­no­mi­ske græn­se for moms­re­gi­stre­ring opde­ler hhv. hob­by virk­som­he­der og ful­tids­virk­som­he­der.

Det er muligt selv, at kla­re det admi­ni­stra­ti­ve arbej­de omkring moms­ind­be­ret­nin­ger, eller du kan væl­ge at få et ekster­nt, pro­fes­sio­nelt fir­ma som Bogfoering.dk til at kla­re arbej­det for dig.

Vi kan over­ta­ge det admi­ni­stra­ti­ve arbej­de for dig, så du får fri­gjort res­sour­cer i virk­som­he­den og sam­ti­dig kan være sik­ker på, at dine moms­ind­be­ret­nin­ger lever op til de gæl­den­de krav.

Har du brug for bog­fø­ring, så kon­takt os på 42 14 81 52 , eller udfyld for­mu­la­ren her­un­der. Så kon­tak­ter vi dig og afta­ler nær­mer om, hvad din nye bog­hol­der skal gøre for dig.

Kort og godt: hvad er moms og momsregistrering?

 

Moms­re­gi­stre­ring er en lov­plig­tig akti­vi­tet, som fin­der sted hos virk­som­he­der med en bestemt, årlig mini­mums­om­sæt­ning.

Moms bety­der, at du på veg­ne af SKAT skal opkræ­ve 25% i moms på salg af varer eller ydel­ser fra din virk­som­hed. Det­te skal ind­be­ret­tes til SKAT og kan bli­ve gjort enten kvar­tals­mæs­sigt eller årligt. Tids­punk­ter for moms­ind­be­ret­nin­ger­ne vil bli­ve oplyst i for­bin­del­se med regi­stre­ring af din virk­som­hed.

Når en virk­som­hed moms­re­gi­stre­res hos Erhvervs- og Sel­skabs­sty­rel­sen får den­ne virk­som­hed sam­ti­dig et offi­ci­elt CVR-num­mer samt et regi­stre­rings­be­vis.

Hvornår skal momsregistrering finde sted?

 

Som hoved­re­gel skal alle virk­som­he­der regi­stre­res. Tids­punk­tet for hvor­når moms­re­gi­stre­ring skal ske, afhæn­ger af en virk­som­heds omsæt­ning.

Belø­bet på 50.000 DKK./pr. år er den øko­no­mi­ske græn­se for moms­re­gi­stre­rin­ger, der adskil­ler hob­byvirk­som­he­der (med en omsæt­ning på under 50.000 DKK.) fra såkald­te fuld­tids­virk­som­he­der.

Det er med andre ord fuld­tids­virk­som­he­der, som er pålagt at skul­le regi­stre­res hos Erhvervs- og Sel­skabs­sty­rel­sen.

Der­u­d­over er det anbe­fa­let at regi­stre­re din virk­som­hed, hvis du fore­ta­ger man­ge hand­ler med andre moms­re­gi­stre­re­de virk­som­he­der

 

Lyder det inter­es­sant?

 

Hvordan udarbejdes regnskaberne omkring moms?

 

Moms-ind­be­ret­nin­ger til SKAT fore­går som en del af en virk­som­heds bog­hol­de­ri.

Meget af det admi­ni­stra­ti­ve arbej­de omkring moms­regn­ska­ber fore­ta­ges digi­talt, og det er ikke kun sto­re virk­som­he­der, som i dag­lig­da­gen anven­der og kan nyde godt af digi­ta­le løs­nin­ger omkring regn­skabs­op­ga­ver.  

Her hos Bogfoering.dk kan vi hjæl­pe dig med at ind­fø­re et digi­ta­li­se­ret bog­hol­de­ri, hvor­ved du slip­per for fysisk papir­do­ku­men­ta­tion.

Vi kan hjæl­pe med at effek­ti­vi­se­re arbej­det omkring de digi­ta­le løs­nin­ger, der fin­des for bog­hol­de­ri. Der­for vil fokus­set i vores råd­giv­ning være på at opti­me­re arbejds­pro­ces­ser­ne på de digi­ta­le plat­for­me.

Der er både øko­no­mi­ske, prak­ti­ske samt tids­be­spa­ren­de for­de­le at hen­te ved at ind­fø­re et digi­talt bog­hol­de­ri omkring arbej­det med at ind­be­ret­te moms.

Pris for momsregistrering

Det er gra­tis at regi­stre­re din virk­som­hed for moms til Erhvervs- og Sel­skabs­sty­rel­sen. Det­te kan gøres digi­talt.

Når du væl­ger at ansæt­te en bog­hol­der til at kla­re det admi­ni­stra­ti­ve arbej­de omkring moms­ind­be­ret­nin­ger, vil pri­sen afhæn­ge af den kon­kre­te ydel­se, du køber.

Pri­sen for moms­re­gi­stre­ring vil bli­ve influ­e­ret af omfan­get af hjælp og råd­giv­ning, du mod­ta­ger fra en ekstern bog­hol­der.

Vi kan hjæl­pe med udfø­re råd­gi­ven­de ydel­ser til din virk­som­hed, såfremt I selv har en bog­hol­der ansat. Eller I kan væl­ge af lade os om at udfø­re arbejds­op­ga­ver­ne omkring jeres virk­som­heds moms­regn­ska­ber.

Hos Bogfoering.dk skræd­der­syr vi løs­nin­ger for dig, som mat­cher dine behov. Og der kan være en væsent­lig bespa­rel­se at hen­te ved at over­gå til digi­talt bog­hol­de­ri for at kla­re moms­re­gi­stre­rin­ger­ne.

Vi tager udgangs­punkt i, at virk­som­he­der er for­skel­li­ge i stør­rel­se, og der­for kan du selv væl­ge den løs­ning, som er mest for­del­ag­tig for dig og din virk­som­hed.

Vores pak­ker består af måned­li­ge beta­lin­ger. Der­ved kan du få hjælp i net­op det omfang, du har brug for.

Hvad kan en ekstern bogholder hjælpe med?

 

Hos Bogfoering.dk fin­der du kom­pe­ten­te med­ar­bej­de­re, som kan hjælp dig med at få styr på den kor­rek­te ind­be­ret­ning af regn­ska­ber.

Om du har en enkelt­mands­virk­som eller en virk­som­hed med fle­re ansat­te, kan der være både prak­ti­ske og tryg­heds­ba­se­re­de for­de­le at hen­te ved at ansæt­te en ekstern bog­hol­der.

  • Pro­fes­sio­nel hjælp til at udfø­re regn­skabs­op­ga­ver hvis admi­ni­stra­tio­nen omkring din virk­som­heds øko­no­mi er ble­vet for kom­pleks og uover­sku­e­lig
  • Sik­ring af at dine regn­ska­ber og moms­ind­be­ret­nin­ger lever op til den gæl­den­de lov­giv­ning på områ­det
  • Yde øko­no­misk råd­giv­ning i for­bin­del­se med dine eksi­ste­ren­de regn­skabs­op­ga­ver i virk­som­he­den
  • Over­ta­ge arbej­det omkring din virk­som­heds bog­hol­de­ri, så der bli­ver fri­gjort res­sour­cer og tid i virk­som­he­den til at kla­re andre, vig­ti­ge arbejds­op­ga­ver.
  • Bidra­ge med at opti­me­re arbej­det med de digi­ta­le løs­nin­ger for moms­ind­be­ret­nin­ger, så du opnår en bed­re effek­ti­vi­tet omkring arbej­det med din virk­som­heds regn­skab

Nu må du være over­be­vist?