Optimeret bogholderi

Vil du ger­ne have opti­me­ret bog­hol­de­ri­et i din virk­som­hed? Så lad Bogfoering.dk’s eks­per­ter se nær­me­re på arbejds­gan­ge og pro­ces­ser i jeres bog­hol­de­ri. Så fin­der vi de ste­der, hvor arbejds­gan­ge­ne enten kan opti­me­res, digi­ta­li­se­res eller måske helt auto­ma­ti­se­res. Resul­ta­tet bli­ver et top­trim­met og moder­ne bog­hol­de­ri, der får fjer­net alle tri­vi­el­le eller helt unød­ven­di­ge arbejds­op­ga­ver. Kon­takt os i dag og få mere over­skud i bog­hol­de­ri­et.

Er der altid fuld fart på i bog­hol­de­ri­et og over­ve­jer du, om du måske skal udvi­de med en ekstra res­sour­ce?

lad Bogfoering.dk’s eks­per­ter se nær­me­re på arbejds­gan­ge og pro­ces­ser i dit bog­hol­de­ri, for at under­sø­ge, om vi kan fin­de nog­le måder at gøre hver­da­gen let­te­re på. Måske kan vi fjer­ne en del af taste­ar­bej­det ved, at digi­ta­li­se­re tri­vi­el­le arbejds­gan­ge eller auto­ma­ti­se­re den måde, I får bilag og andre oplys­nin­ger ind i jeres regn­skabspro­gram på.

Det kan ske helt uden at du behø­ver, at skif­te jeres regn­skabspro­gram og uden at du behø­ver at flyt­te bog­fø­rin­gen over til os. Vi tager nem­lig udgangs­punkt i, hvad I har i dag og opti­me­rer, digi­ta­li­se­rer og auto­ma­ti­se­rer det, så dit bog­hol­de­ri får en let­te­re og mere effek­tiv arbejds­dag.

Få et mere effektivt bogholderi med mindre stress

Sel­ve pro­ces­sen med at opti­me­re fir­ma­ets bog­hol­de­ri fore­går ved, at en af vores eks­per­ter kom­mer på besøg. Under besø­get ser vi nær­me­re på, hvil­ket regn­skabspro­gram I anven­der og hvor­dan de for­skel­li­ge opga­ver bli­ver løst af med­ar­bej­der­ne i hver­da­gen.

Der­ef­ter går vi i tæn­ke­boks og ven­der til­ba­ge med et oplæg til:

  • Nye, mere effek­ti­ve arbejds­gan­ge i jeres eksi­ste­ren­de regn­skabspro­gram
  • Digi­ta­li­se­ring og auto­ma­ti­se­ring af tri­vi­el­le arbejds­op­ga­ver
  • Auto­ma­ti­se­ring af data­over­førs­ler fra jeres andre digi­ta­le syste­mer i virk­som­he­den
  • Auto­ma­ti­se­ring og even­tu­elt fuld­stæn­dig digi­ta­li­se­ring af bilags­hånd­te­rin­gen
  • Hvil­ke til­lægs­pro­gram­mer og onli­ne tje­ne­ster, I med for­del kan effek­ti­vi­se­re arbejds­gan­ge­ne med
  • Efter­ud­dan­nel­se af med­ar­bej­der­ne i de mere effek­ti­ve og digi­ta­li­se­re­de arbejds­gan­ge
Optimeret bogholderi

Den stør­ste effek­ti­vi­tets­ge­vinst opnås ved at ind­fø­re alle de til­tag, vi kom­mer med. Men det er natur­lig­vis op til dig, i sam­ar­bej­de med dit bog­hol­de­ri, at væl­ge de effek­ti­vi­se­rin­ger, digi­ta­li­se­rin­ger og auto­ma­ti­se­rin­ger, der giver mest mening for jer at ind­fø­re, samt hvil­ken ræk­ke­føl­ge de skal imple­men­te­res i.

Resul­ta­tet skul­le ger­ne være et mere effek­tivt bog­hol­de­ri med min­dre stress og mere luft i hver­da­gen. Det giver dig gla­de­re med­ar­bej­de­re, og fjer­ner beho­vet for at til­fø­re fle­re res­sour­cer til bog­hol­de­ri­et i din virk­som­hed.

“Optimér bog­hol­de­ri­et, få gla­de­re med­ar­bej­de­re, og fjern beho­vet for, at til­fø­re fle­re res­sour­cer til bog­fø­rin­gen!”

Vil du også gerne have et mere optimeret bogholderi?

 

Kun­ne du tæn­ke dig at få opti­me­ret dit bog­hol­de­ri? Så kon­takt Bogfoering.dk alle­re­de i dag, så vi kan få aftalt tid til, hvor­når vi skal kom­me ud og se, hvil­ke mulig­he­der for effek­ti­vi­se­ring, digi­ta­li­se­ring og auto­ma­ti­se­ring vi kan se i dit bog­hol­de­ri.

Kon­takt os ved hjælp af kon­takt­for­mu­la­ren her­un­der, giv os et ring på 42 14 81 52 eller send os en mail på [email protected].