Om Os

Synes du også, at der sta­dig er alt for meget besvær og alt for meget papir­nus­se­ri med dit regn­skab? For når reg­nin­ger­ne alli­ge­vel kom­mer ind som PDF-filer på mai­len, er der vel ingen grund til, at skri­ve dem ud på papir og sæt­te dem ind i et ring­bind? Der må være en nem­me­re og mere auto­ma­tisk måde, at kla­re bog­fø­rin­gen på – og den ken­der vi hos Bogfoering.dk. Vi er nem­lig eks­per­ter i auto­ma­ti­se­ret digi­talt bog­hol­de­ri.

Lig­ger dine bilag sta­dig som en papir­bun­ke, og skri­ver du sta­dig alle dine reg­nin­ger ud, lige så snart du mod­ta­ger dem i mai­len? Og tæn­ker du tit over, at der må være en nem­me­re måde at gøre tin­ge­ne på, når alt andet fore­går digi­talt i sam­fun­det?

Sådan tænk­te vi også en dag hos revi­sions­fir­ma­et Kvist & Jen­sen. Det fik os til at dis­rup­te de vel­kend­te arbejds- og papir­gan­ge. Dem hav­de vi ellers brugt i de mere end 40 år, vi har ydet bog­fø­rings­hjælp og erhvervs­ser­vi­ce til virk­som­he­der i alle stør­rel­ser og af alle type.

Til for­må­let ansat­te vi en eks­pert i digi­ta­li­se­ring og ved at for­e­ne og tage det bed­ste fra beg­ge ver­de­ner, end­te vi med de ydel­ser, som du kan købe her hos bogfoering.dk.

Det bedste fra begge verdener

 

Helt præ­cist er det pro­dukt, vi sæl­ger et ”auto­ma­ti­se­ret digi­talt bog­hol­de­ri”. Det kan til­pas­ses lige præ­cis til det behov, du har i din virk­som­hed og auto­ma­ti­se­re alle de der arbejds­gan­ge, du skub­ber for­an dig, som en stør­re og stør­re bun­ke, du skal have kla­ret en dag.

Vil­le det ikke være dej­ligt, bare at sæt­te dem på auto­pi­lot, så du slap for dår­lig samvit­tig­hed og sid­ste øje­bliks panik, hver gang der skal afreg­nes moms eller ind­sen­des års­regn­skab?

Du bestem­mer næsten selv, hvor meget af det auto­ma­ti­se­re­de digi­ta­le bog­hol­de­ri du har brug for. Vores system kan arbej­de sam­men med alle de mest udbred­te løs­nin­ger på mar­ke­det lige fra Dinero, E-cono­mic til NAV Small Busi­ness og Bil­ly.

Lyder det inter­es­sant, kan du enten læse mere her på hjem­mesi­den eller kon­tak­te os onli­ne eller IRL.

“Auto­ma­ti­se­re alle de arbejds­gan­ge, du skub­ber for­an dig, som en stør­re og stør­re bun­ke.”

Her finder du os såvel digitalt som IRL

I prak­sis bety­der det ikke noget for os, om du bor i Køben­havn, Mari­bo eller Mari­a­ger. Vores løs­ning er digi­tal, og du kan til­gå den, hvor­fra du har lyst, når du har lyst.

Så er du udmær­ket til­freds med, at din bog­hol­der befin­der sig et eller andet sted ude i sky­en? Så kan du bare fort­sæt­te til for­si­den og læse mere om vores digi­ta­le ydel­ser.

Man­ge er dog gla­de for, at arbej­de sam­men med et bog­hol­der- eller revi­sions­fir­ma, der er lokalt for­ank­ret. Så kan de lige kom­me for­bi, få en snak om deres bog­hol­de­ri og vores bud på, hvor­dan vi fin­der den mest opti­ma­le digi­ta­le løs­ning på deres behov for bog­fø­rings­hjælp.

Vi har 7 afde­lin­ger fra Aal­borg i nord og til Aar­hus i syd. Hver afde­ling er beman­det med bog­hol­de­re og eks­per­ter i regn­skab og revi­sion, som du kan træk­ke på.

Historien om firmaet bag bogfoering.dk

Histo­ri­en om bogfoering.dk er både gam­mel og ny. Den består af lige dele bog­fø­ring og digi­ta­li­se­ring, og tager sin begyn­del­se med stif­tel­sen af revi­sions­fir­ma­et Kvist & Jen­sen for mere end 40 år siden.

Fir­ma­et Kvist & Jen­sen Statsau­to­ri­se­re­de reviso­rer A/S er en alm. revi­sions­virk­som­hed med alt inden­for skat, revi­sion, regn­skab, råd­giv­ning, bog­fø­ring mv. Det har fun­ge­ret på den måde lige siden opstar­ten i 1977. Kvist & Jen­sen har i dag mere end 130 med­ar­bej­de­re.

Men da vi først hav­de tænkt tan­ken om, at der måt­te være en let­te­re måde at føre bog­hol­de­ri på, kun­ne vi ikke slip­pe den. Der­for ansat­te vi pr. 1/12 2017 en eks­pert på områ­det. Han hed­der Kri­sti­an Kon­rad­sen og er ansat som pro­ces- & digi­ta­li­se­rings­kon­su­lent.

Kri­sti­an skal stå for digi­ta­li­se­rin­gen, samt hjæl­pe kun­der­ne med at få opti­me­ret deres pro­ces­ser og deres bog­fø­ring. Sam­men med vores erfa­rin­ger inden­for bogholderi/bogføring, bli­ver Kri­sti­ans erfa­ring med digi­ta­li­se­ring til et helt nyt for­ret­nings­ben, Kvist & Jen­sen Digi­ta­li­se­ring.

Det er den del af fir­ma­et, der kører Bogfoering.dk og vores før­ste digi­ta­le pro­duk­ter og tje­ne­ster fin­der du her på siden – sene­re kom­mer der fle­re til.

Om bogfoering.dk

 

Her på bogfoering.dk vil du fin­de alle vores ydel­ser inden­for bog­fø­ring, digi­ta­li­se­ring af bog­hol­de­ri­er og opti­me­ring af arbejds­gan­ge i bog­hol­de­ri­et. Det er to områ­der, der over­lap­per hin­an­den, hvor­for det er meget logisk at sam­le dem på en og sam­me hjem­mesi­de.

Læs om de for­skel­li­ge ydel­ser her på siden og kon­takt os, når du er klar til at gå i gang med, at ind­fø­re et auto­ma­ti­se­ret digi­talt bog­hol­de­ri.

Ansatte og kundeforhold

 

Bogfoering.dk er en service/tjeneste under Kvist & Jen­sen Digi­ta­li­se­ring.

Bogfoering.dk har ingen ansat­te, men benyt­ter sig af med­ar­bej­de­re ansat hos Kvist & Jen­sen, der er eks­per­ter i bog­fø­ring og bog­hol­de­ri

Som kun­de ved bogfoering.dk vil du såle­des også være kun­de i Kvist & Jen­sen Digi­ta­li­se­ring.

Vel­kom­men til.