Priser

Ikke alle virk­som­he­der er ens og det er deres bog­hol­de­ri hel­ler ikke. Der­for bli­ver vores Auto­ma­ti­se­ret Digi­talt Bog­hol­de­ri til­pas­set hver enkelt kun­de ud fra ønsker og mulig­he­der.

Selv­om det bli­ver spe­ci­al­til­pas­set– er der ingen grund til, at løbe skri­gen­de væk – det er bil­li­ge­re end du tror og du spa­re også man­ge fle­re timer end du lige reg­ner med.

Du kan her se nog­le pri­s­ek­semp­ler, som er taget direk­te fra fak­ti­ske kun­der.

Nederst fin­der du også pri­ser­ne på “alm. bog­fø­ring” og vores andre ydel­ser.

Priseksempler på Automatiseret digitalt bogholderi

For bare 800 kr. om måne­den kun­ne vi give kun­den et Auto­ma­ti­se­ret Digi­talt Bog­hol­de­ri, mens en lidt stør­re kun­de kun gav 3.000 kr. pr. måned.

Er du en stør­re kun­de med eget bog­hol­de­ri – kan vi også sag­tens hjæl­pe dig. 

Vi har f.eks. hjul­pet en virk­som­hed, hvor den ene bog­hol­der skul­le på pen­sion. De slap for at ansat­te en ny (løn spa­ret, 30.000 kr. pr. måned) og valg­te så en løs­ning med vores Auto­ma­ti­se­ret Digi­ta­le Bog­hol­de­ri, en con­trol­ler til afrap­por­te­ring og CFO til stra­te­gisk råd­giv­ning – for kun 25.000 kr. pr. måned – alt­så 5.000 kr. bil­li­ge­re end deres alm, bog­hol­der!

Lille
-

200 bilag om året
kr 800 pr. mdr. eks. moms
 • Før­ste møde er gra­tis
 • Ingen fysi­ske bilag
 • App til beta­ling af fak­tu­ra­er
 • MasterCard til bilag “på far­ten”
 • Das­h­bo­ard til at føl­ge udvik­lin­gen
 • Bog­hol­de­ri opda­te­ret pr. 14 dag
 • Fri sup­port*
Eksem­pel

Mellem
-

900 bilag om året
kr 3.000 pr. mdr. eks. moms
 • Før­ste møde er gra­tis
 • Ingen fysi­ke bilag
 • App til beta­ling af fak­tu­ra­er
 • MasterCard til bilag “på far­ten”
 • Das­h­bo­ard til at føl­ge udvik­lin­gen
 • Bog­hol­de­ri­et opda­te­ret hver uge
 • Fri sup­port*
 • Con­trol­ler til afrap­por­te­ring (+750 kr)
Eksem­pel

Overtage
bogholderiet

Erstat­tet med­ar­bej­der
kr 25.000 pr. mdr. eks. moms
 • Før­ste møde er gra­tis
 • Ingen fysi­ske bilag
 • App til beta­ling af fak­tu­ra­er
 • MasterCard til bilag “på far­ten”
 • Das­h­bo­ard til at føl­ge udvik­lin­gen
 • Bog­hol­de­ri­et opda­te­ret hver uge
 • Fri sup­port*
 • Con­trol­ler til afrap­por­te­ring
 • CFO til stra­te­gisk spar­ring
 • Spa­ret 30.000 kr. pr. mdr. (med­ar­bej­de­ren)
Eksem­pel

Med i oven­stå­en­de er alt lige fra softwa­re licen­ser, bog­hol­der timer, afstem­nin­ger, moms­ind­be­ret­nin­ger, das­h­bo­ard med nøg­le­tal og fle­re andre ting.

Opret­tel­ses­ge­by­ret dæk­ker over opsæt­ning af inte­gra­tio­ner, opsæt­ning i E-cono­mic eller NAV samt under­vis­ning i brug af softwa­re.

Priser på alm. bogføring

Vi til­by­der også alm. bog­fø­ring, hvor du afle­ver dine bilag i mapper/sender pr. mail. Præ­cis som du ken­der det fra en tra­di­tio­nal bog­hol­der uden alle de smar­te digi­ta­le løs­nin­ger.

Du har ikke adgang til øko­no­mi­sy­ste­met og vil mod­ta­ge en afstemt balan­ce sam­men med moms­ind­be­ret­nin­gen.

