Hjælp til bogføring

Hos Bogfoering.dk kan du få hjælp til bog­fø­ring – både dig, der søger en bog­hol­der og dig der, søger hjælp til at bog­fø­re selv. Vi hjæl­per sto­re og små virk­som­he­der med deres bog­fø­ring, men vi kan også over­ta­ge hele bog­hol­de­ri­et. Vi kan hjæl­pe dig uan­set om du søger en ekstern bog­hol­der, der kan stå for din bog­fø­ring eller du blot leder efter gui­des og hjæl­pe­red­ska­ber så du selv kan stå for bog­fø­rin­gen (se neden­for).

Bogfoering.dk er med helt frem­me og anven­der de nye­ste digi­ta­le værk­tø­jer. Der­for har det ingen betyd­ning, hvor i lan­det du befin­der dig. Vi kan hjæl­pe med bog­fø­ring i alt fra Aar­hus til Køben­havn til Esb­jerg til Aal­borg.

Du kan kon­tak­te os på 42 14 81 52 , eller udfyld for­mu­la­ren her­un­der. Så kon­tak­ter vi dig og afta­ler nær­mer om, hvad din nye bog­hol­der skal gøre for dig.

Bogføringshjælp

Der kan være man­ge grun­de til, at du søger efter bog­fø­rings­hjælp, men en af de hyp­pig­ste årsa­ger er, at slip­pe for selv, at bog­fø­re og bru­ge den fri­giv­ne tid på at væk­ste for­ret­nin­gen. Pri­sen for bog­fø­ring er typisk meget min­dre end den tid du får fri­gi­vet og der­for ple­jer det, at være en god for­ret­ning, at få bog­fø­rings­hjælp.

Lad mig kom­me med et eksem­pel.

Du bru­ger selv 8 timer om måne­den på bog­fø­ring og du kan sæl­ge din tid for 550 kr. i timen. Det bli­ver 8*550 = 4.400 kr. pr. måned eller 52.800 kr. om året.

Vores dyg­ti­ge bog­hol­de­re bru­ger den nye­ste tek­no­lo­gi og er hur­ti­ge­re på taster­ne da de ken­der alle reg­ler­ne. De kan kla­re bog­fø­rin­gen på kun 4 timer pr. måned og koster kun 425 kr. i timen. Det bli­ver 1.700 kr. pr. måned eller 20.400 kr. om året.

du har alt­så lige tjent 32.400 kr. eller en ekstra månedsløn – ved at få bog­fø­rings­hjælp.

Ved os bestem­mer du selv, hvor ofte vi skal bog­fø­re og om det skal være hos dig eller på et af vores 7 kon­to­rer. Time­pri­sen er den sam­me – uan­set, hvil­ken model du væl­ger. Du kan også væl­ge et fast abon­ne­ment og så er du fri for, at tæn­ke på, at bog­hol­de­ri reg­nin­gen løber løbsk.

Du kan læse mere om vores digi­ta­le bog­hol­de­ri her og du fin­der vores pri­ser her.

Dette kan vi hjælpe med

Vores bog­hol­de­re kan hjæl­pe med en lang ræk­ke bog­hol­de­ri ydel­ser og har kend­skab til alle de popu­læ­re regn­skabspro­gram­mer — e-cono­mic, NAV, C5, Dinero, Bil­ly osv. Det har der­for ikke betyd­ning for os, hvil­ket bog­fø­rings­sy­stem du bru­ger. 

Vi kan også hjæl­pe med lønad­mi­ni­stra­tion og stå for løn­nen på dine med­ar­bej­de­re. Igen har vi kend­skab til løn­pro­gram­mer­ne på mar­ked — Proløn, Data­løn, Dan­løn, Zene­gy og fle­re andre.

Arbejds­op­ga­ver­ne som vi typisk tager os af:

  • Bog­fø­ring af kre­di­to­rer
  • Moms­af­stem­ning 
  • Momsan­gi­vel­se
  • Kre­di­tor­sty­ring
  • Debi­to­re­sty­ring
  • Peri­o­de­op­gø­rel­ser

Og meget mere. 

Søger du hjælp til bogføringen?

Når man selv sid­der og bog­fø­re, kan der godt være bilag, som man ikke lige kan huske, hvor­dan de skal bog­fø­res eller om der er moms­fradrag på for­skel­li­ge køb.

Vi er godt klar over, at ikke alle ønsker en ekstern bog­hol­der og selv vil stå for bog­fø­rin­gen. Der­for har vi fle­re gui­des på vej, som kan hjæl­pe dig, som søger hjælp til bog­fø­ring og som selv vil stå for det.

Der kom­mer såle­des snart:

  • Gui­de til bog­fø­ring af løn
  • Den sto­re fradragsover­sigt
  • Køb af akti­ver – hvad gør jeg med afskriv­nin­ger

Og man­ge andre gui­des.

Vi har (pga. så stor inter­es­se i vores auto­ma­ti­se­ret digi­ta­le bog­hol­de­ri) ikke haft tid til, at skri­ve dis­se gui­des, men de kom­mer i løbet af efter­å­ret. Ind­til da hen­vi­ser vi til dis­se gode hæf­te og per­so­na­le­go­der i 2018 og det­te om moms og repræ­sen­ta­tion.

 

Lyder det inter­es­sant?

 

Hjælp til bogholderi – vi er billigere end du tror

Uan­set om det er hjælp til bog­fø­ring eller hjælp til hele bog­hol­de­ri­et du søger – så kan vi fak­tisk hjæl­pe dig. Vi har stor erfa­ring i, at over­ta­ge hele bog­hol­de­ri­et, hvor du kun skal sør­ge for, at der skri­ves fak­tu­ra­er. Alt­så du skal lave det sjove og sør­ge for, at der kom­mer pen­ge i kas­sen — så skal vi nok kla­re resten.

Det bety­der, at du med os ind­over dit bog­hol­de­ri vil der altid være styr på tin­ge­ne – dit bog­hol­de­ri vil være opda­te­ret, dead­li­ne over­hol­des og du behø­ver ikke tæn­ke på dit bog­hol­de­ri.

Vi har også hjul­pet stør­re kun­der og over­ta­get hele deres bog­hol­de­ri funk­tion. Ved at anven­de vores digi­ta­le værk­tø­jer og gøre bog­hol­de­ri­et digi­talt, er det lyk­kes os, at hol­de omkost­nin­ger­ne nede og fak­tisk til­by­de en bil­li­ge­re løs­ning end da virk­som­he­den hav­de eget inter­nt bog­hol­de­ri.

Bogholderi hjælp – det får du her

 

Det er der­for vi ser fle­re og fle­re virk­som­he­der, der hop­per over og får bog­hol­de­ri hjælp i ste­det for, at de selv har ansat­te. Vores bog­hol­de­re er altid opda­te­ret på de nye­ste reg­ler, har man­ge års erfa­ring og kan få spar­ring hjem­me på kon­to­ret. 

Du skal hel­ler ikke tæn­ke på syg­dom og ferie – der er du nem­lig også dæk­ket ind med bog­hol­de­ri hjælp igen­nem Bogfoering.dk.

Søger du hjælp til bogholderiet? 

 

Der er ingen grund til at fort­sæt­te din søgen – du har fun­det os og vi kan helt sik­kert hjæl­pe dig. Hvis du udfyl­der den­ne for­mu­lar, vil du høre fra os inden­for kort tid.

Vil du have fat i en afde­ling tæt på dig, kan du fin­de vores afde­lin­ger her.

Nu må du være over­be­vist?