Bogholderiet skaber overblik og orden på virksomheden økonomi

Fir­ma­ets bog­hol­de­ri – eller i hvert fald en bog­hol­der – er det øko­no­mi­ske omdrej­nings­punkt for din virk­som­hed. Det er her, der bli­ver holdt styr på og bog­ført bilag, sør­get for at moms, løn, skat­ter og afgif­ter beta­les til tiden og her, du kan få det øje­blik­ke­li­ge øko­no­mi­ske over­blik over fir­ma­ets kas­se­be­hold­ning, lik­vi­di­tets­flow og andre kri­ti­ske para­me­tre. Alli­ge­vel vil vi våge at påstå, at du trygt kan out­sour­ce bog­hol­de­ri­et til os!

Har du brug for bog­fø­ring, så kon­takt os på 42 14 81 52 , eller udfyld for­mu­la­ren her­un­der. Så kon­tak­ter vi dig og afta­ler nær­mer om, hvad din nye bog­hol­der skal gøre for dig.

Det kan lyde lidt kækt, græn­sen­de til det dums­mar­te, at køre et fir­ma uden at have eget bog­hol­de­ri. Men i prak­sis er der alle­re­de man­ge min­dre erhvervs­dri­ven­de, der alle­re­de har gjort det i man­ge år. Pri­mært for­di de ikke har haft det sto­re behov for at have deres eget bog­hol­de­ri, men snildt har kun­net kla­re sig med en fre­elan­ce bog­hol­der.

Men i takt med at det er ble­vet muligt at digi­ta­li­se­re både fak­tu­ra­er, bilag og alle øko­no­mi­ske infor­ma­tio­ner, kan selv stør­re virk­som­he­der out­sour­ce deres bog­hol­de­ri, uden at de kom­mer til at mær­ke den sto­re for­skel i hver­da­gen. Ja, fak­tisk kan bog­fø­rin­gen kla­res helt uden et ene­ste styk­ke papir.

Der­for er det ble­vet nem­me­re, lige så effek­tivt og meget mere sik­kert – selv for meget sto­re virk­som­he­der – at out­sour­ce bog­hol­de­ri­et til pro­fes­sio­nel­le sam­ar­bejds­part­ne­re som f.eks. bogfoering.dk.

Sam­ti­dig får I glæ­de af de stor­drifts­for­de­le, vi har ved at føre bog­hol­de­ri­et for man­ge for­skel­li­ge virk­som­he­der. F.eks. adgang til en ræk­ke bog­hol­de­ri­funk­tio­ner som en con­trol­ler eller en øko­no­mi­chef (CFO). Kapa­ci­te­ter som I nor­malt ikke vil­le være sto­re nok til at have ansat.

Hvorfor er bogholderiet så vigtigt?

Har du selv prø­vet at stå for regn­ska­bet – måske den­gang I var helt nystar­te­de – ved du alt om, hvor svært det kan være at hol­de styr på bog­fø­rin­gen, hvis først bun­ken af bilag har hobet sig op. Sam­ti­dig er det sin sag at kun­ne gen­nem­skue, hvor på kon­to­pla­nen et givent bilag skal poste­res. Især hvis det du nor­malt fore­ta­ger dig, lig­ger mile­vidt fra bog­fø­ring og det dob­belt bog­hol­de­ris man­ge finur­lig­he­der.

Med et godt og effek­tivt bog­hol­de­ri er du til gen­gæld sik­ret totalt styr på fir­ma­ets øje­blik­ke­li­ge lik­vi­di­tet, cas­h­flowet det næste styk­ke tid frem og ret­ti­dig og kor­rekt afreg­ning af både afgif­ter, løn, skat­ter og moms.

