Er tiden inde til at outsource bogholderiet?

Der kan være man­ge gode grun­de til at out­sour­ce bog­hol­de­ri­et. Oftest står val­get mel­lem at ansæt­te en bog­hol­der i fir­ma­et eller over­dra­ge bog­hol­de­ri­et til et fir­ma, der ikke laver andet. Det sid­ste er det, vi til­by­der hos bogfoering.dk. Hos os bestem­mer du selv, hvor meget du vil over­dra­ge og hvor­dan det skal fore­gå, lige­som du kan få et fuld­stæn­digt auto­ma­ti­se­ret digi­talt bog­hol­de­ri!

Alle virk­som­he­der kom­mer på et tids­punkt til at tage stil­ling til, hvor­dan de skal føre deres regn­skab. Nog­le væl­ger alle­re­de fra star­ten at out­sour­ce bog­hol­de­ri­et, mens andre væl­ger at kla­re det selv – i hvert fald i begyn­del­sen.

Sene­re kom­mer de fle­ste af dem, som gør det selv til et punkt, hvor de er nødt til at væl­ge enten at ansæt­te en hel- eller del­tids­bog­hol­der eller at over­gi­ve bog­fø­rin­gen til et ekster­nt fir­ma. Det giver dem mere tid til at ple­je kun­der­ne, lede med­ar­bej­der­ne og udvik­le fir­ma­et.

Derfor skal du outsource bogholderiet

 

For­de­len ved at out­sour­ce bog­hol­de­ri­et er, at du ikke får end­nu en res­sour­ce på løn­nings­li­sten – som til­med ikke tje­ner pen­ge ind til fir­ma­et. Sam­ti­dig beta­ler du kun den ekster­ne bog­hol­der en fast måned­lig pris, så du har kon­trol over udgif­ter­ne.

Der­u­d­over slip­per du også for, at skul­le sæt­te dig ind i en hel mas­se bog­fø­rings­tek­nisk om, hvor­dan det­te eller det­te bilag skal bog­fø­res kor­rekt – og så slip­per du for alt stres­sen omkring moms­af­reg­nin­ger, løn mv.

Så når du læg­ger alt det sam­men, du slip­per for at bru­ge tid på, får du vir­ke­lig meget ekstra tid til rådig­hed – og fri­gjort en mas­se men­tal kapa­ci­tet og tid til at foku­se­re mere på din for­ret­ning. Så i vir­ke­lig­he­den får du fjer­net en stor byr­de fra dine skul­dre for en meget lil­le merom­kost­ning.

“Ved at out­sour­ce bog­hol­de­ri­et får du fjer­net en stor byr­de fra dine skul­dre for en meget lil­le merom­kost­ning.”

Find en løsning, der passer til dig og din virksomhed

Når du begyn­der at under­sø­ge mulig­he­der­ne for at out­sour­ce dit bog­hol­de­ri, væl­ger de fle­ste meget natur­ligt at spør­ge deres revisor. Han eller hun skal jo alli­ge­vel før eller siden have over­dra­get hele regn­ska­bet, når det skal afslut­tes.

Men det er ikke altid den mest opti­ma­le eller mest flek­sib­le løs­ning. For måske bru­ger revisoren et andet regn­skabspro­gram end det, du har brugt – og så skal du beta­le for, at hele regn­ska­bet bli­ver lagt over i det.

Det slip­per du for hos bogfoering.dk. Vi arbej­der i alle de mest udbred­te regn­skabspro­gram­mer, lige fra det gra­tis Dinero, E-cono­mic, NAV, C5 og til de stør­ste udga­ver af Micro­soft Dyna­mi­cs AX eller Navi­sion.

Du væl­ger også selv, om vi skal over­ta­ge hele bog­hol­de­ri­et eller kun dele af det. F.eks. kan det være, at du sta­dig selv vil fore­ta­ge den dag­li­ge bog­fø­ring og så kun bru­ge os til måneds­af­slut­ning, moms­af­reg­ning osv.

Du bestem­mer også, hvor arbej­det skal udfø­res. Det kan fore­gå hos os, eller vi kan kom­me ud i din virk­som­hed. Ende­lig kan du også selv bestem­me hvor tit, det skal fore­gå. Det kan være på fuld­tid, del­tid, en gang om ugen, en gang om måne­den eller hvad der nu pas­ser i for­hold til stør­rel­sen på dit fir­ma.

Sidst, men ikke mindst, får du fuld­stæn­dig styr på udgif­ter­ne til at out­sour­ce dit bog­hol­de­ri. Du får en fast måned­lig pak­ke til en fast pris og kan så til­kø­be ekstray­del­ser efter behov. Du er i total kon­trol hele vej­en!

Slip helt for bogføringen og papirnusseriet

 

Men fak­tisk kan du også helt slip­pe for at tæn­ke på regn­skab, bog­fø­ring og bilagscir­kus. Væl­ger du vores auto­ma­ti­ske digi­ta­le bog­hol­de­ri, kom­mer bog­fø­rin­gen til at fore­gå helt auto­ma­tisk. Det ene­ste, du kom­mer til at mær­ke til det, er den app, som du skal bru­ge til at foto­gra­fe­re kvit­te­rin­ger og andre papir­bi­lag med, samt god­ken­de beta­lin­ger med.

Resten fore­går helt digi­talt.

Det ene­ste du skal gøre er, at god­ken­de bilag via en app.

Væl­ger du den­ne løs­ning, får du både bog­hol­der, lønad­mi­ni­stra­tion og din helt egen con­trol­ler og CFO med i pri­sen. De sid­ste to er ellers kun noget, de helt sto­re virk­som­he­der i din bran­che har ansat. De er guld værd for din for­ret­ning, for­di de er i stand til at visu­a­li­se­re regn­sk­ab­stal­le­ne for dig, samt råd­gi­ve dig om inve­ste­rin­ger og fir­ma­ets frem­ti­di­ge udvik­ling.

Så med vores auto­ma­ti­se­re­de digi­ta­le bog­hol­de­ri får du de sam­me mulig­he­der, som de helt sto­re fir­ma­er i din bran­che. Der­ved kan du nem­me­re kom­me for­an dine kon­kur­ren­ter og opda­ge både nye ten­den­ser og fare­sig­na­ler i tide.

Skal vi gøre din hverdag lettere?

 

Uan­set om du vil out­sour­ce bog­hol­de­ri­et på den gode, gam­le manér, eller ønsker at bli­ve næsten fuld­stæn­dig fri for at tæn­ke på regn­skab, så kan bogfoering.dk hjæl­pe dig.

Udfyld for­mu­la­ren her­un­der, send os en mail eller giv os et ring. Så fin­der vi sam­men den bed­ste løs­ning på at out­sour­ce bog­hol­de­ri­et i din virk­som­hed.