Ydelser

Hos Bogfoering.dk til­by­der vi en bred vif­te af ydel­ser inden for bog­fø­ring og bog­hol­de­ri. Du kan frit væl­ge de ydel­ser, du har brug for, lige­som du kan væl­ge, at læg­ge hele dit bog­hol­de­ri over til os. Uan­set hvad du væl­ger, får du altid den mest opti­ma­le løs­ning, der beta­les med et fast beløb hver måned. Så ved du altid, hvor meget dit bog­hol­de­ri koster dig – lige­som du frit kan ændre på antal­let og omfan­get af de enkel­te ydel­ser efter behov.

Automatiseret digitalt bogholderi

Med et auto­ma­ti­se­ret digi­talt bog­hol­de­ri slip­per du for papir­nus­se­ri og unø­di­ge udskrif­ter af bilag, som alle­re­de fin­des digi­talt. Vi auto­ma­ti­se­rer og digi­ta­li­se­rer alle arbejds­gan­ge i dit bog­hol­de­ri og over­ta­ger den dag­li­ge bog­fø­ring.

Så kan du bru­ge tiden på at dri­ve din virk­som­hed og vide, at du altid kan få et opda­te­ret over­blik over fir­ma­ets øko­no­mi­ske situ­a­tion. Sam­ti­dig får du væl­ge din egen con­trol­ler og regn­skabs­chef, der kan visu­a­li­se­re regn­ska­bet for dig og råd­gi­ve dig omkring alle dine finan­si­el­le og øko­no­mi­ske beslut­nin­ger.

Lej en bogholder

Er du altid bag­ud med din bog­fø­ring, for­di du skal kla­re den ved siden af dit arbej­de for kun­der­ne? Eller har I brug for ekstra res­sour­cer i jeres bog­hol­de­ri? Så lej en bog­hol­der hos bogfoering.dk og kom up-to-date med bog­fø­rin­gen.

Du kan leje en bog­hol­der til en fast pris for et fast antal timer hver måned, og du kan altid købe fle­re eller fær­re timer efter behov. Du får en fast bog­hol­der til­knyt­tet, der ken­der dit fir­ma og den måde, I arbej­der på. Sel­ve bog­fø­rin­gen kan kla­res enten i fir­ma­et eller fra et af vores kon­to­rer. Du bestem­mer!

Outsourcing af dit bogholderi

Over­ve­jer du at ansæt­te en bog­hol­der, eller er der brug for fle­re hæn­der i jeres bog­hol­de­ri – eller får du aldrig opda­te­ret dit regn­skab, før moms­af­reg­ning og års­af­slut­ning tvin­ger dig til det? Hvor­for ikke så ikke out­sour­ce hele bog­hol­de­ri­et til bogfoering.dk.

Vi kan digi­ta­li­se­re og auto­ma­ti­se­re dit bog­hol­de­ri fuld­stæn­digt og over­ta­ge den dag­li­ge bog­fø­ring, så du aldrig kom­mer til, at skul­le rode med bilag igen. Vi kan også væl­ge en mere manu­el løs­ning, hvor vi enten fore­står bog­fø­rin­gen hos dig eller os. Vi fin­der altid den løs­ning, der pas­ser bedst til dit fir­ma!

Optimeret bogholderi

Synes du, at dit bog­hol­de­ri er alt for tungt, besvær­ligt og res­sour­ce­kræ­ven­de. Så lad os gen­nem­gå bog­hol­de­ri­ets arbejds- og papir­gan­ge og opti­me­re, auto­ma­ti­se­re og digi­ta­li­se­re det. Det sid­ste bety­der, at du og dine med­ar­bej­de­re kan vin­ke far­vel til papir­bi­lag.