Det giver både klar­syn og ro i maven hos dig, der står med ansva­ret for fir­ma­ets dag­li­ge drift. Sam­ti­dig er du sik­ker på, at du altid kan træf­fe de rig­ti­ge øko­no­mi­ske beslut­nin­ger og dis­po­si­tio­ner. For der er styr på pen­ge­ne og alle pen­ge­strøm­me, samt sik­ker­hed for at bog­fø­rin­gen stem­mer.

Så der­for er bog­hol­de­ri­et måske i vir­ke­lig­he­den den aller­vig­tig­ste afde­ling i fir­ma­et – selv om det ikke er det, I lever af.

Hvorfor outsource Bogholderiet?

Alli­ge­vel påstår vi så, at du trygt kan out­sour­ce dit bog­hol­de­ri til os! Men hvor­for skul­le du i det hele taget inter­es­se­re dig for at out­sour­ce det til en tje­ne­ste på net­tet?

Det kan der være fle­re for­skel­li­ge grun­de til – og det geni­a­le ved vores tje­ne­ste er, at vi kan gøre det ren­ta­belt, uan­set hvil­ke af neden­stå­en­de sce­na­ri­er dit fir­ma pas­ser ind i:

  • Dit fir­ma er nystar­tet og har ikke nok bilag til dit eget bog­hol­de­ri
  • Dit fir­ma er end­nu ikke stort nok til et egent­ligt bog­hol­de­ri
  • Dit fir­ma står lige på græn­sen til at skul­le udvi­de bog­hol­de­ri­et
  • Dit fir­ma har lej­lig­heds­vis brug for ekstra res­sour­cer i bog­hol­de­ri­et

Dit fir­ma har beslut­tet dig for at out­sour­ce hele bog­hol­de­ri­et

 

Lyder det inter­es­sant?

 

Bogholderi til nystartede

Man­ge nystar­te­de fir­ma­er og solo­selv­stæn­di­ge væl­ger bog­hol­de­ri­et fra, for at spa­re pen­ge på drif­ten. Oftest har de hel­ler ikke bilag og ansat­te nok, til at et egent­ligt bog­hol­de­ri giver mening.

Desvær­re er det oftest som nystar­tet virk­som­hed, du kan høste de stør­ste gevin­ster af at have en eller fle­re erfar­ne regn­skab­s­kyn­di­ge, du kan træk­ke på. For uden et altid opda­te­ret regn­skab, er det svært at træf­fe de rig­ti­ge beslut­nin­ger – og du over­ser nemt bespa­rel­ser på både skat­ter og afgif­ter, sim­pelt­hen for­di du ikke ken­der nok til det at føre regn­skab for et fir­ma.

Ende­lig slip­per du også for de søvn­lø­se næt­ter, som man­ge nystar­te­de og solo­selv­stæn­di­ge har 2 eller 4 gan­ge om året, når mom­sen skal afreg­nes. Det er nem­lig oftest her, beho­vet for at få styr på bilag og bog­fø­ring er størst. For beta­ler du ikke mom­sen til tiden, går der ikke læn­ge, før du får påkaldt dig myn­dig­he­der­nes opmærk­som­hed på den mest uhel­di­ge måde.

For som nystar­tet er hver­da­gen alle­re­de fyldt godt op med både salg, pro­duk­tion eller leve­ran­cer af ydel­ser. Det gør bog­hol­de­ri­et til en uvel­kom­men afbry­del­se, og noget der bare skal over­stås. Det øger risi­ko­en for at lave fejl – især hvis du skal lære dig det dob­bel­te bog­hol­de­ri sam­ti­dig med at du bog­fø­rer dine bilag.

Her kan en erfa­ren sam­ar­bejds­part­ner som bogfoering.dk sik­re dig, at alt er bog­ført kor­rekt, og at moms, skat­ter og så vide­re beta­les til tiden. Sam­ti­dig har du mulig­hed for at få råd­giv­ning og vej­led­ning fra vores erfar­ne øko­no­mi­che­fer og con­trol­le­re som en fast del af afta­len. Det sik­rer dig den mest gun­sti­ge beskat­ning, samt sik­rer, at du ikke begår nog­le af de typi­ske fejl, som nystar­te­de virk­som­he­der oftest gør.