0–25 bilag

pr. måned
kr800
kr 650 pr. mdr. eks. moms
 • Ind­be­ret­ning af moms
 • Bog­fø­ring efter afta­le
 • Div. afstem­nin­ger
 • Fri sup­port**
Intro pris*

26–50 bilag

pr. måned
kr1300
kr 1175 pr. mdr. eks. moms
 • Ind­be­ret­ning af moms
 • Bog­fø­ring efter afta­le
 • Div. afstem­nin­ger
 • Fri sup­port**
Intro pris*

51–75 bilag

pr. måned
kr1850
kr 1700 pr. mdr. eks. moms
 • Ind­be­ret­ning af moms
 • Bog­fø­ring efter afta­le
 • Div. afstem­nin­ger
 • Fri sup­port**
Intro pris*

75+ bilag

pr. måned
kr Ring
 • Ind­be­ret­ning af moms
 • Bog­fø­ring efter afta­le
 • Div. afstem­nin­ger
 • Fri sup­port**
Intro pris*

Med i pri­sen er, antal­let af bilag som anført øverst, moms ind­be­ret­nin­ger, afstem­nin­ger, balan­cer mv.

* Gæl­der kun nye kun­der i sep­tem­ber måned. Pri­sen er fast resten af 2018, hvor­for efter den regu­le­res med 3% om året.

** Fri sup­port omfat­ter, svar på dine spørgs­mål, men ikke kon­kre­te vur­de­rin­ger.

Øvrige priser

Lønad­mi­ni­stra­tion

Det koster kun 125 kr. pr. løn­sed­del, at få os til, at stå for løn­nen.

Du kan læse mere om lønad­mi­ni­stra­tion her.

Ekstern bog­hol­der

Det koster kun fra 425 kr. i timen, at benyt­te en af vores bog­hol­de­re, hvis ikke i væl­ger en pak­ke­løs­ning eller hvis i har spørgs­mål og brug for en kon­kret vur­de­ring i for­bin­del­se med jeres bog­fø­ring.

Har du brug for en bog­hol­der i en læn­ge­re peri­o­de f.eks. i et bar­selsvi­ka­ri­at, pga. syg­dom ol. kan vi også kla­re det og du er du vel kom­men til at kon­tak­te os.

Du kan læse mere om, at leje en bog­hol­der her.

Ekstern Con­trol­ler

Vores con­trol­le­re ind­går typisk i vores pak­ke­løs­nin­ger, men hvis du blot ønsker, at købe con­trol­ler ydel­ser­ne, er pri­sen 900 kr. i timen.

Har du brug for en con­trol­ler i en læn­ge­re peri­o­de f.eks. i et bar­selsvi­ka­ri­at, pga. syg­dom ol. er du vel kom­men til at kon­tak­te os og vi fin­der en for­nuf­tig pris på peri­o­den.

Du kan læse mere om ekster­ne con­trol­le­re her.

Ekstern CFO/økonomichef

Ønsker du råd­giv­ning og stra­te­gi­ske arbej­de på høje­ste niveau, er det vores CFO/økonomichef du skal have fat i. Hvis ikke det er med i din pak­ke­løs­ning, er time­pri­sen 1.400 kr. i timen.

Har du brug for en Økonomichef/CFO i en læn­ge­re peri­o­de f.eks. i et bar­selsvi­ka­ri­at, pga. syg­dom ol. er du vel kom­men til at kon­tak­te os og vi fin­der en for­nuf­tig pris på peri­o­den.

Du kan læse mere om vores CFO/økonomichef ydel­se her.

Optimering/digitalisering

Time­pri­sen ved opti­me­ring og digi­ta­li­se­ring udover det, der er med i vores pak­ke­løs­ning eller, hvis vi kun skal se på opti­me­ring af dit bog­hol­de­rilig­ger på 1.350 kr. i timen

Vi vil dog typisk kom­me med et fast­pris til­bud så du ved, hvad opti­me­rings-/di­gi­ta­li­se­rings­pak­ken løber op i inden du siger ende­lig ja.  

Opti­me­ring og digi­ta­li­se­ring kræ­ver typisk en god ind­le­den­de snak, så tøv ikke med, at kon­tak­te os. Det før­ste møde er alli­ge­vel gra­tis :O)

Husk — første møde er gratis

Så hiv ende­lig fat i os, hvis du fandt oven­stå­en­de pri­ser inter­es­san­te, har spørgs­mål til en afta­le eller blot vil vide mere om ydel­ser­ne.

Du kan kon­tak­te os via 42 14 81 52 eller via for­mu­la­ren og vi kon­tak­te dig hur­tigst muligt.