Få styr på bogholderiet med en selvstændig bogholder

Et stort antal fir­ma­er væl­ger i dag at få hjælp af en selv­stæn­dig bog­hol­der, da det er en effek­tiv måde at hol­de styr på fir­ma­ets øko­no­mi på. Hos os kan du få pro­fes­sio­nel hjælp fra en af vores kom­pe­ten­te, selv­stæn­di­ge bog­hol­de­re, der alle har stor eks­per­ti­se og man­ge års erfa­ring på områ­det.

Ved siden af den almin­de­li­ge bog­fø­ring vil du få hjælp til andre finan­si­el­le aspek­ter såsom moms­ind­be­ret­ning, bank­af­stem­ning og års­regn­skab. Det giver en stor tryg­hed og gør det sam­ti­digt let­te­re for dig at foku­se­re på at dri­ve din virk­som­hed.

Har du brug for bog­fø­ring, så kon­takt os på 42 14 81 52 , eller udfyld for­mu­la­ren her­un­der. Så kon­tak­ter vi dig og afta­ler nær­mer om, hvad din nye bog­hol­der skal gøre for dig.

Fordelene ved at leje en selvstændig bogholder

 

Uan­set om dit fir­ma er under opstart eller af omfat­ten­de stør­rel­se og uan­set hvil­ken bran­che, du befin­der dig i, så er der man­ge for­de­le for­bun­det med at leje en selv­stæn­dig bog­hol­der:

  • Din bog­hol­der er bak­ket op af et kom­pe­tent fir­ma med over 40 års erfa­ring.
  • Der tages hånd om bank­af­stem­ning og even­tu­elt vare­la­ger, moms­af­slut­ning og -ind­be­ret­ning samt års­regn­skab for dig.
  • Du har en pro­fes­sio­nel bog­hol­der, som med stort over­skud, over­blik og erfa­ring hjæl­per dig og dit fir­ma igen­nem alle for­mer for ufor­ud­se­te finan­si­el­le pro­ble­mer, der måt­te duk­ke op.
  • Din bog­hol­der har et bredt udvalg af dyg­ti­ge kol­le­ga­er at spar­re med, hvil­ket resul­te­rer i, at de fin­der frem til de bed­ste løs­nin­ger for dit fir­ma — hver gang.
  • Du slip­per for de for­plig­tel­ser, der føl­ger med at ansæt­te en intern bog­hol­der.
  • Uan­set om du ønsker at din bog­hol­der udfø­rer arbej­det hos dig eller over Sky­pe, så fin­der vi i fæl­les­skab frem til en løs­ning, der pas­ser dig. (Ønsker du at veks­le mel­lem de to løs­nin­ger, kan det også lade sig gøre.)

Digitalt bogholderi

 

Vi spe­ci­a­li­se­rer os i digi­talt bog­hol­de­ri, hvor bog­fø­rin­gen fore­går auto­ma­tisk. Såle­des slip­per du for at skul­le hånd­te­re og opbe­va­re alver­dens bilag, kvit­te­rin­ger og andre papi­rer. Gen­nem en app uplo­a­der du bil­le­der af diver­se kvit­te­rin­ger, du mod­ta­ger, hvor­ef­ter de opret­tes som bilag i regn­skabspro­gram­met. Arbej­det med at god­ken­de ind­kom­ne fak­tu­ra­er kan også digi­ta­li­se­res og gøres meget mere enkel, hvil­ket igen spa­rer tid og arbejds­kraft.

Som en bonus har du adgang til ind­sigt i dit regn­skab når som helst. Med digi­talt bog­hol­de­ri er regn­ska­bet altid opda­te­ret, og pro­ces­sen er mere sim­pel end nogen­sin­de før.

Prisen på en selvstændig bogholder

 

Den vej­le­den­de pris for en selv­stæn­dig bog­hol­der går fra 425 kro­ner i timen, hvor­til moms lig­ges oveni. Hos os har også du mulig­hed for at benyt­te dig af en af vores man­ge pak­ke­løs­nin­ger. Find en løs­ning, der stem­mer overens med dit måned­li­ge eller hal­vår­li­ge antal af bilag, og få der­ef­ter en fast pris. Såle­des slip­per du for at bekym­re dig om time­pri­ser. Har du spørgs­mål under­vejs, får du natur­lig­vis spar­ring og råd­giv­ning uden ekstra omkost­nin­ger.

For­di det auto­ma­ti­se­re­de digi­ta­le bog­hol­de­ri gør pro­ces­sen let­te­re og fjer­ner beho­vet for ekstra manu­el arbejds­kraft, er pri­ser­ne gan­ske for­nuf­ti­ge.

Er du tvivl om, hvil­ken pak­ke, der kun­ne pas­se godt til dit fir­ma, så tøv ikke med at kon­tak­te os.
Sam­men kan vi fin­de frem til den helt rig­ti­ge løs­ning for dig.

Nu må du være over­be­vist?