Kører I allerede med en ekstern bogholder?

Er jeres fir­ma end­nu så stort, at I har et egent­ligt bog­hol­de­ri, men har en bog­hol­der, der måske kom­mer et par timer eller et par dage hver uge og sør­ger for, at bog­fø­rin­gen er i orden? Eller kla­rer bog­fø­rin­gen hjem­me­fra.

Så har I sik­kert sta­dig en mas­se udfor­drin­ger med at få ind­sam­let bilag og sam­let alle nød­ven­di­ge oplys­nin­ger sam­men. For enten skal det hele sam­les på bog­hol­de­rens skri­ve­bord, eller sam­les og sen­des til den ekster­ne bog­hol­der hver uge.

Hvor tit ved­kom­men­de kom­mer afhæn­ger oftest af, enten hvor man­ge bilag I har hver måned, eller hvor tit der er brug for et opda­te­ret finan­si­elt over­blik. Even­tu­elt bru­ger ved­kom­men­de så nog­le ekstra timer hver måned, hvert kvar­tal og i for­bin­del­se med regn­skabs­af­slut­nin­gen, for at få bog­ført og udbe­talt løn, afreg­net moms og gjort regn­ska­bet klart til revisoren.

Det er en gan­ske effek­tiv og god løs­ning. Men den er også sår­bar. For tit er den ekster­ne bog­hol­der en solo­selv­stæn­dig, der ernæ­rer sig ved at føre regn­skab for en ræk­ke min­dre virk­som­he­der. Det sen­der jeres ”bog­hol­de­ri” til tæl­ling, hvis den ekster­ne bog­hol­der bli­ver syg.

Og efter­ud­dan­nel­se er der sjæl­dent tid til. For den solo­selv­stæn­di­ge bog­hol­der er tid lig med pen­ge. Så even­tu­elt uddan­nel­se er for­lagt til fri­ti­den, lige­som der oftest først bli­ver fulgt op på nye reg­ler og lov­giv­nin­ger, når beho­vet opstår. Og det sker kun, hvis den ekster­ne bog­hol­der er klar over, at der er sket ændrin­ger.

Der­for kan du nemt ende med, at det viser sig, at der skal laves noget om i bog­fø­rin­gen, når revisoren får regn­ska­bet. Det er dyrt og kan føre til, at der skal beta­les både ekstra moms og afgif­ter eller bru­ges tid på at få de pen­ge til­ba­ge, der er ble­vet betalt for meget.

Sam­ti­dig er du som virk­som­hed­s­e­jer oftest nødt til at købe finan­si­el råd­giv­ning fra enten revisoren eller andre eks­per­ter, hver gang du skal træf­fe beslut­nin­ger, der kan få ind­fly­del­se på jeres frem­ti­di­ge øko­no­mi.

Her vil en fast afta­le med bogfoering.dk give god mening. For selv om du vil have en fast med­ar­bej­der som kon­takt­per­son og ”dag­lig bog­hol­der” hos os, sid­der der andre klar til at tage over ved syg­dom og uddan­nel­se. For alle vores med­ar­bej­de­re uddan­nes løben­de. Ikke bare i skat­te­lov­giv­ning og bog­fø­ring. Men også nye tek­no­lo­gi­ske mulig­he­der, der kan være med til at let­te jeres bog­fø­ring i virk­som­he­den.

Der­u­d­over vil du med en fast afta­le om, at vi over­ta­ger hele fir­ma­ets bog­hol­de­ri, have adgang til en CFO (øko­no­mi­chef), der kan råd­gi­ve dig omkring alle øko­no­mi­ske beslut­nin­ger i fir­ma­et.

Er du ved at skulle udvide bogholderiet?

