Optimer bogføringen med en papirløs bogholder

Fle­re og fle­re dan­ske­re sprin­ger ud som selv­stæn­di­ge og iværk­sæt­te­re. Men lige­gyl­digt hvil­ken gen­re du arbej­der inden­for, så kræ­ver det at du har styr på bog­fø­rin­ger­ne og regn­ska­ber­ne. At hol­de regn­skab over virk­som­he­dens ind­tæg­ter, udgif­ter, moms­fradrag osv. kan i man­ge til­fæl­de være en stor og for nogen næsten uover­kom­me­lig arbejds­byr­de. Især hvis der er run på og virk­som­he­den er i vækst og man ønsker at pri­o­ri­te­re den­ne vækst. Hel­dig­vis står vi hos Bogfoering.dk klar med løs­nin­gen.

Har du brug for bog­fø­ring, så kon­takt os på 42 14 81 52 , eller udfyld for­mu­la­ren her­un­der. Så kon­tak­ter vi dig og afta­ler nær­mer om, hvad din nye bog­hol­der skal gøre for dig.

En papirløs bogholder

 

Vi lever i en digi­ta­li­se­ret ver­den, hvor tra­di­tio­nel­le bre­ve for længst er ble­vet skif­tet ud med e-mails. Det sam­me gæl­der for moder­ne bog­fø­ring. Glem tiden hvor du sad med stak­ke­vis af papir­bi­lag, som du skul­le for­sø­ge at fin­de hoved og hale i og sir­ligt sæt­te i tun­ge map­per, for der­ef­ter at gem­me dem væk i arkiv­ska­bet i mindst 5 år.

Sats i ste­det på en papir­løs bog­hol­der, hvor alle bilag, udlæg, kvit­te­rin­ger etc. nemt og lige til uplo­a­des digi­talt i virk­som­he­dens egne pri­va­te regn­skabs­map­pe. En map­pe der natur­lig­vis er over­or­dent­ligt godt beskyt­tet med et skud­sik­kert pas­sword.

Des­u­den er en papir­løs bog­hol­der en både tids­be­spa­ren­de løs­ning, men fak­tisk også en løs­ning med omtan­ke for mil­jø­et.

Outsource din bogføring

 

Hos bogfoering.dk til­by­der vi fle­re for­skel­li­ge løs­nin­ger. Du kan bru­ge vores smar­te og moder­ne papir­lø­se bog­hol­der­sy­stem, hvor du fort­sat selv hol­der sty­ring på dit regn­skab eller du kan over­la­de hele bog­fø­rin­gen til os.

I ste­det for at bru­ge res­sour­cer på en in-hou­se bog­hol­der, der kræ­ver en fast løn, så kan du få mak­si­malt udbyt­te af din afreg­ning hos os. Med andre ord kan vi age­re din fre­elan­ce bog­hol­der, som træ­der til så snart beho­vet er der.

 

Lyder det inter­es­sant?

 

Skræddersy din bogholder efter behov

 

Vi lader det være op til dig og din virk­som­hed, at beslut­te præ­cist hvad jeres behov er. Og net­op der­for til­by­der vi skræd­der­sy­e­de løs­nin­ger, så vi bed­re kan mat­che jeres ønsker. Der­for kan du hos os leje en bog­hol­der på time­ba­sis, uge­ba­sis eller måneds­ba­sis. Du kan også boo­ke en ekstern con­trol­ler, som løben­de kig­ger virk­som­he­dens regn­skab efter i søm­me­ne. Eller du kan væl­ge at gå hele vej­en og sim­pelt­hen hyre en ekstern øko­no­mi­chef gen­nem os.

Udover en papir­løs bog­hol­der­løs­ning, kan vi også være behjæl­pe­li­ge med en opti­me­ring af dit bog­hol­de­ri samt lønad­mi­ni­stra­tion.

Optimér din bogføring én gang for alle

 

Hos bogfoering.dk sid­der der spe­ci­a­li­ster med mere end 40 års erfa­ring. Sær­li­ge kom­pe­ten­cer kom­bi­ne­ret med en moder­ne nytænk­ning af bog­fø­ring, giver et helt unikt kon­cept, der kan gøre under­vær­ker for din virk­som­hed.

Vi har afde­lin­ger i både Aar­hus, Aal­borg, Ran­ders, Had­sten, Ham­mel, Hads­und og Gre­naa. Og selv­om hele kon­cep­tet er byg­get op omkring onli­ne papir­løs bog­hol­de­ri, så er vi blot en tele­fo­nop­ring­ning eller en e-mail væk.

Ved at opti­me­re din bog­fø­ring og få styr på virk­som­he­dens øko­no­mi, und­går du alvor­li­ge fejl eller skat­tes­mæk. Des­u­den får du brug­bar hjælp til at træk­ke ting som kør­sel, per­so­na­le udgif­ter og andre udlæg fra i regn­ska­bet.

Vi til­by­der en fast, lav måned­lig ydel­se, som i sid­ste ende med garan­ti vil spa­re dig for man­ge pen­ge.

Nu må du være over­be­vist?