Online bogføring har mange fordele

En vig­tig del af det at dri­ve en virk­som­hed er at skri­ve alt rele­vant pen­ge­re­la­te­ret ind i virk­som­he­dens regn­skab. Blandt andet skal ind­tæg­ter, udgif­ter, løn- og skat­te­be­reg­nin­ger bog­fø­res. Som beteg­nel­sen ’bog­fø­ring’ anty­der, udfør­tes bog­fø­rin­gen oprin­de­ligt i bøger, og sådan har det været frem til nye­ste tid.

I dag er der sket en bety­de­lig opgra­de­ring af bog­hol­de­ri med bru­gen af IT og kom­mu­ni­ka­tion via inter­net­tet. 

Læs her om sto­re for­de­le ved en digi­ta­li­se­ret og onli­ne bog­fø­ring, som vi her hos Bogfoering.dk kan hjæl­pe med.

Har du brug for bog­fø­ring, så kon­takt os på 42 14 81 52 , eller udfyld for­mu­la­ren her­un­der. Så kon­tak­ter vi dig og afta­ler nær­mer om, hvad din nye bog­hol­der skal gøre for dig.

Derfor er online bogføring fordelagtigt for virksomheden

Ved at rekvi­re­re onli­ne bog­fø­ring får din virk­som­hed adgang til et onli­ne bog­fø­rings­pro­gram. Det bety­der far­vel til at gem­me og hol­de styr på papir­fak­tu­ra­er, papirkvit­te­rin­ger og så vide­re. Med et onli­ne regn­skabspro­gram arki­ve­res regn­ska­ber og bilag i sky­en. Du skal blot give de påkræ­ve­de oplys­nin­ger til pro­gram­met. Med et regn­skabspro­gram fore­ta­ges intel­li­gent og sim­pel bog­fø­ring onli­ne af din virk­som­heds bilag.

Ud over at slip­pe for papir­fak­tu­ra­er og papirkvit­te­rin­ger giver det også dit fir­ma en stor sik­ker­hed at abon­ne­re på vores onli­ne bog­fø­rings­pro­gram. Du und­går even­tu­el­le fejl i regn­ska­ber. Onli­ne bog­fø­ring mulig­gør et løben­de over­blik over din øko­no­mi­ske situ­a­tion. Du har adgang til dit opda­te­re­de fir­ma­regn­skab på alle tids­punk­ter på dagen, blot du er til­koblet en inter­net­for­bin­del­se.

Bog­fø­rin­gen i en virk­som­hed fore­ta­ges som regel af en bog­hol­der, revisor eller øko­no­mi­ansvar­lig. Måske kan du helt spa­re en fastan­sat bog­hol­der i dit fir­ma ved at benyt­te vores bog­fø­rings­til­bud, eller du kan få del­vis aflast­ning af den ansvar­li­ge for regn­ska­bet på din arbejds­plads. Et onli­ne regn­skabspro­gram er både tids­be­spa­ren­de og øko­no­misk for­del­ag­tigt.

Vælg det rette bogføringsprogram

 

At fin­de det rig­ti­ge bog­fø­rings­pro­gram kan være lidt af en jung­le. På net­tet fin­des man­ge for­skel­li­ge onli­ne regn­skabspro­gram­mer at væl­ge imel­lem. Bogfoering.dk under­støt­ter de fle­ste og har stor eks­per­ti­se i at navi­ge­re i dem. Det gæl­der blandt andet de dan­ske pro­gram­mer E-cono­mic, Dinero, Bil­ly, Vis­ma og Micro­soft Dyna­mi­cs NAV.

Når du er på udkig efter det ret­te bog­fø­rings­pro­gram til dit fir­ma, anbe­fa­ler vi, at du sæt­ter dig grun­digt ind i de for­skel­li­ge mulig­he­der. Det er nem­lig indi­vi­du­elt, hvil­ket pro­gram der pas­ser bedst til en virk­som­hed. Det afhæn­ger blandt andet af stør­rel­sen på din virk­som­hed. Sto­re virk­som­he­der vil for eksem­pel have mere gavn af E-cono­mic end Dinero, da sidst­nævn­te er desig­net til min­dre virk­som­he­der.    

De fle­ste regn­skabspro­gram­mer er gra­tis eller har en gra­tis prø­ve­pe­ri­o­de. De er let­te at til­gå og pas­ser til alle typer com­pu­te­re.

Vi guider dig

 

Uden stor viden om de for­skel­li­ge pro­gram­mer kan det være svært at fin­de net­op det, der bedst mat­cher din virk­som­heds funk­tio­ner. Hos Bogfoering.dk har vi let­tet det­te arbej­de for dig. På vores hjem­mesi­de fin­der du en over­sigt over nog­le af de mest popu­læ­re regn­skabspro­gram­mer. Vi står altid til rådig­hed med yder­li­ge­re råd og pro­fes­sio­nel vej­led­ning i bog­fø­ring onli­ne.

Du kan kon­tak­te os via mail, tele­fon eller ved at møde op i en af vores afde­lin­ger, som du fin­der mere infor­ma­tion om i bun­den af hjem­mesi­den.

Nu må du være over­be­vist?