Et af de tids­punk­ter, hvor det måske giver aller­bedst mening at over­ve­je at out­sour­ce hele eller dele af bog­hol­de­ri­et, er, når I står for at skul­le udvi­de det.

For i ste­det for at udvi­de med end­nu en med­ar­bej­der, kan det måske give mening at flyt­te nog­le af de faste og måske mere ruti­ne­præ­ge­de opga­ver ud til en ekstern sam­ar­bejds­part­ner som os. Eller måske de spe­ci­a­l­op­ga­ver som I ikke har den nød­ven­di­ge eks­per­ti­se til i dag.

Der­ved slip­per du også for en tids­kræ­ven­de ansæt­tel­ses­run­de og en hel del af den oplæ­ring, der vil bela­ste bog­hol­de­ri­et i star­ten, når den nye med­ar­bej­der begyn­der hos jer.

Ved i ste­det at væl­ge os, kan det give jeres eksi­ste­ren­de bog­hol­de­ri luft til at stå for de opga­ver, det giver mest mening, at de står for i hver­da­gen – og lade os tage alt det tri­vi­el­le eller spe­ci­a­li­se­re­de.

Eller du kan tage en mere dra­stisk beslut­ning og out­sour­ce hele dit bog­hol­de­ri. Det kom­mer vi til­ba­ge til om lidt.

Når der er brug for ekstra ressourcer i bogholderiet

Det kan også være, at der akut er brug for ekstra res­sour­cer i bog­hol­de­ri­et. F.eks. hvis I har en eller fle­re sæso­ner i jeres bran­che, hvor der er ekstra knald på både pro­duk­tion, salg og der­med også bilags­mæng­den. Eller hvis du lige har købt et andet fir­ma og deres to bog­hol­de­ri­er skal læg­ges sam­men til et.

I ste­det for at skul­le ud og fin­de en flok fre­elan­ce-bog­hol­de­re, kan du i ste­det bestil­le de nød­ven­di­ge ekstra res­sour­cer hos os – med mulig­hed for at ska­le­re yder­li­ge­re op, hvis det skul­le vise sig nød­ven­digt.

Tag skridtet og outsource hele Bogholderiet

Væl­ger du at tage en stra­te­gisk beslut­ning, hvor du out­sour­cer hele bog­hol­de­ri­et til os, kan du glæ­de dig over at skul­le vin­ke far­vel til alt, hvad der lig­ner papir­bi­lag.

For med en total bog­hol­de­ri-løs­ning sør­ger vi for, at I eller jeres leve­ran­dø­rer blot skal mai­le alle ind­kom­ne fak­tu­ra­er i PDF-for­mat direk­te til jeres regn­skab. Sam­ti­dig får I en smart app, hvor I kan tage bil­le­der af små­bi­lag som kas­se­bo­ner og lig­nen­de, så de ryger lige ind i regn­ska­bet.

Det gør hele bilags­hånd­te­rin­gen meget mere effek­tiv og sik­ker, og begræn­ser beho­vet for at vi enten kom­mer i virk­som­he­den eller I sen­der bilag og lig­nen­de til os.

Sam­ti­dig effek­ti­vi­se­rer det hele bog­fø­rings­pro­ces­sen. Det bety­der, at du som virk­som­hed­s­e­jer kan se frem til et altid opda­te­ret regn­skab – og mulig­hed for at træk­ke på erfar­ne, finan­si­el­le eks­per­ter, hver gang du skal træf­fe beslut­nin­ger, der kan få afgø­ren­de betyd­ning for jeres øko­no­mi.

Læs mere om det digi­ta­le bog­hol­de­ri her! Eller giv os et ring eller udfyld kon­takt­for­mu­la­ren her­un­der. Så kan vi give dig et ufor­plig­ten­de til­bud på, hvad det vil koste at få os til at over­ta­ge jeres bog­hol­de­ri.

Nu må du være over­be­vist?