Der­ved kan der spa­res mas­ser af tid, lige­som risi­ko­en for fejl mini­me­res væsent­ligt. Des­u­den slip­per med­ar­bej­der­ne for alle de mest tri­vi­el­le arbejds­op­ga­ver. Ende­lig bli­ver det nem­me­re at hol­de bog­fø­rin­gen opda­te­ret, så du altid har et ret­vi­sen­de over­blik over fir­ma­ets øko­no­mi­ske situ­a­tion.

Ekstern controller

Med en ekstern con­trol­ler får du mulig­hed for at få kon­trol­le­ret og gået dit regn­skab efter i søm­me­ne af en erfa­ren og dyg­tig res­sour­ce. Så er du sik­ker på, at alt er bog­ført som det skal, og at der ikke duk­ker ube­ha­ge­li­ge over­ra­skel­ser op, den dag års­regn­ska­bet skal afslut­tes.

Sam­ti­dig får du mulig­hed for at få visu­a­li­se­ret dit regn­skab, så du bed­re kan bru­ge viden fra det, når du skal træf­fe vig­ti­ge beslut­nin­ger om fir­ma­ets frem­tid. Det giver dig et meget bed­re beslut­nings­grund­lag og et meget mere oplyst over­blik over dit fir­mas for­må­en og mulig­he­der.

Ekstern CFO/Økonomichef

Med en ekstern CFO eller øko­no­mi­chef får du de sam­me mulig­he­der for øko­no­misk spar­ring og råd­giv­ning, som det kun er de stør­ste fir­ma­er i din bran­che, der har råd til. Det giver dig et for­spring for­an dine nær­me­ste kon­kur­ren­ter og mulig­hed for at rea­ge­re på nye trends og udfor­drin­ger før alle andre.

For med en øko­no­mi­chef ombord kan du for alvor får erfa­ren råd­giv­ning, spar­ring og vej­led­ning, når der skal træf­fes finan­si­el­le og øko­no­mi­ske beslut­nin­ger i din virk­som­hed. Øko­no­mi­che­fen kan også give dig en meget bed­re for­stå­el­se for, hvad regn­ska­bet bety­der i prak­sis for din virk­som­heds dag­li­ge drift.

Lønadministration

Har du brug for hjælp med lønad­mi­ni­stra­tio­nen i din virk­som­hed, kan du out­sour­ce den helt til os. Vi auto­ma­ti­se­rer og digi­ta­li­se­rer alle for­mer for regi­stre­rin­ger omkring timer og kør­sels­regn­skab, så vi slip­per for besvær­li­ge og tids­kræ­ven­de papir­gan­ge – ikke blot i bog­hol­de­ri­et, men også i med­ar­bej­der­nes dag­lig­dag.

I sam­ar­bej­de med dig sam­men­sæt­ter vi den helt rig­ti­ge løs­ning til din virk­som­hed, der sør­ger for, at med­ar­bej­der­ne får kor­rekt løn til tiden – hver måned! Sam­ti­dig sik­rer vores erfar­ne med­ar­bej­de­re, at alle ind­be­ret­nin­ger af ATP, a-skat, pen­sion og så vide­re fore­ta­ges kor­rekt og til tiden.

Gratis regnskabsprogram

Med et gra­tis regn­skabspro­gram fra Bogfoering.dk kan du nemt kom­me i gang med, at bog­fø­re dine bilag uden at skul­le have pen­ge op af lom­men. Pro­gram­met er nemt og intu­i­tivt at anven­de – også for dig, der ikke har nogen eller kun har lidt erfa­ring med regn­skabspro­gram­mer.

Alt hvad der kræ­ves, for at du kan få adgang til regn­skabspro­gram­met, er, at du regi­stre­rer dig med din e-mailadres­se. Så kan du hen­te og instal­le­re pro­gram­met helt gra­tis. Sel­ve opsæt­nin­gen af regn­ska­bet kla­res med en nem og let­for­stå­e­lig gui­de, hvor du ind­ta­ster alle nød­ven­di­ge oplys­nin­ger – og så kla­rer pro­gram­met selv den tek­ni­ske side af opsæt­nin­gen.